| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 1 stycznia 2010r.

zawarte w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Cisna w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Cisna w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10


§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Cisna w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10.
§ 2. 1. Gmina Miejska Przemyśl zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10 do wytrzeźwienia osób nietrzeźwych - mieszkańców Gminy Cisna.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 zostaną objęte w szczególności następującym zakresem usług:
1) świadczeniami higieniczno - sanitarnymi,
2) opieką oraz pierwszą pomocą medyczną w nagłych wypadkach,
3) działalnością uświadamiającą o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych oraz nakłaniającą osoby uzależnione od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.
§ 3. 1. Za realizację zadań, o których mowa w § 1 Gmina Cisna zobowiązuje się partycypować w kosztach pobytu osób nietrzeźwych - mieszkańców Gminy Cisna poprzez dokonanie wpłaty środków w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu w: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 jednym przelewem w terminie do dnia 31.03.2010 r.
2. Wysokość partycypacji jest ustalona na podstawie ilości osób nietrzeźwych - mieszkańców Gminy Cisna, które korzystały z usług Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu w 2009 r., kosztu pobytu klienta oraz wskaźnika ściągalności.
3. W sytuacji, gdy koszty pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Cisna przekroczą kwotę dokonanej wpłaty, Gmina Miejska Przemyśl wystąpi z propozycją aneksowania warunków porozumienia w zakresie wysokości kwoty partycypacji (dopłaty), przy czym w okresie czasu pomiędzy wyczerpaniem środków finansowych, o których mowa w ust. 1, a otrzymaniem podpisanego aneksu do umowy nie przyjmuje się do wytrzeźwienia mieszkańców Gminy Cisna.
4. Nadpłata dokonana w ramach udzielonej dotacji przez Gminę Cisna zostanie zwrócona na jej rachunek w PKO BP SA o/Sanok 74 1020 2980 0000 2802 0003 0247 po zakończeniu roku budżetowego.
§ 4. Po zakończeniu realizacji przedmiotu porozumienia Gmina Cisna może wystąpić z wnioskiem o przedstawienie przedmiotowego sprawozdania, które zostanie zrealizowane za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.
§ 5. Porozumienie obowiązuje od daty otrzymania przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu podpisanego porozumienia do dnia wyczerpania limitu przyznanych środków, nie dłużej niż do dnia 31.12.2010 r.
§ 6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Gminy Miejskiej Przemyśl.
§ 7. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 8. Porozumienie sporządza się w sześciu egzemplarzach, w tym jeden dla Gminy Cisna.
z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Prezydenta

dr Dariusz Iwaneczko

Skarbnik Miasta

mgr Maria Łańcucka

Wójt

mgr Renata Szczepańska

Skarbnik Gminy

Jadwiga Leicht

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »