| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/354/2010 Rady Gminy Sanok

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Sanok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art.22 art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j. t. Dz.U. z 2010 r. Nr 17,poz. 95 ), Rada Gminy Sanok uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Sanok, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Sanok Nr XXXII/237/2009 r. z dnia 02 marca 2009 r., w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sanok, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 80 otrzymuje brzmienie:
1. " W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i co najmniej trzech członków.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
4. Zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisjia Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej."
2) § 83 otrzymuje brzmienie:
1. " Poprzez Komisję Rewizyjną Rada Gminy kontroluje działalność Wójta , gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości,
5) terminowości podejmowanych działań,
6) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Przedmiot prowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli, o której mowa w ust. 1 dotyczyć może:
1) realizacji budżetu,
2) gospodarki finansowej jednostek podprządkowanych,
3) realizacji uchwał Rady,
4) zamierzeń przed realizacją zadań ( tzw. kontrola wstępna).
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie absolutorium dla Wójta.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 komisja rewizyjna przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Przewodniczącemu Rady najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia otrzymania sprawozdania."
3) § 86 otrzymuje brzmienie:
1. " Komisja Rewizyjna działa na podstawie planu pracy przedkładanego Radzie, wykonuje zadania doraźne zlecone przez Radę lub podejmowane z własnej inicjatywy.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
3. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust.2."
4) W § 88 skreśla się ust. 1, otrzymuje brzmienie:
1. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie , a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwały Rady , o których mowa w ust.1 i 2 wykonywane są niezwłocznie.
4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających."
5) § 90 otrzymuje brzmienie:
1. " Kontrolę przeprowadza Komisja Rewizyjna w pełnym składzie bądź zespoły kontrolne wyznaczone przez komisję, składające się conajmiej z dwóch członków komisji.
2. Komisja rewizyjna zawiadamia Wójta oraz kierownika kontrolowanej jednostki o przystąpieniu do kontroli najpóźniej na dwa dni przed kontrolą.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
4. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
5. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby ( osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
6. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia , o których mowa w ust. 5 oraz dowody osobiste."
6) W § 92 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: " 5. Zasady udostępniania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa."
7) W § 94 ust. 1 pkt (6) otrzymuje brzmienie : " 6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, z powołaniem się dokumenty lub przepisy prawa."
8) § 96 otrzymuje brzmienie:
1. " Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego komisji rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników."
9) W § 97 dotychczasową treść oznacza się ust.1 i dodaje się ust. 2,3 i 4 w brzmieniu: "2 Protokół pokontrolny wraz z wnioskami komisja rewizyjna przekazuje jednostce kontrolowanej oraz Przewodniczącemu Rady. Do momentu podpisania protokołu pokontrolnego członkowie komisji zobowiązani są do powstrzymania się od upublicznienia ustaleń poczynionych podczas czynności kontrolnych. 3. Protokół z kontroli przedstawiany jest do zatwierdzenia pełnemu składowi komisji rewizyjnej. 4. Jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika konieczność postawienia wniosków zmierzających do zmiany istniejącego stanu, protokół przed jego zatwierdzeniem przez komisję zgodnie z ust.3 powinien być zaprezentowany na wspólnym posiedzeniu kontrolujących i kontrolowanych. Zorganizowanie wspólnego posiedzenia należy do przewodniczącego komisji rewizyjnej".
10) § 103 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. " Komisja Rewizyjna może korzystać z materiałów pochodzących z zewnątrz, dotyczących kontrolowanej jednostki. Komisja może w szczególności korzystać z porad , opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania."
11) W § 104 w ust. 2 dodaje się zadania w brzmieniu: " Komisja Rewizyjna przed sporządzeniem protokołu kontroli może zasięgnąć opinii komisji stałej, której zakres działań obejmuje temat przedmiotu kontroli prowadzonej przez komisję rewizyjną. Uchwałę komisji stałej wyrażającej opinię komisja rewizyjna zamieszcza w protokole pokontrolnym."
12) W § 105 dotychczasową część oznacza się ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: " 2 Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:
a) wglądu w całokształt działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
b) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do pracy komisji."
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Sanok

Stanisław Wesoły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »