| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr 11/2010 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu

z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany w podziale Gminy Tuszów Narodowy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach

Działając w trybie art. 203a ust. 1, na podstawie art. 89 i 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 159 poz. 1547 zmiany: z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055 i Nr 167 poz. 1760, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159 poz. 1127, Nr 218 poz. 1592, z 2007 r. Nr 25 poz. 162, Nr 48 poz. 327 i Nr 112 poz. 766, z 2008 r. Nr 96 poz. 607, Nr 180 poz. 1111, z 2009 r. Nr 213 poz. 1651 i poz. 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356)

postanawiam:

§ 1.

1. Dokonać zmiany w podziale Gminy Tuszów Narodowy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Tuszów Narodowy ustalonym uchwałą Nr XXVIII/162/02 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w podziale gminy Tuszów Narodowy na okręgi wyborcze w wyborach powszechnych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa w 2002 roku w następującym zakresie:

a) tworzy się 2 mandatowy okręg wyborczy nr 5 obejmujący sołectwo Jaślany;

b) tworzy się 2 mandatowy okręg wyborczy nr 6 obejmujący sołectwa: Czajkowa, Józefów, Pluty.

2. Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczba radnych wybieranych w pozostałych okręgach wyborczych pozostają bez zmiany.

3. Aktualny podział Gminy Tuszów Narodowy na okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych po zmianach przedstawia poniższa tabela.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwa: Tuszów Narodowy, Tuszów Mały

2

2

Sołectwo Malinie

3

3

Sołectwo Ławnica

1

4

Sołectwa: Babicha, Borki Nizińskie

2

5

Sołectwa: Jaślany

2

6

Sołectwa: Czajkowa, Józefów, Pluty

2

7

Sołectwa: Dębiaki, Sarnów

1

8

Sołectwa: Grochowe I, Grochowe II

2

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Tuszów Narodowy.


Uzasadnienie

Dotychczasowy podział Gminy Tuszów Narodowy na okręgi wyborcze ustalony uchwałą Nr XXVIII/162/02 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w podziale gminy Tuszów Narodowy na okręgi wyborcze w wyborach powszechnych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa w 2002 roku nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 89 ust. 2 i art. 92, ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) zwanej dalej Ordynacją wyborczą. Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej, na wniosek Wójta, Rada Gminy Tuszów Narodowy, powinna dokonać zmiany w podziale Gminy Tuszów Narodowy na okręgi wyborcze, ustalając ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Uchwała w sprawie dokonania zmian w podziale Gminy na okręgi wyborcze powinna być podjęta najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji Rady. Rada Gminy Tuszów Narodowy nie podjęła przedmiotowej uchwały w ustawowym terminie. Postanowieniem Nr 7/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 r. Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu wezwał Radę Gminy Tuszów Narodowy do podjęcia zgodnej z prawem uchwały w sprawie zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych zgodnie z wymogami określonymi w art. 92 ust.1 i 2 Ordynacji wyborczej w terminie do 20 sierpnia 2010 r. Wobec nie podjęcia przez Radę Gminy Tuszów Narodowy w wyznaczonym terminie, zgodnej z prawem, uchwały w sprawie zmiany w podziale gminy Tuszów Narodowy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, na mocy uprawnienia określonego w przepisie art. 203a Ordynacji wyborczej wykonanie tego zadania za Radę Gminy, w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego, należy do obowiązków Komisarza Wyborczego. Na koniec 2009 roku liczba mieszkańców Gminy Tuszów Narodowy wynosiła 7 747 osób.Wojewoda Podkarpacki Zarządzeniem Nr 36/10 z dnia 24 lutego 2010 r. ustalił liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Tuszów Narodowy w ilości 15 radnych. Liczba 7 747 mieszkańców podzielona przez ogólną liczbę 15 radnych wybieranych w gminie daje jednolitą (gminną) normę przedstawicielstwa równą 516,47 mieszkańców na jednego radnego. Zatem liczba mandatów przypadająca obecnie dla dotychczasowych okręgów wyborczych kształtuje się następująco:

Nr okręgu

Liczba mieszkańców

Mandaty

Mandaty po zaokrągleniu

Norma okręgowa

Mandaty wg podziału z 2002 r.

Granice okręgu (nazwa sołectwa)

1

1131

2,1899

2

565,50

2

Sołectwa; Tuszów Narodowy, Tuszów Mały

2

1620

3,1367

3

540

3

Sołectwo Malinie

3

738

1,4289

1

738

1

Sołectwo Ławnica

4

765

1,4812

1

765

2

Sołectwa: Babicha, Borki Nizińskie

5

1277

2,4726

2

638,5

3

Sołectwa: Jaślany, Józefów

6

738

1,4289

1

738

1

Sołectwa: Czajkowa, Pluty

7

576

1,1153

1

576

1

Sołectwa: Dębiaki, Sarnów

8

902

1,7465

2

451

2

Sołectwa: Grochowe I, Grochowe II

x

7747

x

13

x

15

x

Po zsumowaniu zaokrąglonych mandatów ustalona liczba wynosi 13 mandatów, natomiast dla Rady Gminy Tuszów Narodowy przypada 15 mandatów radnych. Gdy suma wstępnie ustalonej liczby mandatów w okręgach wyborczych jest mniejsza od liczby radnych wybieranych do rady gminy, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym, w których norma przedstawicielstwa (okręgowa) jest największa. Oznacza to, że dla korekty i dostosowania wstępnie obliczonej liczby mandatów w okręgach (po zastosowaniu zaokrągleń ułamków mandatów) do liczby radnych wybieranych do danej rady należy pomocniczo obliczyć okręgowe normy przedstawicielstwa, dzieląc liczbę mieszkańców w każdym okręgu wyborczym przez wstępnie obliczoną liczbę mandatów po zaokrągleniu, i według tak obliczonej wielkości tych norm odpowiednio zwiększyć liczbę mandatów w tych okręgach, które mają największą okręgową normę przedstawicielstwa. Powyższa analiza wskazuje, że na skutek zmiany liczby mieszkańców w poszczególnych okręgach wyborczych wg dotychczasowego podziału Gminy na okręgi wyborcze wystąpiła następująca sytuacja:
- zmniejszenie liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczych nr 5 z 3 mandatów do 2 mandatów;
- największa okręgowa norma przedstawicielstwa występuje w okręgu wyborczym nr 4, gdzie należy przyznać mandat dodatkowy, a tym samym liczba wybieranych radnych w tym okręgu wyborczym nie ulegnie zmianie;
- kolejno największą równą (po 738 osób) okręgową normę przedstawicielstwa mają okręgi wyborcze nr 3 i nr 6.
Ordynacja wyborcza nie dopuszcza stosowania innych, dodatkowych warunków wskazujących, w którym okręgu wyborczym należy przydzielić mandat dodatkowy, jeżeli wystąpi sytuacja wyżej opisanej równej normy okręgowej, dlatego konieczna jest zmiana dotychczasowego podziału Gminy Tuszów Narodowy na okręgi wyborcze. Zmiana ta musi w jak najmniejszym stopniu ingerować w dotychczasowy podział. Uwzględniając układ przestrzenny Gminy Tuszów Narodowy oraz więzi społeczne uzasadnionym jest dokonanie połączenia w jeden, wspólny okręg wyborczy nr 6 sołectw: Czajkowa, Józefów, Pluty. Nowoutworzony okręg wyborczy nr 6 z liczbą 851 mieszkańców i ułamkiem liczby mandatów 1,6477 będzie okręgiem 2 mandatowym. Sołectwo Józefów z liczbą 113 mieszkańców i ułamkiem liczby mandatów 0,2188 oraz sołectwo Pluty z liczbą 87 mieszkańców i ułamkiem liczby mandatów 0,1685 nie mogą stanowić samodzielnych okręgów wyborczych. Skutkiem zmiany liczby mieszkańców oraz nowego podziału okręg wyborczy nr 5 obejmujący sołectwo Jaślany z liczbą 1 164 mieszkańców i ułamkiem liczby mandatów 2,2538 będzie samodzielnym okręgiem 2 mandatowym.

Komisarz Wyborczy


Henryka Araszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »