| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/231/2010 Rady Gminy Pysznica

z dnia 27 stycznia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 257, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się dochody budżetu na rok 2010 w ogólnej kwocie 28 546 915,57 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 20 702 702,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 7 844 213,57 zł w szczegółowości jak tabela nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w ogólnej kwocie 35 855 514 zł w tym:
- wydatki bieżące 18 423 500,00 zł
- wydatki majątkowe 17 432 014,00 zł w szczegółowości przedstawionej jak tabela nr 2.
§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 7 308 598,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się:
- przychody budżetu § 952 w kwocie 8 908 216,61 zł
- rozchody budżetu § 992 w kwocie 1 599 618,18 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
1) kredytów zaciągniętych w 2010 roku na kwotę 8 908 216,61 zł z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu 7 308 598,43 zł
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 599 618,18 zł
c) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 950 000,00 zł
§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 329 000,00 zł
§ 5. Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków:
1) Dochody 85 000,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 69 575,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz wydatków w kwocie 15 425,00 zł ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, związane z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw.
2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2 872 765,00 zł, wg klasyfikacji jak tabela nr 3.
3) Dochody 120 000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w kwocie 120 000,00 zł dotyczących ochrony środowiska, związane z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw.
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji łącznie 1 149 066,00 zł jak jak załącznik nr 1.
§ 7. Ustala się plan wydatków w kwocie 140 628,19 zł realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa jak tabela nr 4.
§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 6 756 106,00 zł jak tabela nr 5.
§ 9. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 3 141 200,00 zł i kosztów w kwocie 3 123 160,00 zł jak załącznik nr 2.
§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie.
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/231/2010
Rady Gminy Pysznica
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/231/2010
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/231/2010
Rady Gminy Pysznica
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/231/2010
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/231/2010
Rady Gminy Pysznica
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/231/2010
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXII/231/2010
Rady Gminy Pysznica
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/231/2010
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXII/231/2010
Rady Gminy Pysznica
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/231/2010
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXII/231/2010
Rady Gminy Pysznica
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/231/2010
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXII/231/2010
Rady Gminy Pysznica
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/231/2010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »