| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/452/10 Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rymanów oraz jej jednostkom podległym


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.); art.59 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Miejska w Rymanowie u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :
§ 1. Określa się zasady umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rymanów lub jej jednostkom podległym, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".
§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,
5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.
2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3 i 5 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1,2 i 4 również z inicjatywy wierzyciela.
3. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności pieniężnej, pozostała część jest wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty .
5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników.
§ 3. 1. Do umarzania należności uprawiony jest:
1) Burmistrz Gminy Rymanów, jeżeli należność nie przekracza jednorazowo 10.000 zł.,
2) kierownicy jednostki organizacyjnej gminy Rymanów, jeżeli kwota należności nie przekracza kwoty 1.000 zł,
3) Burmistrz Gminy Rymanów, po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej jeżeli kwota należności przekracza 10.000 zł.
2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należnością główną wraz z odsetkami umownymi - ustalone na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia.
3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Burmistrz Gminy Rymanów (działając na zasadach określonych w § 3), na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.
2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia należności na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia zapłaty.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, lub nie spłaci ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi, liczonymi od dnia wymagalności.
4. W przypadku, o którym mowa w ust.3 ponowne udzielenie ulgi w spłacie tej samej należności, w postaci odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty nie jest dopuszczalne.
§ 5. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje:
1. w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze umowy,
2. w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust.1 pkt.2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli
§ 6. 1. Organ uprawniony do udzielenia ulg, o których mowa w § 2 bada czy ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz bada dopuszczalność udzielenia pomocy publicznej.
2. Do udzielanych ulg w spłacie należności pieniężnych, w przypadku gdy dłużnik jest przedsiębiorcą, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 , poz. 404 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVII/352/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Rymanów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »