| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/259/10 Rady Gminy Kuryłówka

z dnia 9 kwietnia 2010r.

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jastrzębiec

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 7 art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Rada Gminy Kuryłówka uchwala Statut Sołectwa Jastrzębiec.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa:

1)nazwę i obszar sołectwa,

2)organizację i zadania organów sołectwa,

3)zasady i tryb wyborów organów sołectwa,

4)zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposoby ich realizacji,

5)zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy nad działalnością sołectwa,

6)zakres zarządzania i korzystania z mienia komunalnego.

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kuryłówka,

2)Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Jastrzębiec,

3)Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kuryłówka,

4)Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy,

5)Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kuryłówka,

6)Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Jastrzębiec.

Rozdział II.
Sołectwo

§ 3. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Kuryłówka.

2. Sołectwo tworzy ogół mieszkańców sołectwa.

3. Granice samodzielności i samorządowych kompetencji mieszkańców Sołectwa wyznaczają przepisy prawa, a w szczególności:

a) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

b) Statut Gminy Kuryłówka,

c) niniejszy Statut.

§ 4. 1. Sołectwo organizuje i wspiera przedsięwzięcia swoich mieszkańców, zmierzając do:

1)poprawy warunków życia,

2)zachowania porządku i bezpieczeństwa,

3)rozwoju oświaty, kultury, sportu i wypoczynku,

4)poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury,

5)poprawy warunków sanitarnych, ochrony przyrody,

6)poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpowodziowego,

7)pobudzania społeczności lokalnej do samodzielnego rozwiązywania problemów Sołectwa,

8)tworzenia więzi lokalnych,

9)kształtowania postaw patriotyzmu lokalnego,

10)tworzenia pomocy sąsiedzkiej,

11)zarządzania mieniem będącym w dyspozycji sołectwa.

2. W realizacji przedsięwzięć określonych w ust. 1 sołectwo współdziała z organami Gminy.

Rozdział III.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 5. 1. Organami sołectwa są:

1)Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,

2)Sołtys jako organ wykonawczy,

3)Rada Sołecka jako organ wspomagający działalność Sołtysa.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

3. Po upływie kadencji dotychczasowy sołtys pełni swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa.

1. Zebranie Wiejskie

§ 6. Kompetencje Zebrania Wiejskiego:

1)zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,

2)podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiło mienie gminne sołectwa (na zasadach ogólnie obowiązujących, regulowanych kodeksem cywilnym i przepisami wykonawczymi),

3)występowanie do Rady Gminy z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza zakres możliwości Zebrania Wiejskiego,

4)uchwalenie rocznego planu działania i gospodarowania środkami przeznaczonymi dla Sołectwa w ramach budżetu gminy,

5)dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

6)stanowienie o innych sprawach dotyczących Sołectwa w granicach obowiązującego prawa.

§ 7. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1)na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze do rad gmin,

2)na wniosek Rady Sołeckiej lub Wójta,

3)z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz w roku.

2. Zebranie Wiejskie może być zwołane przez Wójta w przypadku niemożności zwołania go przez Sołtysa mimo wniosku, o którym mowa w pkt 1 i 2.

1)Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w roku,

2)Zebranie Wiejskie na wniosek uprawnionych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 8. 1. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim powinno określać dzień, godzinę i miejsce jego odbycia oraz zasadnicze punkty proponowanego porządku obrad.

2. W zawiadomieniu podaje się informację o dwóch terminach odbycia Zebrania Wiejskiego z zaznaczeniem, że jeżeli w pierwszym terminie nie będzie uczestniczyć co najmniej 10 % mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin, to Zebranie Wiejskie odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na uczestniczącą w nim liczbę mieszkańców.

3. Drugi termin zebrania wyznacza się w 15 minut po pierwszym.

4. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty i poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w Sołectwie.

5. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej 10 % mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin, a w drugim terminie bez względu na liczbę mieszkańców przy zachowaniu zasad określonych w ust. 1 i 2.

6. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów ( więcej głosów "za" niż głosów "przeciw") w głosowaniu jawnym za wyjątkiem § 16 ust 2 i § 17 ust. 4.

§ 9. 1. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom z wyjątkiem przypadku określonego w § 7 ust 2.

2. W przypadku, gdy Zebranie Wiejskie zostanie zwołane w trybie § 7 ust. 2 przewodniczącego wybiera się spośród mieszkańców na wniosek Wójta Gminy lub upoważnionej przez niego osoby.

3. Sołtys nie mogąc uczestniczyć w Zebraniu Wiejskim wyznacza na piśmie przewodniczącego zebrania spośród członków Rady Sołeckiej.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa lub przewodniczącego zebrania.

5. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu powinny być należycie przygotowane.

6. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez protokolanta, którym jest pracownik Urzędu Gminy lub osoba wybrana przez Zebranie.

7. Protokół podpisuje osoba, która przewodniczy obradom i protokolant.

8. Do protokołu załącza się listę obecności, uchwały i opinie.

2. Sołtys

§ 10. Kompetencje i obowiązki Sołtysa:

1)reprezentuje Sołectwo na zewnątrz,

2)prowadzi dokumentację związaną ze swoją działalnością,

3)przewodniczy obradom Rady Sołeckiej,

4)zwołuje Zebranie Wiejskie i w tym celu:

a) umieszcza ogłoszenia o Zebraniu Wiejskim w miejscach zwyczajowo przyjętych, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem Zebrania, aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców,

b) zaprasza na Zebranie Wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla referowania spraw,

c) przygotowuje projekty uchwał i opinii Zebrania Wiejskiego,

d) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekt rocznego planu gospodarowania środkami z budżetu gminy,

5)kieruje realizacją uchwał Rady Gminy dotyczących Sołectwa, a także współpracuje z organami Gminy w zakresie publikacji przepisów gminnych i informacji urzędowych w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z nimi,

6)organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego, kontroluje ich realizację, informuje mieszkańców o realizacji uchwał,

7)składa sprawozdanie roczne ze swej działalności do końca marca roku następnego,

8)odpowiada za właściwe gospodarowanie mieniem gminnym powierzonym Sołectwu,

9)współdziała z organami gminy i radnymi z okręgu wyborczego w zakresie realizacji uchwał,

10)współpracuje z organizacjami społecznymi działającymi na terenie sołectwa,

11)uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu,

12)może uczestniczyć w posiedzeniach Komisji stałych i doraźnych Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu,

13)może zabierać głos w każdej sprawie dotyczącej Gminy oraz jego Sołectwa na zasadach ustalonych dla radnych,

14)w zakresie ustalonym przez Radę Gminy dokonuje poboru podatków,

15)przysługuje mu wynagrodzenie za inkaso podatków i innych zobowiązań o charakterze publiczno - prawnym na zasadach ustalonych przez Radę Gminy,

16)w ramach posiadanych środków finansowych na potrzeby sołectwa zabezpiecza potrzeby kancelaryjne swego biura,

17)wykonuje inne zadania z mocy ogólnie obowiązujących przepisów,

18)z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

3. Rada Sołecka

§ 11. 1. Rada Sołecka składa się z 5 osób.

2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

3. Rada Sołecka ma za zadanie wspomaganie działalności Sołtysa jako organu wykonawczego Sołectwa.

§ 12. Kompetencje Rady Sołeckiej:

1)wspomaganie działalności Sołtysa w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,

2)podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju gospodarczego Sołectwa,

3)inicjowanie działań społecznych użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

4)współdziałanie w organizowaniu różnych form pomocy dla mieszkańców dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

5)w ramach upoważnień udzielonych przez Zebranie Wiejskie, pełnienie roli komitetu czynów społecznych oraz komisji pojednawczej,

6)konsultowanie projektów uchwał przedstawionych przez Radę Gminy,

7)wyrażenie opinii w sprawach gospodarowania mieniem gminnym przekazanym sołectwu w zarząd.

§ 13. 1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. O posiedzeniach Rady Sołeckiej powiadamia się radnych z okręgu wyborczego.

3. W posiedzeniu Rady Sołeckiej mogą brać udział przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie sołectwa.

4. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział IV.
Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa - Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 14. 1. Wybory Sołtysa są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do rad gmin.

3. Kandydatów na Sołtysa mają prawo zgłaszać mieszkańcy sołectwa.

4. Kandydatura musi być poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do głosowania.

5. O wyborze decyduje zwykła większość głosów.

6. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów, o wyborze sołtysa rozstrzyga komisja wyborcza w drodze losowania. W losowaniu mają prawo uczestnictwa kandydaci lub ich pełnomocnicy.

7. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa głosujący oddaje głos poprzez umieszczenie znaku "x" w kratce obok słów " jestem za wyborem" lub " jestem przeciw wyborowi".

§ 15. 1. Wybory Sołtysa zarządza Rada Gminy w terminie 3 miesięcy od wyborów Rady Gminy i ustala kalendarz wyborczy.

2. Wybory przeprowadza sołecka komisja wyborcza, powoływana przez Radę Gminy w składzie 3 osób.

3. Prawo zgłaszania osób do komisji mają zarejestrowani kandydaci na sołtysa .

4. W przypadku braku zgłoszeń do komisji, Rada Gminy powołuje komisję spośród radnych.

5. W skład każdej komisji wchodzi wskazany przez Wójta Gminy pracownik samorządowy.

6. Osoby powołane w skład każdej komisji wyborczej pełnią funkcje społecznie.

7. Komisje wyborcze działają według zasad określonych w regulaminach i wytycznych stosowanych przy wyborach do rad gmin.

8. Wybory przeprowadza się w godzinach od 8.00 do 16.00.

§ 16. 1. Sołtys w terminie 1 miesiąca po wyborach zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Rady Sołeckiej.

2. Rada Sołecka wybierana jest w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców uprawnionych do głosowania.

3. Wybranymi zostają kandydaci w liczbie 4, którzy w głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przed upływem kadencji, jeśli nie wykonują swoich obowiązków oraz naruszają postanowienia Statutu lub utracili prawo wyborcze do rad gmin.

2. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa może wystąpić Komisja Rewizyjna, Wójt lub grupa mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin, licząca nie mniej niż 25 osób.

3. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić Sołtys lub grupa mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze licząca nie mniej niż 20 osób.

4. Odwołanie następuje przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

Rozdział V.
Zakres zadań przekazywanych Sołectwu przez gminę oraz sposób ich realizacji

§ 18. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych także Skarbnik Gminy.

2. Nadzór nad działalnością sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Sołtys przekazuje Wójtowi uchwały, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w terminie 7 dni od ich podjęcia.

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołectwa sprawuje Wójt.

5. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia stanowiska w sprawie zgodności z prawem.

Rozdział VI.
Zakres zarządzania i korzystania z mienia komunalnego

§ 19. 1. Rada Gminy na wniosek lub za zgodą Zebrania Wiejskiego może przekazać Sołectwu w drodze uchwały, wydzieloną część mienia gminnego do zarządzania i korzystania.

2. W przypadku przekazania Sołectwu mienia gminnego, do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do przekazanego mienia.

3. Zakres zwykłego zarządu obejmuje:

1)utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,

2)załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia i prowadzenie działalności gospodarczej z użyciem mienia w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

4. Umowy cywilne w zakresie zarządu mieniem komunalnym przekazanym sołectwu do korzystania zawiera Wójt po uzyskaniu opinii Rady Sołeckiej.

5. Czynności prawne związane z zarządem i korzystaniem z mienia komunalnego przekazanego sołectwu a dotyczącego sprzedaży, zamiany, darowizny, przed podjęciem decyzji przez wójta wymagają zajęcia stanowiska przez Zebranie Wiejskie.

6. Do czynności przekraczających zwykły zarząd należy zbycie, zamiana i obciążenie nieruchomości, czynienie i przyjmowanie darowizn, zrzeczenie się mienia.

7. Do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd wymagana jest zgoda Rady Gminy.

8. Sołectwo rozporządza i korzysta z przekazanego mu mienia gminnego oraz rozporządza pochodzącymi z tego źródła dochodami, przeznaczając je na cele Sołectwa.

Rozdział VII.
Postanowienia końcowe

§ 20. 1. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie właściwym dla jego uchwalenia z inicjatywy własnej lub Zebrania Wiejskiego.

2. W sprawach spornych wiążącej interpretacji niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy.

3. Statut Sołectwa po uchwaleniu przez Radę Gminy podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie jego treści w siedzibie organów Sołectwa.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 22. Traci moc Uchwała Nr III/31/03 Rady Gminy w Kuryłówce z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia jednolitego Statutu Samorządu Mieszkańców Wsi dla sołectw Gminy Kuryłówka .

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »