REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1533

Uchwała nr XX/3855/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 24 sierpnia 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 pkt 3 w części dotyczącej załącznika Nr 3 oraz załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/411/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 roku

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2010 roku uchwały Nr XXXIX/411/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/343/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art.18 "a" ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.)

stwierdza nieważność § 1 pkt 3 w części dotyczącej załącznika Nr 3 oraz załącznika Nr 3 do przedmiotowej uchwały.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXXIX/411/10 z dnia 19 lipca 2010 roku Rada Gminy Miejsce Piastowe dokonała zmiany uchwały Nr XXXIV/343/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

Powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 26 lipca 2010 roku.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając przedmiotową uchwałę w trybie nadzoru uchwałą Nr XIX/3579/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały.

Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło, co następuje:

Rada Gminy, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU nr 83, poz. 693), dokonała zmian uchwały Nr XXXIV/343/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

Przedmiotowa uchwała między innymi nowelizuje tryb rozliczania dotacji przez przedszkola i szkoły prowadzone na terenie Gminy Miejsce Piastowe przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych. W § 1 pkt 3 uchwały określono nowe brzmienie załącznika dotyczącego rocznego rozliczania wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy tym podmiotom. Z treści tego załącznika oznaczonego Nr 3 wynika, że w rocznym rozliczeniu wykorzystania dotacji, oprócz kwoty dotacji otrzymanej w roku budżetowym, uwzględnia się także kwoty dotacji z roku poprzedniego. Postanowienie to narusza w sposób istotny art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), bowiem zgodnie z tym przepisem dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Brakuje zatem podstawy do uwzględnienia w rozliczeniu dotacji otrzymanej w roku budżetowym kwoty dotacji niewykorzystanej w roku poprzedzającym rok, za który dokonuje się rozliczenia dotacji.

Dlatego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie orzekło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA