REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1524

Uchwała nr LXVIII/534/2010 Rady Gminy Czarna

z dnia 26 lipca 2010r.

w sprawie zmiany w Uchwale Nr XLII/344/2009 Rady Gminy Czarna z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie ustalania regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagradzania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela ( tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,z póź. zm. ) Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/344/2009 Rady Gminy Czarna z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie ustalania regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagradzania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli wprowadza się następujące zmiany: dotychczasowy § 6 otrzymuje brzmienie: " Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono: a) wychowawstwo klasy liczącej do12 uczniów - w wysokości 35 zł. b) wychowawstwo klasy liczącej od 13 do 20 uczniów - w wysokości 45 zł. c) wychowawstwo klasy liczącej powyżej 20 uczniów - w wysokości 60 zł. d) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 5% wynagrodzenia nauczyciela stażysty z wykształceniem wyższym pedagogicznym z przygotowaniem pedagogicznym (zaokrąglonego do pełnego złotego - w górę).

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna oraz - odpowiednio - dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2010 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA