| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/372/10 Rady Gminy Żurawica

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie opłat za zaświadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Żurawica

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z dnia 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Żurawica w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkola oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych trybach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dzienne, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. Za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej a obejmujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne :

1. gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

2. zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania,

3. gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka

Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,00 zł. i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2, oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 4. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za zaświadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem z rodzicami lub prawnymi opiekunami.

§ 5. W przypadku nie odbierania dziecka w określonych godzinach, zgodnie z podpisaną umową, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu wynosi 10 złotych.

§ 6. Opłata o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku.

§ 7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3 i § 6 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

§ 8. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu płatna jest z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXI/234/2000 Rady Gminy Żurawica z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz Uchwała Nr XXVIII/316/01 Rady Gminy Żurawica z dnia 20 listopada 2001r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/234/2000 Rady Gminy Żurawica z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żurawica i Dyrektorom Samorządowych Przedszkoli.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

Przewodniczący

Lucjan Fac

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »