| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 43/LIV/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 25 czerwca 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 3 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Cieszanów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( j.t. z 2005r., Dz.U. Nr 8 poz. 60 z póź. zm.) zwanych dalej "wierzytelnościami", wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanej dalej "dłużnikami".

§ 2. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części , jeżeli:

1)wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

2)nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

3)ściągnięcie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika, albo gdy za umorzeniem przemawiają ważne względy społeczne lub gospodarcze,

4)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Umorzenie, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 4 również z urzędu.

3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części wierzytelności, należy równocześnie określić termin zapłaty pozostałej do uregulowania wierzytelności. W razie nie dotrzymania przez dłużnika określonego terminu umorzenie może być w całości cofnięte.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi bądź gospodarczymi, na wniosek dłużnika, można odroczyć zapłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożyć na raty płatność całości lub części wierzytelności, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej Gminy.

2. Od wierzytelności, w stosunku do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od udzielenia ulgi do dnia upływu ustalonych terminów spłaty.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności w określonych w drodze umowy lub decyzji terminach, wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami od dnia wymagalności.

4. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności stanowiących pomoc publiczną, odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. WE L 379 z 28.12.2006 r.).

§ 4. Do umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg uprawniony jest Burmistrz Miasta i Gminy.

§ 5. Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek za zwłokę oraz innych należności ubocznych.

§ 6. Umorzenie wierzytelności, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz udzielenie ulg, o których mowa w § 3 ust. 1, następuje w odniesieniu do wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 7. 1. Wnioski o umorzenie wierzytelności lub o udzielenie ulgi w ich spłacie przyjmują:

1)dla Urzędu Miasta i Gminy - merytorycznie właściwi kierownicy komórek organizacyjnych urzędu,

2)dla pozostałych jednostek organizacyjnych - kierownicy tych jednostek.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 przedkładają Burmistrzowi odpowiedni projekt rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 6, wraz z uzasadnieniem i niezbędną dokumentacją.

§ 8. 1. Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 przedstawiają Burmistrzowi sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych w trybie określonym uchwałą.

2. Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych w trybie określonym uchwałą, rozszerzone o informacje wynikające ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składane jest według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresów sprawozdawczych.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest składane według stanu:

1)na dzień 30 czerwca do 31 sierpnia danego roku,

2)na dzień 31 grudnia w terminie do 20 marca roku następnego.

5. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się narastająco od początku roku.

6. Wzór sprawozdania określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 9. Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg nie załatwione do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 11. Uchyla się uchwałę Nr 40/LII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik do Uchwały Nr 43/LIV/2010
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 25 czerwca 2010 r.

Sprawozdanie z dokonywanych umorzeń wierzytelności gminnych, udzielonych ulg

Jednostka organizacyjna

Lp

Treść

Nazwa
symbol
dłużnika*)

Liczba dłużników

Kwota należności

Kwota umorzenia, rozłożenia na raty

Liczba rat

Termin odroczenia, rozłożenia na raty

Podstawa prawna powstałej należności

Należność
główna

Odsetki, należności uboczne

Należność
główna

Odsetki, należności uboczne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Umorzenie
Podstawa prawna

Razem Lp.1

2

odroczenie

bez rozłożenia
na raty

z rozłożeniem na raty

Razem Lp.2

3

Rozłożenia na raty**)

Razem Lp.3

………………………. ……………………………. …………………………

(Główny księgowy) (data) (kierownik jednostki, kierownik komórki organizacyjnej)

*) A- osoba prawna, B- osoba fizyczna, C- jednostka organizacyjna **) wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie o którym mowa pod Lp.2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »