| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/ 579 /10 Rady Miejskiej w Ropczycach

z dnia 28 czerwca 2010r.

określenia sposobu szczegółowego konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich powołania, lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej "organizacjami", projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Konsultacje, o których mowa w § l, zwane w dalszej części uchwały " konsultacjami" przeprowadza się w celu opinii organizacji o poddanym konsultacji akcie.

§ 3. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć charakter :

1. ogólny - dotyczący ogółu organizacji działających na terenie Gminy Ropczyce,

2. środowiskowy - dotyczący określonych organizacji działających na terenie Gminy Ropczyce.

§ 4. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

1. spotkań z przedstawicielami organizacji prowadzących na terenie Gminy Ropczyce działalność pożytku publicznego,

2. pisemnych zgłoszeń, opinii,

3. z wykorzystaniem poczty internetowej,

4. w inny dostępny sposób.

§ 5. W przypadku konultacji pisemnych oraz w przypadku wykorzystania poczty internetowej warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

§ 6. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach oraz na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu.

2. W zależności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 7. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać w szczególności:

1)przedmiot konsultacji,

2)czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3)zakres konsultacji,

4)formę konsultacji.

2. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temat konsultacji i wynikach konsultacji.

3. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie spotkania w protokole umieszcza się dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności.

§ 8. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony zgodnie ze sposobem przedstawionym w tut. uchwale.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »