| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/354/2010 Rady Gminy Sanok

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Sanok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art.22 art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j. t. Dz.U. z 2010 r. Nr 17,poz. 95 ), Rada Gminy Sanok uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Sanok, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Sanok Nr XXXII/237/2009 r. z dnia 02 marca 2009 r., w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sanok, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 80 otrzymuje brzmienie:
1. " W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i co najmniej trzech członków.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
4. Zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisjia Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej."
2) § 83 otrzymuje brzmienie:
1. " Poprzez Komisję Rewizyjną Rada Gminy kontroluje działalność Wójta , gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości,
5) terminowości podejmowanych działań,
6) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Przedmiot prowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli, o której mowa w ust. 1 dotyczyć może:
1) realizacji budżetu,
2) gospodarki finansowej jednostek podprządkowanych,
3) realizacji uchwał Rady,
4) zamierzeń przed realizacją zadań ( tzw. kontrola wstępna).
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie absolutorium dla Wójta.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 komisja rewizyjna przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Przewodniczącemu Rady najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia otrzymania sprawozdania."
3) § 86 otrzymuje brzmienie:
1. " Komisja Rewizyjna działa na podstawie planu pracy przedkładanego Radzie, wykonuje zadania doraźne zlecone przez Radę lub podejmowane z własnej inicjatywy.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
3. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust.2."
4) W § 88 skreśla się ust. 1, otrzymuje brzmienie:
1. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie , a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwały Rady , o których mowa w ust.1 i 2 wykonywane są niezwłocznie.
4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających."
5) § 90 otrzymuje brzmienie:
1. " Kontrolę przeprowadza Komisja Rewizyjna w pełnym składzie bądź zespoły kontrolne wyznaczone przez komisję, składające się conajmiej z dwóch członków komisji.
2. Komisja rewizyjna zawiadamia Wójta oraz kierownika kontrolowanej jednostki o przystąpieniu do kontroli najpóźniej na dwa dni przed kontrolą.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
4. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
5. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby ( osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
6. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia , o których mowa w ust. 5 oraz dowody osobiste."
6) W § 92 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: " 5. Zasady udostępniania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa."
7) W § 94 ust. 1 pkt (6) otrzymuje brzmienie : " 6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, z powołaniem się dokumenty lub przepisy prawa."
8) § 96 otrzymuje brzmienie:
1. " Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego komisji rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników."
9) W § 97 dotychczasową treść oznacza się ust.1 i dodaje się ust. 2,3 i 4 w brzmieniu: "2 Protokół pokontrolny wraz z wnioskami komisja rewizyjna przekazuje jednostce kontrolowanej oraz Przewodniczącemu Rady. Do momentu podpisania protokołu pokontrolnego członkowie komisji zobowiązani są do powstrzymania się od upublicznienia ustaleń poczynionych podczas czynności kontrolnych. 3. Protokół z kontroli przedstawiany jest do zatwierdzenia pełnemu składowi komisji rewizyjnej. 4. Jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika konieczność postawienia wniosków zmierzających do zmiany istniejącego stanu, protokół przed jego zatwierdzeniem przez komisję zgodnie z ust.3 powinien być zaprezentowany na wspólnym posiedzeniu kontrolujących i kontrolowanych. Zorganizowanie wspólnego posiedzenia należy do przewodniczącego komisji rewizyjnej".
10) § 103 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. " Komisja Rewizyjna może korzystać z materiałów pochodzących z zewnątrz, dotyczących kontrolowanej jednostki. Komisja może w szczególności korzystać z porad , opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania."
11) W § 104 w ust. 2 dodaje się zadania w brzmieniu: " Komisja Rewizyjna przed sporządzeniem protokołu kontroli może zasięgnąć opinii komisji stałej, której zakres działań obejmuje temat przedmiotu kontroli prowadzonej przez komisję rewizyjną. Uchwałę komisji stałej wyrażającej opinię komisja rewizyjna zamieszcza w protokole pokontrolnym."
12) W § 105 dotychczasową część oznacza się ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: " 2 Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:
a) wglądu w całokształt działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
b) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do pracy komisji."
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Sanok

Stanisław Wesoły

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »