| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/493/2009 Rady Miejskiej Jasła

z dnia 28 grudnia 2009r.

uchwała budżetowa Miasta Jasła na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ust.4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ), Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu miasta Jasła według działów oraz z podziałem według źródeł na rok 2010 w łącznej kwocie 121 980 342,50 zł, w tym:
1) dochody bieżące : 84 529 788,00 zł;
2) dochody majątkowe 37 450 554,50 zł;
2. Zestawienie planu dochodów budżetu miasta Jasła według działów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz według źródeł na 2010 rok jak tabela Nr 1 w § 9 uchwały budżetowej.
§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu miasta Jasła według działów i rozdziałów na rok 2010 w łącznej kwocie 138 145 685,00 zł.
Zestawienia planu wydatków jak tabele w § 10 uchwały budżetowej:
- wydatki budżetu miasta Jasła według działów i rozdziałów na 2010 rok tabela Nr 2;
- wydatki majątkowe na 2010 rok tabela Nr 3;
- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych na 2010 rok tabela Nr 4;
- środki wydzielone dla poszczególnych Zarządów Osiedli w działach i rozdziałach na 2010 rok tabela Nr 5.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 87 069 948,00 zł w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 59 138 207,00 zł, z czego :
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 012 026,00 zł ;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 19 126 181,00 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 10 412 018,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 319 723,00 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 492 860,00 zł ; z czego :
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 492 860,00 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego 2 200 000,00 zł;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 51 075 737,00 zł ; w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie : 49 705 737,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 35 850 554,55 zł; w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 35 850 554,55 zł;
2) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 1 000 000,00 zł;
3) pozostałe wydatki majątkowe 370 000,00 zł.
4. Planowany deficyt budżetu miasta Jasła na 2010 rok w kwocie 16 165 342,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego.
5. Uchwala się przychody miasta Jasła w kwocie 21 559 842,50 zł; w tym :
- kredyt komercyjny 21 559 842,50 zł.
6. Uchwala się rozchody miasta Jasła na 2010 rok w kwocie 5 394 500,00 zł. w tym :
- spłata kredytu zaciągniętego w PKO BP w Jaśle - 1 000 000,00 zł;
- spłata kredytów zaciągniętych w BOŚ w Rzeszowie - 1 795 108,00 zł;
- spłata kredytów zaciągniętych w BH w Warszawie - 920 864,00 zł;
- spłata kredytów zaciągniętych w PBS w Sanoku - 528 528,00 zł;
- spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA w Warszawie - 150 000,00 zł;
- spłata kredytu zaciągniętego w BGK w Rzeszowie - 1 000 000,00 zł.
§ 3. 1. Uchwala się dochody z tytułu :
1) opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 680 000,00 zł;
2) realizacji zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 260 000,00 zł;
3) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 9 795 847,00 zł w tym :
- dział 750 - 232 178,00 zł;
- dział 751 - 6 419,00 zł;
- dział 752 - 1 000,00 zł;
- dział 852 - 9 556 250,00 zł;
4) wpływów z tytułu opłaty produktowej w kwocie 10 000,00 zł.
2. Uchwala się wydatki na realizację :
1) zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20 000,00 zł;
2) zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 660 000,00 zł;
3) zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 260 000,00 zł;
4) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 9 795 847zł w tym :
- dział 750, rozdz.75011 - 232 178,00 zł;
- dział 751, rozdz.75101 - 6 419,00 zł;
- dział 752, rozdz.75212 - 1 000,00 zł;
- dział 852 - 9 556 250,00 zł;
- rozdz.85212 - 9 183 800,00 zł;
- rozdz.85213 - 13 950,00 zł;
- rozdz.85228 - 358 500,00 zł.
5) zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w kwocie 10 000,00 zł.
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000,00 zł.
§ 5. 1. Uchwala się dotacje :
1) udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 - tabela A;
2) udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 - tabela B;
§ 6. 1. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w łącznej kwocie 13 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 7. 1. Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok , zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zakres rzeczowy wydatków jak poniższe zestawienie:
Zestawienie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jaśle na rok 2010.
Stan środków na 01.01.2010 Przychody Wydatki
Przychody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska Dotacje inne przychody Razem Dotacje wydatki własne Razem Środki na 31.12.2010
0,00 310 000,- - - 310 000,- 310 000,- 310 000,- 0,00
Zakres rzeczowy planu przychodów i wydatków GFOŚ i GW w Jaśle na 2010 r.
- P R Z YC H O D Y:
1. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie z tytułu kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska 300 000,-
2. Różne dochody, opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów na terenie Miasta Jasła 10 000,-
Razem przychody : 310 000,-
- WYDATKI:
I. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju -100 000,-
- w tym: "zielone" szkoły i przedszkola, konkursy, publikacje, akcje edukacyjne, szkolenia, imprezy ekologiczne, promocja ekologicznej żywności, prenumerata czasopism, kontynuacja programu dotyczącego segregacji odpadów itp.
II. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - 105 000,-
1. Urządzanie terenów zieleni: 100 000,- w tym:
- urządzanie nowych terenów zieleni,
- zakup i nasadzenia drzew i krzewów,
- renowacja terenów zieleni i urządzenia małej architektury
2. Ochrona różnorodności biologicznej: 5 000,- w tym:
- zwalczanie chorób pszczół ( 1 500,- zł.),
- zarybianie rzek ( 2 500,- zł.)
- dokarmianie ptaków i zwierząt leśnych, zakup budek lęgowych, karmników ( 1 000,- zł.)
III. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 50 000,- w tym:
- zakup pojemników na posegregowane odpady,
- zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych ( azbestu, zużytych baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
IV. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska 30 000,-
- badanie próbek gleb (500,-),
- monitoring powietrza atmosferycznego - rozszerzenie badań ( 29 500,-)
V. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód 25 000,-
- Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Jasła
Razem wydatki: 310 000,- zł.
3. Określa się roczny limit zobowiązań :
- z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Jasła do kwoty 3 000 000,00 zł;
- z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jasła do kwoty 16 165 342,50 zł;
- z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 5 394 500,00 zł.
§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jasła do :
1. Dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
2. Dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich;
3. Dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich;
4. Dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich na wydatki bieżące;
5. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w zakresie przekraczającym rok budżetowy określone w latach i kwotach jak treść § 6 uchwały budżetowej;
6. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Jasła i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 4 000 000,00 zł;
7. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000,00 zł;
8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Jasła.
9. Przekazania upoważnienia kierownikom (dyrektorom) jednostek budżetowych do dokonywania :
a) zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na realizację zadań statutowych jednostki za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
b) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta Jasła do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2010 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 9. Zestawienie planu dochodów budżetu miasta Jasła według działów oraz z podziałem według źródeł na rok 2010 tabela Nr 1.
Tabela Nr 1 
Plan dochodów budżetu Miasta Jasła na 2010 rok wg działów i rozdziałów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe
Dział Nazwa działu oraz źródło powstania dochodu Plan na 2010 rok Dochody bieżące w tym:Dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych ze środków UE Dochody majątkowe w tym:Dotacje i środki na realizację zadań majątkowychfinansowanych ze środków UE
121 980 342,50 84 529 788,00 492 860,00 37 450 554,50 35 850 554,50
600 Transport i łączność 16 011 963,55 300 000,00 15 711 963,55 15 711 963,55
60004 Lokalny transport zbiorowy, w tym: 4 619 463,55 0,00 4 619 463,55 4 619 463,55
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 619 463,55 0,00 4 619 463,55 4 619 463,55
60016 Drogi publiczne gminne, w tym: 11 392 500,00 300 000,00 11 092 500,00 11 092 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat - dochody z opłaty parkingowej 300 000,00 300 000,00 0,00 11 092 500,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11 092 500,00 0,00 11 092 500,00 11 092 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 951 000,00 1 351 000,00 1 600 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 2 950 000,00 1 350 000,00 1 600 000,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 300 000,00 300 000,00 0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00
70095 Pozostała działalność, w tym: 1 000,00 1 000,00 0,00
0830 Wpływy z usług -wpływy wynikające z rozliczenia mediówdostarczanych najemcom ze wspólnego punktu pomiarowego 1 000,00 1 000,00 0,00
710 Działalność usługowa 45 000,00 45 000,00 0,00
71035 Cmentarze, w tym: 45 000,00 45 000,00 0,00
0830 Wpływy z usług - wpływy z opłat cmentarnych 45 000,00 45 000,00 0,00
750 Administracja publiczna 2 078 899,95 762 786,00 492 860,00 1 316 113,95 1 316 113,95
75011 Urzędy wojewódzkie, w tym: 232 178,00 232 178,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 232 178,00 232 178,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym: 12 748,00 12 748,00 0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 2 500,00 0,00
0830 Wpływy z usług - zwrot kosztów mediów 600,00 600,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo- pozyczkowej 9 600,00 9 600,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 48,00 48,00 0,00
75095 Pozostała działalność, w tym: 1 833 973,95 517 860,00 492 860,00 1 316 113,95 1 316 113,95
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 700,00 16 700,00 0,00
0830 Wpływy z usług - zwrot kosztów mediów 8 300,00 8 300,00 0,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 492 860,00 492 860,00 492 860,00 0,00 0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 316 113,95 1 316 113,95 1 316 113,95
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 419,00 6 419,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 6 419,00 6 419,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 419,00 6 419,00 0,00
752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 0,00
75212 Pozostałe wydatkiobronne,w tym: 1 000,00 1 000,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 1 000,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 263 977,00 620 000,00 643 977,00 643 977,00
75416 Straż Miejska, w tym: 620 000,00 620 000,00 0,00
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 620 000,00 620 000,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe, w tym 643 977,00 0,00 643 977,00 643 977,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 643 977,00 0,00 643 977,00 643 977,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45 291 279,00 45 291 279,00 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym: 130 000,00 130 000,00 0,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 130 000,00 130 000,00 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: 20 114 200,00 20 114 200,00 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 19 400 000,00 19 400 000,00 0,00
0320 Podatek rolny 6 000,00 6 000,00 0,00
0330 Podatek leśny 3 200,00 3 200,00 0,00
0340 Podatek od środków transportowych 580 000,00 580 000,00 0,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 100 000,00 0,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 25 000,00 0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatkuleśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: 4 136 500,00 4 136 500,00 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00
0320 Podatek rolny 190 000,00 190 000,00 0,00
0330 Podatek leśny 1 500,00 1 500,00 0,00
0340 Podatek od środków transportowych 340 000,00 340 000,00 0,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 150 000,00 150 000,00 0,00
0370 Opłata od posiadania psów 30 000,00 30 000,00 0,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 100 000,00 100 000,00 0,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 700 000,00 700 000,00 0,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 25 000,00 0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: 1 439 300,00 1 439 300,00 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 730 000,00 730 000,00 0,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 14 000,00 14 000,00 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 680 000,00 680 000,00 0,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 300,00 300,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z zajęcia pasa drogowego 15 000,00 15 000,00 0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 19 471 279,00 19 471 279,00 0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 17 271 279,00 17 271 279,00 0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00
758 Różne rozliczenia 21 931 702,00 21 931 702,00 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 20 161 041,00 20 161 041,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 161 041,00 20 161 041,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe, w tym: 331 360,00 331 360,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 80 000,00 80 000,00 0,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 251 360,00 251 360,00 0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym: 1 439 301,00 1 439 301,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 439 301,00 1 439 301,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 5 786 442,00 2 586 442,00 3 200 000,00 3 200 000,00
80101 Szkoły podstawowe, w tym: 12 493,00 12 493,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 30,00 30,00 0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 129,00 9 129,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 257,00 257,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływ prowizji za terminowe odprowadzanie podatków 3 077,00 3 077,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: 40 000,00 40 000,00 0,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 40 000,00 0,00
80104 Przedszkola, w tym: 4 917 690,00 1 717 690,00 3 200 000,00 3 200 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach 772 200,00 772 200,00 0,00
0830 Wpływy z usług -opłata za żywienie 795 310,00 795 310,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 180,00 180,00 0,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 150 000,00 0,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 3 200 000,00
80110 Gimnazja, w tym: 205 160,00 205 160,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 390,00 390,00 0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 10 000,00 0,00
0830 Wpływy z usług -opłata za żywienie 192 000,00 192 000,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 70,00 70,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływ prowizji za terminowe odprowadzanie podatków 2 700,00 2 700,00 0,00
80148 Stołówki szkolne, w tym: 611 099,00 611 099,00 0,00
0830 Wpływy z usług- za korzystanie ze stołówki szkolnej 611 099,00 611 099,00 0,00
852 Pomoc społeczna 11 506 360,00 11 506 360,00 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 9 253 930,00 9 253 930,00 0,00
0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 150,00 5 150,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów - zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 40 980,00 40 980,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 183 800,00 9 183 800,00 0,00
2360 Dochody jednostek samorząduterytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 24 000,00 24 000,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym: 60 280,00 60 280,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 950,00 13 950,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 46 330,00 46 330,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 817 500,00 817 500,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 817 500,00 817 500,00 0,00
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym: 474 200,00 474 200,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 474 200,00 474 200,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 369 700,00 369 700,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 369 700,00 369 700,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 468 524,00 468 524,00 0,00
0830 Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze MOPS 107 294,00 107 294,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 358 500,00 358 500,00 0,00
2360 Dochody jednostek samorząduterytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 730,00 2 730,00 0,00
85295 Pozostała działalność, w tym: 62 226,00 62 226,00 0,00
0830 Wpływy z usług - zwroty należności przez gminy za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób zameldowanych na ich terenie i posiłki w kuchni Carits 62 226,00 62 226,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 51 000,00 0,00 51 000,00 51 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym: 51 000,00 0,00 51 000,00 51 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 51 000,00 0,00 51 000,00 51 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 457 800,00 57 800,00 3 400 000,00 3 400 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w tym: 10 000,00 10 000,00 0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 000,00 10 000,00 0,00
90095 Pozostała działalność, w tym: 3 447 800,00 47 800,00 3 400 000,00 3 400 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 47 800,00 47 800,00 0,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 400 000,00 0,00 3 400 000,00 3 400 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 197 500,00 70 000,00 127 500,00 127 500,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 127 500,00 0,00 127 500,00 127 500,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 127 500,00 0,00 127 500,00 127 500,00
92116 Biblioteki, w tym: 70 000,00 70 000,00 0,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 000,00 70 000,00 0,00
926 Kultura fizyczna i sport 11 400 000,00 0,00 11 400 000,00 11 400 000,00
92601 Obiekty sportowe, w tym: 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
92695 Pozostała działalność, w tym: 10 200 000,00 0,00 10 200 000,00 10 200 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 200 000,00 0,00 10 200 000,00 10 200 000,00
- Tabela Nr 2 
infoRgrafika
infoRgrafika
.
infoRgrafika
Tabela Nr 3 
Wydatki majątkowe na 2010 r.
Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Nazwa zadania Plan na 2010 rok w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym z kolumny 5 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 *
1 2 3 4 5 6 7
RAZEM: 51 075 737,00 49 705 737,00 35 850 554,55 1 000 000,00
600 Transport i łączność 22 174 663,00 21 804 663,00 15 711 963,55 -
60002 Infrastruktura kolejowa 20 000,00 - - -
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu służącego rewitalizacjii modernizacji linii kolejowej nr 106 Rzeszów- Jasło 20 000,00 - -
60004 Lokalny transport zbiorowy 5 434 663,00 5 434 663,00 4 619 463,55 -
Modernizacja taboru komunikacji miejskiej 5 434 663,00 5 434 663,00 4 619 463,55 -
60014 Drogi publiczne powiatowe 350 000,00 - -
Pomoc finansowaPowiatowi jasielskiemu w zakresie realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. Granicznej w Jasle w roku 2010" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Dróg Lokalnych 2008- 2011" 350 000,00 - -
60016 Drogi publiczne gminne 16 370 000,00 16 370 000,00 11 092 500,00 -
Budowa chodnika ul. Słoneczna w kierunku ul. Gądki 80 000,00 80 000,00 - -
Budowa ul. Hutniczej 50 000,00 50 000,00 - -
Budowa ulicy łączącej ul. Towarową z ul. Lwowską o symbolu KL1 oraz budowa ul. Sroczyńskiego oraz przebudowa ulic Towarowej, Przemysłowej i odcinka potoku Warzyckiego w Jaśle- kontynuacja zadania 1 000 000,00 1 000 000,00 - -
Kompleksowe przygotowanie strefy przemysłowej w Jaśle pod inwestycje produkcyjne oraz strefę nowoczesnych usług 13 000 000,00 13 000 000,00 11 050 000,00 -
Modernizacja chodnikaprzy ul. Grunwaldzkiejna odcinku od torów kolejowych w stronę południową 50 000,00 50 000,00 - -
Przebudowa ulicy Krajowickiej w Jaśle 440 000,00 440 000,00 - -
Rewitalizacja miasta Jasła - II etap 50 000,00 50 000,00 42 500,00 -
Uzbrojenie Osiedla- Górka Klasztorna- budowa ul. Kolejowej z odwodnieniem. 1 500 000,00 1 500 000,00 - -
Uzbrojenie osiedla Na Kotlinę - budowa ulic. 200 000,00 200 000,00 - -
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 200 000,00 1 200 000,00 - 1 000 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000,00 300 000,00 - -
Adaptacja pomieszczeń użytkowych na mieszkania socjalne oraz modernizacja lokali socjalnych przy ul. Franciszkańskiej 4 100 000,00 100 000,00 - -
Zakup nieruchomości do zasobu i na cele inwestycyjne 200 000,00 200 000,00 - -
70095 Pozostała działalność 1 900 000,00 900 000,00 - 1 000 000,00
Budowa budynku socjalnego przy ul. Sroczyńskiego w Jaśle. 900 000,00 900 000,00 - -
Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki TBS ABK Sp. z oo. z przeznaczeniem na budowę mieszkań czynszowych 1 000 000,00 - 1 000 000,00
710 Działalność usługowa 200 000,00 200 000,00 - -
71035 Cmentarze 200 000,00 200 000,00 - -
Kontynuacja budowy sektorów grzebalnych na Cmentarzu przy ul. Mickiewicza oraz na Cmentarzu przy ul. Gajowej, kontynuacja budowy oświetlenia naCmentarzu przy ul. Mickiewicza, wykonanie projektu budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Mickiewicza- rozpoczecie budowy, wykonanie projektu odwodnienia Cmentarza przy ul. Mickiewicza w Jasle 200 000,00 200 000,00 - -
720 Informatyka 7 712,00 7 712,00 - -
72095 Pozostała działalność 7 712,00 7 712,00 - -
Realizacja projektu pn. Podkarpacki System e - Administracji Publicznej (PSeAP) 7 712,00 7 712,00 - -
750 Administracja publiczna 1 590 487,00 1 590 487,00 1 316 114,00 -
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23 000,00 23 000,00 - -
Wydatki inwestycyjne dla potrzeb Urzędu, w tym zakup sprzętu komputerowego 23 000,00 23 000,00 - -
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 25 000,00 - -
Wykonanie "witaczy" 25 000,00 25 000,00 - -
75095 Pozostała działalność 1 542 487,00 1 542 487,00 1 316 114,00 -
Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Jasło 1 000 000,00 1 000 000,00 850 000,00 -
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych - II etap 80 000,00 80 000,00 68 000,00 -
Rewitalizacja Osiedla Gamrat 100 000,00 100 000,00 90 000,00 -
Wolontariat bez granic. Współpraca polsko-słowacka na rzecz społeczności lokalnej. 262 487,00 262 487,00 223 114,00 -
Współpraca transgraniczna 100 000,00 100 000,00 85 000,00 -
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 620,00 757 620,00 643 977,00 -
75421 Zarządzanie kryzysowe 757 620,00 757 620,00 643 977,00 -
Unowocześnienie służb zarządzania kryzysowego w celu minimalizacji zagrożeń powodziowych na obszarach przygranicznych 757 620,00 757 620,00 643 977,00 -
801 Oświata i wychowanie 4 000 000,00 4 000 000,00 3 200 000,00 -
80104 Przedszkola 4 000 000,00 4 000 000,00 3 200 000,00 -
Budowa Przedszkola Miejskiego w Nr 3 2 000 000,00 2 000 000,00 1 700 000,00 -
Termomodernizacja Przedszkoli Miejskich w Jaśle 2 000 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 -
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60 000,00 60 000,00 51 000,00 -
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 60 000,00 60 000,00 51 000,00 -
Wymiana młodzieży 60 000,00 60 000,00 51 000,00 -
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 600 000,00 4 600 000,00 3 400 000,00 -
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00 100 000,00 - -
Budowa kanalizacji deszczowej 50 000,00 50 000,00 - -
Modernizacja kanalizacji deszczowej 50 000,00 50 000,00 - -
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 000,00 100 000,00 - -
Budowa oświetlenia ulicznego 100 000,00 100 000,00 - -
90095 Pozostała działalność 4 400 000,00 4 400 000,00 3 400 000,00 -
Budowa szaletów 200 000,00 200 000,00 - -
Modernizacja fontanny na płycie rynku 200 000,00 200 000,00 - -
Rekultywacja składowiska odpadów w Jaśle - Sobniowie 4 000 000,00 4 000 000,00 3 400 000,00 -
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 000,00 150 000,00 127 500,00 -
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 000,00 150 000,00 127 500,00 -
Modernizacja JDK 150 000,00 150 000,00 127 500,00 -
926 Kultura fizyczna i sport 15 335 255,00 15 335 255,00 11 400 000,00 -
92601 Obiekty sportowe 3 285 255,00 3 285 255,00 1 200 000,00 -
Budowa obiektówsportowych 3 255 255,00 3 255 255,00 1 200 000,00 -
Budowa ogrodzenia stadionu - Hankówka 30 000,00 30 000,00 - -
92695 Pozostała działalność 12 050 000,00 12 050 000,00 10 200 000,00 -
Budowa Centrum Łukasiewicza 50 000,00 50 000,00 - -
Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Jaśle 5 000 000,00 5 000 000,00 4 250 000,00 -
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych - I etap Cegielnia 4 000 000,00 4 000 000,00 3 400 000,00 -
Sieć turystycznych ścieżek rowerowych na terenieMiasta Jasła - Trasa Łukasiewiczowska 3 000 000,00 3 000 000,00 2 550 000,00 -
* - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Rynku oraz środki pochodżące ze źródeł zagranicznych niepodlegajace zwrotowi inne niż wymienione wyżej.
Tabela Nr 4 
Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2010 rok.
Nazwa jednostki Dział Rozdział Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych Wynagrodzenia i pochodne Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
59 138 207,00 40 012 026,00 19 126 181,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 2 775 096,00 1 993 080,00 782 016,00
852 2 775 096,00 1 993 080,00 782 016,00
85202 424 195,00 - 424 195,00
85212 391 914,00 301 200,00 90 714,00
85213 60 280,00 - 60 280,00
85219 1 887 680,00 1 691 880,00 195 800,00
85295 11 027,00 - 11 027,00
GIMNAZJUM NR 1 4 886 864,00 4 071 720,00 815 144,00
801 4 653 318,00 3 893 164,00 760 154,00
80110 4 427 118,00 3 823 064,00 604 054,00
80113 40 000,00 - 40 000,00
80148 186 200,00 70 100,00 116 100,00
851 37 620,00 - 37 620,00
85154 37 620,00 - 37 620,00
854 195 926,00 178 556,00 17 370,00
85401 195 926,00 178 556,00 17 370,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 568 829,00 395 955,00 172 874,00
801 568 829,00 395 955,00 172 874,00
80104 566 849,00 395 955,00 170 894,00
80113 1 980,00 - 1 980,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 1 023 815,00 779 536,00 244 279,00
801 1 023 815,00 779 536,00 244 279,00
80104 1 019 757,00 779 536,00 240 221,00
80113 4 058,00 - 4 058,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 853 857,00 648 682,00 205 175,00
801 853 857,00 648 682,00 205 175,00
80104 852 357,00 648 682,00 203 675,00
80113 1 500,00 - 1 500,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 944 434,00 670 550,00 273 884,00
801 944 434,00 670 550,00 273 884,00
80104 944 434,00 670 550,00 273 884,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 1 146 568,00 884 651,00 261 917,00
801 1 146 568,00 884 651,00 261 917,00
80104 1 145 368,00 884 651,00 260 717,00
80113 1 200,00 - 1 200,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 829 542,00 589 113,00 240 429,00
801 829 542,00 589 113,00 240 429,00
80104 824 542,00 589 113,00 235 429,00
80113 5 000,00 - 5 000,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 850 090,00 586 443,00 263 647,00
801 850 090,00 586 443,00 263 647,00
80104 850 090,00 586 443,00 263 647,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 3 988 187,00 3 392 292,00 595 895,00
801 3 710 620,00 3 161 912,00 548 708,00
80101 3 422 440,00 3 048 602,00 373 838,00
80113 26 570,00 - 26 570,00
80148 261 610,00 113 310,00 148 300,00
851 22 500,00 - 22 500,00
85154 22 500,00 - 22 500,00
854 255 067,00 230 380,00 24 687,00
85401 255 067,00 230 380,00 24 687,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 4 151 781,00 3 417 176,00 734 605,00
801 3 785 833,00 3 115 367,00 670 466,00
80101 3 529 884,00 3 017 004,00 512 880,00
80113 3 430,00 - 3 430,00
80148 252 519,00 98 363,00 154 156,00
851 25 500,00 - 25 500,00
85154 25 500,00 - 25 500,00
854 340 448,00 301 809,00 38 639,00
85401 340 448,00 301 809,00 38 639,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 778 955,00 637 424,00 141 531,00
801 724 371,00 603 610,00 120 761,00
80101 670 205,00 567 306,00 102 899,00
80103 54 166,00 36 304,00 17 862,00
851 16 000,00 - 16 000,00
85154 16 000,00 - 16 000,00
854 38 584,00 33 814,00 4 770,00
85401 38 584,00 33 814,00 4 770,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 856 916,00 701 446,00 155 470,00
801 840 916,00 701 446,00 139 470,00
80101 770 986,00 643 886,00 127 100,00
80103 69 930,00 57 560,00 12 370,00
851 16 000,00 - 16 000,00
85154 16 000,00 - 16 000,00
Urząd Miasta 18 721 461,00 7 630 041,00 11 091 420,00
600 1 112 000,00 - 1 112 000,00
60016 1 112 000,00 - 1 112 000,00
700 705 000,00 - 705 000,00
70004 430 000,00 - 430 000,00
70005 275 000,00 - 275 000,00
710 225 000,00 5 000,00 220 000,00
71004 150 000,00 - 150 000,00
71035 60 000,00 - 60 000,00
71095 15 000,00 5 000,00 10 000,00
750 9 102 838,00 6 502 222,00 2 600 616,00
75011 648 978,00 594 178,00 54 800,00
75022 19 400,00 - 19 400,00
75023 6 969 600,00 5 799 000,00 1 170 600,00
75075 500 000,00 19 000,00 481 000,00
75095 964 860,00 90 044,00 874 816,00
751 6 419,00 6 419,00 -
75101 6 419,00 6 419,00 -
752 1 000,00 600,00 400,00
75212 1 000,00 600,00 400,00
754 1 396 000,00 999 000,00 397 000,00
75412 70 000,00 - 70 000,00
75414 33 000,00 10 000,00 23 000,00
75416 1 288 000,00 989 000,00 299 000,00
75421 5 000,00 - 5 000,00
758 320 000,00 - 320 000,00
75818 320 000,00 - 320 000,00
801 338 154,00 3 500,00 334 654,00
80104 8 000,00 - 8 000,00
80113 31 654,00 - 31 654,00
80145 3 500,00 3 500,00 -
80146 200 000,00 - 200 000,00
80195 95 000,00 - 95 000,00
851 305 000,00 88 300,00 216 700,00
85149 50 000,00 - 50 000,00
85153 20 000,00 - 20 000,00
85154 235 000,00 88 300,00 146 700,00
852 5 150,00 - 5 150,00
85212 5 150,00 - 5 150,00
900 4 886 000,00 - 4 886 000,00
90001 637 000,00 - 637 000,00
90003 1 300 000,00 - 1 300 000,00
90004 310 000,00 - 310 000,00
90015 1 922 000,00 - 1 922 000,00
90020 10 000,00 - 10 000,00
90095 707 000,00 - 707 000,00
921 230 000,00 25 000,00 205 000,00
92105 200 000,00 25 000,00 175 000,00
92120 30 000,00 - 30 000,00
926 88 900,00 - 88 900,00
92605 88 900,00 - 88 900,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 2 041 764,00 1 576 665,00 465 099,00
801 1 955 904,00 1 517 536,00 438 368,00
80101 1 234 002,00 1 028 357,00 205 645,00
80104 626 092,00 420 340,00 205 752,00
80148 95 810,00 68 839,00 26 971,00
851 21 800,00 - 21 800,00
85154 21 800,00 - 21 800,00
854 64 060,00 59 129,00 4 931,00
85401 64 060,00 59 129,00 4 931,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 1 581 062,00 1 235 662,00 345 400,00
801 1 469 255,00 1 145 055,00 324 200,00
80101 1 091 070,00 918 520,00 172 550,00
80104 352 185,00 226 535,00 125 650,00
80148 26 000,00 - 26 000,00
851 12 250,00 - 12 250,00
85154 12 250,00 - 12 250,00
854 99 557,00 90 607,00 8 950,00
85401 99 557,00 90 607,00 8 950,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 7 001 745,00 5 797 975,00 1 203 770,00
801 6 727 372,00 5 570 577,00 1 156 795,00
80101 517 912,00 430 052,00 87 860,00
80110 5 787 474,00 5 032 646,00 754 828,00
80113 161 687,00 - 161 687,00
80148 260 299,00 107 879,00 152 420,00
851 33 500,00 - 33 500,00
85154 33 500,00 - 33 500,00
854 240 873,00 227 398,00 13 475,00
85401 240 873,00 227 398,00 13 475,00
ZESPOŁ SZKÓŁ NR 4 3 947 361,00 3 140 128,00 807 233,00
801 3 572 238,00 2 830 708,00 741 530,00
80101 2 512 835,00 2 029 745,00 483 090,00
80110 833 925,00 731 770,00 102 155,00
80113 27 500,00 - 27 500,00
80148 197 978,00 69 193,00 128 785,00
851 23 030,00 - 23 030,00
85154 23 030,00 - 23 030,00
854 352 093,00 309 420,00 42 673,00
85401 352 093,00 309 420,00 42 673,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 2 189 880,00 1 863 487,00 326 393,00
801 2 055 735,00 1 765 687,00 290 048,00
80101 1 091 510,00 921 329,00 170 181,00
80103 172 068,00 147 660,00 24 408,00
80110 771 577,00 696 698,00 74 879,00
80113 20 580,00 - 20 580,00
851 21 800,00 - 21 800,00
85154 21 800,00 - 21 800,00
854 112 345,00 97 800,00 14 545,00
85401 112 345,00 97 800,00 14 545,00
Tabela Nr 5 
Środki wydzielone dla poszczególnych Zarządów Osiedli w działach i rozdziałach budżetu na 2010 rok.
Nazwa Osiedla Dział 600 Utrzymanie bieżące Zarządu Remonty Zakupy wyposażenia Razem Ogółem
Rozdz. 60016 Dział 750
Dział 750 rozdz. 75095
Bryły 35 000,00 19 518,00 4 600,00 5 200,00 29 318,00 64 318,00
Brzyszczki 45 000,00 20 905,00 9 725,00 2 575,00 33 205,00 78 205,00
Gamrat 40 000,00 23 730,00 2 500,00 3 000,00 29 230,00 69 230,00
Gądki 35 000,00 2 250,00 0,00 250,00 2 500,00 37 500,00
Górka Klasztorna 40 000,00 2 250,00 0,00 250,00 2 500,00 42 500,00
Hankówka 40 000,00 24 754,00 7 200,00 2 800,00 34 754,00 74 754,00
Kaczorowy 30 000,00 24 167,00 3 025,00 2 575,00 29 767,00 59 767,00
Kopernika 40 000,00 3 200,00 0,00 250,00 3 450,00 43 450,00
Krajowice 35 000,00 30 000,00 7 400,00 3 100,00 40 500,00 75 500,00
Mickiewicza 45 000,00 4 946,00 1 100,00 1 000,00 7 046,00 52 046,00
Niegłowice 35 000,00 9 271,00 5 000,00 2 500,00 16 771,00 51 771,00
Rafineria 30 000,00 2 250,00 0,00 250,00 2 500,00 32 500,00
Sobniów 40 000,00 22 924,00 6 500,00 4 000,00 33 424,00 73 424,00
Śródmieście 45 000,00 17 500,00 9 500,00 5 500,00 32 500,00 77 500,00
Ulaszowice 35 000,00 14 824,00 1 300,00 1 400,00 17 524,00 52 524,00
Żółków 30 000,00 17 511,00 5 000,00 2 500,00 25 011,00 55 011,00
Ogółem 600 000,00 240 000,00 62 850,00 37 150,00 340 000,00 940 000,00
§ 10. Zestawienia planu wydatków jak tabele :
- wydatki budżetu miasta Jasła według działów i rozdziałów na 2010 rok tabela Nr 2;
- wydatki majątkowe na 2010 rok tabela Nr 3;
- wydatki bieżące w jednostkach budżetowych na 2010 tabela Nr 4;
- środki wydzielone dla poszczególnych Zarządów Osiedli w działach i rozdziałach na 2010 rok. tabela Nr 5.
§ 11. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła.
§ 12. Uchwała niniejsza wraz z zestawieniami i załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Jaśle.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

Andrzej Dybaś
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVII/493/2009
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/493/2009 RMJ z dnia 28 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVII/493/2009
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/493/2009 RMJ z dnia 28 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVII/493/2009
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/493/2009 RMJ z dnia 28 grudnia 2009 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »