| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Przemyśla zawarte w dniu 17.05.2010 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Żurawica w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji zadań Gminy Żurawica w zakresie świadczenia usług profilaktycznych i terapeutycznych na rzecz mieszkańców Gminy Żurawica

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji zadań Gminy Żurawica w zakresie świadczenia usług profilaktycznych i terapeutycznych na rzecz mieszkańców Gminy Żurawica w oparciu o uchwałę nr 78/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Przemyśl zadań Gminy Żurawica w zakresie świadczenia usług profilaktycznych i terapeutycznych dla mieszkańców Gminy Żurawica.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą realizowane przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, ul. Św. Brata Alberta 10.

§ 2.

1. Gmina Miejska Przemyśl zobowiązuje się do realizacji programów profilaktycznych w wyznaczonych placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Żurawica i świadczenia usług terapeutycznych w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, ul. Św. Brata Alberta 10 dla mieszkańców Gminy Żurawica.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 objęte zostaną w szczególności następującym zakresem usług:

1)edukowanie dzieci, młodzieży i ich rodziców poprzez realizację trzech programów profilaktycznych,

2)porady indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu itp. (diagnoza i terapia),

3)porady indywidualne dla osób nadużywających alkoholu i eksperymentujących ze środkami odurzającymi (możliwość przeprowadzenia bezpłatnych testów),

4)konsultacje i terapia dla współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem uzależnienia,

5)konsultacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

6)porady dla osób będących w kryzysie, oraz będą kierowane do następujących grup:

1)grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu,

2)grupa korekcyjno-edukacyjna dla sprawców przemocy,

3)grupa dla osób po inicjacji alkoholowej,

4)grupa wsparcia dla dalszego trzeźwienia,

5)grupa Al-Anon

§ 3.

1. Za realizację zadań, o których mowa w § 1 Gmina Żurawica zobowiązuje się pokryć koszty za świadczone usługi poprzez dokonanie wpłaty środków finansowych w wysokości 9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 jednym przelewem w terminie do dnia 30.06.2010r.

2. Wysokość poniesionych kosztów określa załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 4. Po zakończeniu realizacji przedmiotu porozumienia Gmina Żurawica może wystąpić z wnioskiem o przedstawienie przedmiotowego sprawozdania, które zostanie zrealizowane za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

§ 5. Porozumienie obowiązuje od daty podpisania przez obie strony do dnia 31.12.2010 r.

§ 6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Gminy Miejskiej Przemyśl.

§ 7. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 8. Porozumienie sporządza się w sześciu egzemplarzach, w tym jeden dla Gminy Żurawica.

z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Prezydenta

dr Dariusz Iwaneczko


Skarbnik Miasta

mgr Maria Łańcucka

Wójt

Janusz Szabaga


Skarbnik Gminy

mgr Bożena Ożga


Załącznik do Porozumienia Nr ....................
z dnia .................... 2010 r.

Załącznik do porozumienia z dn. 17.05.2010 r.

Nazwa usługi (zadania )

Liczba godzin

Koszty

Trzy programy profilaktyczne (6h/w 24 klasach)

144

30,00 zł 1/h - 4.320,00 zł

Wynagrodzenie 6)pedagog-profilaktyk 7) Terapeuta

1) 1.500,00 zł. 2) 1.500,00 zł.

Zespół Interwencji Kryzysowej

50

31,00 zł 1/h - 1.550,00 zł.

Materiały pomocnicze (ulotki, broszury, plakaty)

130,00 zł.

Ogółem

9.000,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »