REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1530

Uchwała nr XXXIX/411/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe

z dnia 19 lipca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/343/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Miejsce Piastowe Nr XXXIV/343/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przed podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu prawidłowości wykorzystania tych dotacji wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 uchyla się ust. 2.

2) W § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejsce Piastowe wykorzystane niezgodne z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub pobrane w wysokości wyższej niż obliczona na podstawie § 3 niniejszej uchwały dla aktualnej liczby uczniów, ustalonej zgodnie z § 4 ust 5 niniejszej uchwały dla odpowiedniej szkoły lub jednostki dotowanej, podlegają zwrotowi do budżetu gminy w trybie ustawy o finansach publicznych".

3) Załączniki nr 2, 3 i 4 otrzymują wzory jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Przewodniczący Rady Gminy Miejsce Piastowe

Wiktor Skwara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/411/10
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 19 lipca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Miesięczna informacja o aktualnej liczbie uczniów.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/411/10
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 19 lipca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Miesięczne rozliczenie otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Miejsce Piastowe.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/411/10
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 19 lipca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA