REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1528

Uchwała nr IX/47/10 Rady Gminy Jaśliska

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jaśliska", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bolesław Magierowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/47/10
Rady Gminy Jaśliska
z dnia 28 czerwca 2010 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) szkole - należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych,

3) kolegiach - należy rozumieć przez to publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych i kolegia pracowników służb społecznych,

4) ośrodkach - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku szkolnego lub nauki,

5) uczniu - należy rozumieć przez to także słuchaczy kolegiów i wychowanków ośrodków zamieszkałych na terenie gminy Jaśliska,

6) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły, dyrektora kolegium i dyrektora ośrodka, do którego uczęszcza uczeń,

7) podmiocie uprawnionym do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej - należy rozumieć przez to odpowiednio rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora,

8) maksymalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),

9) minimalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

10) dochodzie uprawniającym do przyznania stypendium szkolnego - należy rozumieć przez to kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

11) innych okolicznościach - należy rozumieć przez to występujące w rodzinie: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny,

12) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku o przyznanie pomocy materialnej, który złożył wniosek,

13) zdarzeniu losowym - należy rozumieć przez to nagłe wystąpienie innych okoliczności lub klęski żywiołowej,

14) pełnej kwocie zasiłku losowego - należy rozumieć przez to pięciokrotność kwoty, której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku świadczeniach rodzinnych,

15) stypendyście - należy rozumieć przez to ucznia, któremu przyznano stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.

Rozdział 2.
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNIÓW I ICH RODZIN ORAZ INNYCH OKOLICZNOŚCI

§ 1. 1. Stypendium szkolne może być przyznane, w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz innych okoliczności, w pełnej lub częściowej wysokości,

2. Stypendium szkolne w pełnej wysokości wynosi 100 % maksymalnego miesięcznego stypendium szkolnego.

3. Stypendium szkolne w częściowej wysokości stanowi od 40 % do 80 % stypendium w pełnej wysokości.

4. Jeżeli w rodzinie występuje co najmniej trzy okoliczności wymienione w art. 90d ust. 1 ustawy, stypendium można podwyższyć o 20 %.

Rozdział 3.
FORMY, W JAKICH PRZYZNAJE SIĘ STYPENDIUM SZKOLNE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY

§ 1. *Stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego Nr P.II.0911/88/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r.

§ 2. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym, organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie.

§ 3. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć w szczególności zakupu podręczników, stroju sportowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole, do której uczęszcza uczeń.

§ 4. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów zakupu posiłków, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej.

§ 5. * Stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego Nr P.II.0911/88/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r.

Rozdział 4.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 1. 1. *Stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego Nr P.II.0911/88/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 2. 1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w Rozdziale III § 4 - 6 regulaminu udziela się poprzez refundację kosztów poniesionych.

2. Refundacji dokonuje się w ratach lub jednorazowo na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków lub innych dowodów poniesienia kosztów.

3. Refundacja może być dokonana w sposób uzgodniony z wnioskodawcą przelewem na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym z potrąceniem kosztów przekazu z przyznanego świadczenia.

4. Refundacja kosztów wyszczególnionych w dokumentach, o których mowa w ust. 2 zostanie dokonana, jeżeli spełniają one następujące warunki;

a) dotyczą okresu, na jaki przyznane jest stypendium,

b) są zgodne z formami określonymi w decyzji,

c) ceny przyjęte w dokumentach, o których mowa w ust. 2 są racjonalne.

5. Refundacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje się do wysokości stypendium szkolnego określonego w decyzji.

§ 3. Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego, wypłaca się w dwóch transzach: pierwsza - do końca czerwca za okres od grudnia do czerwca, a druga - do końca listopada za okres od września do listopada w sposób uzgodniony z wnioskodawcą poprzez przelew bankowy lub przekaz pocztowy.

Rozdział 5.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ZDARZENIA LOSOWEGO

§ 1. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu z tym, że w przypadku ubiegania się o tego rodzaju pomoc, nie należy załączać zaświadczeń o wysokości dochodów ani zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

§ 2. W decyzji administracyjnej określa się wysokość zasiłku szkolnego i jego formy.

§ 3. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w zależności od sytuacji losowej w pełnej lub częściowej kwocie.

2. Zasiłek szkolny w częściowej kwocie stanowi określony procent zasiłku szkolnego w pełnej wysokości, nie mniej jednak niż 40 % górnej wysokości.

§ 4. 1. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków, związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej, wypłaca się jednorazowo w terminie 2 miesięcy od dnia wydania decyzji.

2. Zasiłek szkolny realizuje się poprzez refundację kosztów poniesionych.

3. Warunkiem realizacji zasiłku szkolnego jest przedłożenie w terminie, o którym mowa w ust. 1 faktur VAT, rachunków lub innych dokumentów, potwierdzających dokonanie wydatku.

4. Zapisy Rozdziału IV § 9 ust. 3 - 4 stosuje się odpowiednio.

5. Refundacji dokonuje się do wysokości zasiłku szkolnego określonego w decyzji administracyjnej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/47/10
Rady Gminy Jaśliska
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wniosek o stypendium

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/47/10
Rady Gminy Jaśliska
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wniosek o zasiłek szkolny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA