| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/187/10 Rady Gminy Lutowiska

z dnia 29 stycznia 2010r.

Uchwała Budżetowa Gminy Lutowiska na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Lutowiskach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 8 804 179,20 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 8 540 911 zł; 2) dochody majątkowe: 263 268 zł, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 221 268 zł; - jak w poniższej tabeli;
Dział Źródła dochodów Plan w zł
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 800
a) dochody bieżące 2 800
- czynsz za obwody łowieckie 2 800
700 Gospodarka mieszkaniowa 124966
a) dochody bieżące 82 966
- opłaty za wieczyste użytkowanie 21 966
- dochody z najmu i dzierżawy 61 000
b) dochody majątkowe 42 000
- wpływy ze sprzedaży gruntów i działek budowlanych 42 000
750 Administracja publiczna 71 646
a) dochody bieżące 71 646
- dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami 42 181
- dochody z najmu i dzierżawy 29 000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 465
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 362
a) dochody bieżące 362
-dotacja celowa otrzymana w budżetu państwa na realizacjęzadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami 362
756 Dochody od osób, prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5163162
a) dochody bieżące 5163162
- podatek od nieruchomości 777 844
- podatek rolny 93 446
- podatek leśny 629043
- podatek od środków transportowych 16 000
- podatek od działalności gospodarczej osób opłacany formie
karty podatkowej
4 000
- podatek od spadków i darowizn 500
- wpływy z opłaty targowej 500
- wpływy z opłaty miejscowej 51 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych 58 000
- wpływy z opłaty skarbowej 10 000
- podatek dochodowy od osób fizycznych 561847
- podatek dochodowy od osób prawnych 5 000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 22 000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 55 000
- rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych 2878982
758 Różne rozliczenia 2 30 219
a) dochody bieżące 2130219
- część oświatowa subwencji ogólnej 1608906
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 428 086
- różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych 40 000
- część równoważąca subwencji ogólnej 53 227
801 Oświata i wychowanie 188766,2
a) dochody bieżące 188766,2
- wpływy z najmu i dzierżawy 70 000
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 118766,20
852 Pomoc społeczna 857 890
a) dochody bieżące 857 890
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 778 210
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin 78 670
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 010
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 000
a) dochody bieżące 40 000
- wpływy z usług za korzystanie ze schroniska 40 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 100
a) dochody bieżące 2 100
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 100
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 222 68
a) dochody bieżące 1 000
- wpływy z najmu i dzierżawy 1 000
b) dochody majątkowe 221 268
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. Umowa z dnia 28.08.2009 r.Nr 00168-6922-UM0900081/09 zawarta z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROWna lata 2007-2013 na realizację zadania " Budowa świetlicy wiejskiej wrazz garażem we wsi Chmiel" 221 268
Ogółem dochody 8804179,20
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 15 250 905,20 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 7 702 102,20 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej - 5 914 149 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 736 323 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 2 177 826 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 388 804 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 191 583 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 118 766,20 zł; z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -118 766,20 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego 88 800 zł - jak w poniższej tabeli;
Wydatki bieżące na 2010r.
Dział Rozdział Nazwa Wydatki bieżące z tego:
wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kol.5+8+9+10+11+12 kol. 6+7 B1WIP B1PZB B2DOT B3SOF B4SUZ B5PGW B6DLG
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 869 0 0 0 1 869 0 0 0 0
01030 Izby Rolnicze 1 869 0 1 869
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 15 000 0 0 0 15 000 0 0 0 0
40002 Dostarczanie wody 15 000 0 15 000
600 Transport i łączność 272 900 272 900 0 272 900 0 0 0 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 100 000 100 000 100 000
60017 Drogi wewnętrzne 157 900 157 900 157 900
60095 Pozostała działalność 15 000 15 000 15 000
630 Turystyka 15 300 15 300 12 300 3 000 0 0 0 0 0
63095 Pozostała działalność 15 300 15 300 12 300 3 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 65 000 65 000 1 000 64 000 0 0 0 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 000 65 000 1 000 64 000
710 Działalność usługowa 115 500 115 500 4 000 111 500 0 0 0 0 0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90 000 90 000 2 000 88 000
71035 Cmentarze 25 500 25 500 2 000 23 500
750 Administracja publiczna 1 891 623 1 826 623 1 437 266 389 357 7 500 57 500 0 0 0
75011 Urzędy wojewódzkie 129 168 129 168 126 968 2 200
75022 Rady gmin 58 000 3 000 3 000 55 000
75023 Urzędy gmin 1 650 855 1 648 355 1 310 298 338 057 2 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 43 400 35 900 35 900 7 500
75095 Pozostała działalność 10 200 10 200 10 200
Dział Rozdział Nazwa Wydatki bieżące z tego:
wydatki jednostek budżetowych z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kol.5+8+9+10+11+12 kol. 6+7 B1WIP B1PZB B2DOT B3SOF B4SUZ B5PGW B6DLG
751 Urzędy nacz.org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 362 362 362 0 0 0 0 0 0
75101 Urzędy nacz.org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa 362 362 362
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 85 100 65 100 20 000 45 100 10 000 10 000 0 0 0
75404 Komendy wojewódzkie Policji 6 000 0 6 000
75412 Ochotnicze straże pożarne 49 400 39 400 18 000 21 400 10 000
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 000 0 4 000
75421 Zarządzanie kryzysowe 25 700 25 700 2 000 23 700
756 Dochody od os. prawnych, os. fiz. i od innych jedn.nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem 25 200 25 200 23 000 2 200 0 0 0 0 0
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 25 200 25 200 23 000 2 200
757 Obsługa długu publicznego 88 800 0 0 0 0 0 0 0 88 800
75702 Obsł.pap.wartość, kredytów i pożyczek jst 88 800 0 88 800
758 Różne rozliczenia 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe- rezerwa ogólna 90 000 90 000 90 000
801 Oświata i wychowanie 2 852 119,20 2 642 144 1 913 405 728 739 0 91 209 118 766,20 0 0
80101 Szkoły podstawowe 1 359 843 1 308 786 980 177 328 609 51 057
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 151 687 144 186 116 772 27 414 7 501
80110 Gimnazja 821 450 788 799 639 251 149 548 32 651
80113 Dowożenie uczniów do szkół 190 000 190 000 190 000
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-adm. szkół 193 988 193 988 177 205 16 783
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 385 11 385 11 385
80195 Pozostała działalność 123 766,20 5 000 5 000 118 766,20
Dział Rozdział Nazwa Wydatki bieżące z tego:
wydatki jednostek budżetowych z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kol.5+8+9+10+11+12 kol. 6+7 B1WIP B1PZB B2DOT B3SOF B4SUZ B5PGW B6DLG
851 Ochrona zdrowia 77 556 76 556 19 614 56 942 1 000 0 0 0 0
85153 Zwalczanie narkomanii 3 000 3 000 3 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74 556 73 556 19 614 53 942 1 000
852 Pomoc społeczna 1 520 818 496 244 266 691 229 553 0 1 024 574 0 0 0
85202 Domy pomocy społecznej 144 000 144 000 144 000
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alim. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent. z ub. sp. 805 477 67 173 52 473 14 700 738 304
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczeniaz pom. sp. 4 680 4 680 4 680
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 79 200 0 79 200
85215 Dodatki mieszkaniowe 87 870 0 87 870
85216 Zasiłki stałe 21 200 0 21 200
85219 Ośrodki pomocy społecznej 286 391 271 391 209 538 61 853 15 000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. op. 9 000 9 000 9 000
85295 Pozostała działalność 83 000 0 83 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85 920 77 620 38 685 38 935 0 8 300 0 0 0
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 35 755 35 755 22 340 13 415
85415 Pomoc materialna dla uczniów 8 000 0 8 000
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 42 045 41 745 16 345 25 400 300
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120 120 120
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 161 600 145 600 0 145 600 16 000 0 0 0 0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 000 3 000 3 000 16 000
90002 Gospodarka odpadami 35 000 35 000 35 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 35 100 35 100 35 100
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 400 10 400 10 400
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 000 60 000 60 000
Dział Rozdział Nazwa Wydatki bieżące z tego:
wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kol. 5+8+9+10+11+12 kol. 6+7 B1WIP B1PZB B2DOT B3SOF B4SUZ B5PGW B6DLG
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 100 2 100 2 100
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 295 035 0 0 0 295 035 0 0 0 0
92109 Domy i ośrodki kultury 234 400 0 234 400
92116 Biblioteki 55 635 0 55 635
92195 Pozostała działalność 5 000 0 5 000
926 Kultura fizyczna i sport 42 400 0 0 0 42 400 0 0 0 0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 42 400 0 42 400
RAZEM WYDATKI 7 702 102,2 5914149,0 3736 323,0 2177826,0 388804,0 1191583,0 118766,2 0,0 88800,0
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 548 803 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 548 803 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 529 000 zł; w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 221 268 zł; - jak w poniższych tabelach: pn. "Plan wydatków majątkowych na 2010 rok (nie ujętych w WPI) i pn. " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności";
Dział Rozdz Nazwa Planowane wydatki majątkowe ogółem na2010 r. Planowane wydatki majątkowe
Inwestycje Zakupy inwestycy-jne w tym :na programy finansowane z udziałem środków zagrani-cznych
010 Rolnictwo i łowiectwo 300 000 300 000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 300 000 300 000
Budowa powierzchniowego ujęcia wody w Stuposianach 100 000 100 000
Budowa powierzchniowego ujęcia wody w Mucznym 100 000 100 000
Budowa studni głębinowej i wodociągu w Skorodnym 100 000 100 000
600 Transport i łączność 1 035 000 1 035 000
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 140 000 140 000
Pomoc finansowa dla Wojewódzka - partycypacja w budowie chodnika w Ustrzykach Górnych 100 000 100 000
Budowa zatoczek autobusowych w Procisnem i Stuposianach - projekt 40 000 40 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000 400 000
Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg powiatowych na zadanie pn. Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik - Zatwarnica w km 5+600 - 13+230 400 000 400 000
60017 Drogi wewnętrzne 495 000 495 000
Remont dróg osiedlowych w Lutowiskach i Smolniku 300 000 300 000
Położenie masy asfaltowej do kościoła w Ustrzykach Górnych 65 000 65 000
Remont dróg dojazdowych do pól w Dwerniku i Chmielu 100 000 100 000
Budowa parkingu widokowego w Lutowiskach - mała architektura 30 000 30 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 70 000 70 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000 70 000
Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Lutowiskach wraz z odwodnieniem 50 000 50 000
Wymiana pokrycia dachowego na pomieszczeniach gospodarczych przy Ośrodku Zdrowia w Lutowiskach 20 000 20 000
720 Informatyka 28 376 28 376
72095 Pozostała działalność 28 376 28 376
Podkarpacki Systeme-Administracji Publicznej - wkład gminy do projektu 28 376 28 376
801 Oświata i wychowanie 135 000 135 000
80101 Szkoły podstawowe 135 000 135 000
Wymiana okien i modernizacja głównego wejścia w Szkole Podstawowej w Lutowiskach 65 000 65 000
Przebudowa budynku Szkoły w Stuposianach 70 000 70 000
851 Ochrona zdrowia 5 000 5 000
85111 Szpitale ogólne 5 000 5 000
Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zad. " Budowa szybu windowego wewnętrznego z wiatrołapem zewnętrznym w istniejącym budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych" 5 000 5 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 550 600 1 209 900 340 700
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 160 000 160 000
Budowa oczyszczalni ścieków w Skorodnym 160 000 160 000
90002 Gospodarka odpadami 1 137 000 799 900 337 100
Adaptacja wiaty na sortownie surowców wtórnych w Smolniku 794 900 794 900
Zakup specjalistycznego pojazdu do transportu odpadów z osprzętem i wyposażeniem 287 100 287 100
Zakup beczki asenizacyjnej 50 000 50 000
Rekultywacja wysypiska w Smolniku 5 000 5 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 600 3 600
Zakup wykaszarki 3 600 3 600
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 250 000 250 000
Budowa oświetlenia ulicznego w Lutowiskach (Posada Górna) 120 000 120 000
Budowa oświetlenia dla części wsi Dwernik 65 000 65 000
Budowa oświetlenia dla części wsi Dwerniczek 65 000 65 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 724 827 709 869 14 958 529 000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 115 000 115 000
Zabezpieczenie ruin cerkwi w Krywem 115 000 115 000
92195 Pozostała działalność 609 827 594 869 14 958 529 000
Budowa świetlicy wiejskiej z częścią garażową w Chmielu 529 000 529 000 529 000
Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Chmielu 14 958 14 958
Urządzenie placu targowo-festynowego z małą architekturą w Ustrzykach Górnych 25 000 25 000
Urządzenie sanitariatów w "Chacie pod Florianem" w Lutowiskach 40 869 40 869
Ogółem 3 848 803 3 493 145 355 658 529 000
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Wydatki bieżące
Lp. Nazwa zadania programu Cel programu Jednostka realizująca program Okres realizacji Łączne nakłady finan. w okresie real. Wysokość wydatków
2010
1 Chcę się bawić - wsparcie działalności punktu przedszkolnego w Lutowiskach um. UDA-POKL.09.01.01-18-115/09-00 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnie-nie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczo-nych w systemie oświaty Zespół Szkół w Lutowiskach 2009-2012 375 933,72 118 766,20
Razem wydatki bieżące 118 766,20
Wydatki majątkowe
Lp. Nazwa zadania programu Cel programu Jednostka realizująca program Okres realizacji Łączne nakłady finan. w okresie real. Wysokość wydatków
2010
1 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem we wsi Chmiel Podniesienie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi Chmiel Urząd Gminy w Lutowiskach 2010 529 000,00 529 000,00
Razem wydatki majątkowe 529 000,00
§ 3. 1. miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 446 726 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek 3 860 000 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie 1 372 808 zł,
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 213 918 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 446 726 zł. - w następujący sposób;
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Plan
2010 r.
1 2 3 4
1. Kredyty § 952 1 372 808
2. Pożyczki § 952 3 860 000
3. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 213 918
Przychody ogółem: 6 446 726
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6 232 808 zł, na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 5 232 808 zł;
b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 000 000 zł.
§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 90 000 zł.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z poniższą tabelą;
I. Dochody
Dz. Rozdz § Wyszczególnienie Plan 2010
750 Administracja publiczna 42 181,00
75011 Urzędy Wojewódzkie 42 181,00
2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych 42 181,00
751 Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd. 362,00
75101 Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd. 362,00
2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych 362,00
852 Pomoc społeczna 778 210,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 775 800,00
2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych 775 800,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej 2 410,00
2010 Dotacje celowe otrzym. z budż.pań. na real.zadań zleconych 2 410,00
Razem dochody 820 753,00
II. Wydatki
Dz. Rozdz Wyszczególnienie Plan 2010
750 Administracja publiczna 42 181,00
75011 Urzędy Wojewódzkie 42 181,00
Wydatki bieżące, w tym: 42 181,00
Wydatki jednostek budżetowych 42 181,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 181,00
751 Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd. 362,00
75101 Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd. 362,00
Wydatki bieżące, w tym: 362,00
Wydatki jednostek budżetowych 362,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 362,00
852 Pomoc społeczna 778 210,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 775 800,00
Wydatki bieżące, w tym: 775 800,00
Wydatki jednostek budżetowych 37 496,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 496,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 738 304,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społecznej 2 410,00
Wydatki bieżące, w tym: 2 410,00
Wydatki jednostek budżetowych 2 410,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 410,00
Razem wydatki 820 753,00
§ 6. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku nr 1.
2. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach w łącznej kwocie 31 000 zł w tym:
- dopłaty do 1 m3 dostarczonej wody w kwocie 15 000 zł,
- - dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków w kwocie 16 000 zł.
§ 7. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, ze środków o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) w łącznej kwocie 108 526 zł, - w sposób następujący;
Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota
/zł/
1 2 3 4 5
600 60017 Zatwarnica Remont dróg wewnętrznych 12 900
801 80101 Zatwarnica Wyposażenie boiska szkolnego 5 000
900 90015 Dwernik Budowa oświetlenia drogi w Dwerniczku i w Dwerniku 19 699
921 92195 Chmiel Zakup wyposażenia do remizo-świetlicyw Chmielu 14 958
921 92195 Ustrzyki Górne Urządzenie placu targowo-festynowego z małą architekturą w Ustrzykach Górnych 15 100
921 92195 Lutowiska Urządzenie sanitariatów w "Chacie pod Florianem" w Lutowiskach 40 869
Ogółem 108 526
2. Ustala się dochody w kwocie 55 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 556 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Wyodrębnia się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 100 zł.
5. Ustala się wydatki na zadania związane z korzystaniem ze środowiska w kwocie 2 100 zł na zadanie pn. "Utylizacja azbestu" kwota 2 100 zł.
§ 8. 1. Wyodrębnia się wydatki majątkowe związane z limitem wydatków na wieloletni program inwestycyjny na 2010 rok w łącznej kwocie 3 700 000 zł na zadania pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lutowiskach".
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z limitem wydatków na wieloletni program inwestycyjny w 2011 roku do kwoty 2 501 000 zł.
§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak załącznik Nr 2.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4. przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych,
5. zaciągania zobowiązań w tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutowiska.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/187/10
Rady Gminy Lutowiska
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.xls

zal1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/187/10
Rady Gminy Lutowiska
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.xls

zal2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »