| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/455/2010 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim

z dnia 25 lutego 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/337/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/337/2009 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 :
a) ust.3 otrzymuje brzmienie:
"3. Wysokość środków finansowych w szkole na dodatki motywacyjne wynosi 9 % planowanych minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli w danej szkole, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli przebywających w stanie nieczynnym, na urlopie dla poratowania zdrowia oraz dyrektorów i wicedyrektorów szkół.",
b) uchyla się ust.9 ;
2) w § 5 :
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1.Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:
lp. Stanowisko kierownicze Miesięcznie w złotych
1. Przedszkola:
dyrektor przedszkola powyżej 5 oddziałów

200 - 900
2. Szkoły - zespoły szkół wszystkich typów:
dyrektor szkoły zespołu szkół, liczącej:
- do 8 oddziałów 300 - 900
- 9 - 16 oddziałów 400 - 1050
- 17 - 24 oddziałów 500 - 1350
- 25 i więcej oddziałów 600 - 2200
- wicedyrektora 250 - 1000
3. Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach szkół i placówek:
- kierownik świetlicy
150 - 500
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie :
"2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu - 50 zł,
2) sprawowania wychowawstwa w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 70 zł,
3) sprawowania wychowawstwa w szkole podstawowej - 90 zł,
4) sprawowania wychowawstwa w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej - 115 zł,
5) powierzenia funkcji nauczyciela - konsultanta lub doradcy metodycznego od 100 do 350 zł .";
3) w § 8 :
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
"1. Nauczycielowi za jego osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze może być przyznana nagroda dyrektora szkoły.",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Nauczycielowi za jego wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze może być przyznana nagroda Burmistrza Głogowa Małopolskiego.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Kamler

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MonsterPolska.pl

lider w sukcesywnym łączeniu ludzi z ich wymarzoną pracą

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »