| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/378/2010 Rady Miasta Łańcuta

z dnia 19 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn, zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Łańcuta w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Łańcuta w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/378/2010
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Łańcuta

§ 1. Ilekroć w Wymaganiach jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Łańcuta jest mowa o urządzeniach - rozumie się przez to urządzenia do zbierania odpadów komunalnych określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2006 r. Nr 41, poz. 771)

§ 2. Wymagania w zakresie urządzeń:

1. Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości, z którym podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych, urządzenia na odpady zebrane selektywnie i pozostałe odpady niesegregowane w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością i na zasadach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta zwanego dalej "Regulaminem" (Dz. Urz.Woj. Podkarpackiego z 2006 r. Nr 41, poz. 771)

2. Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość mycia i dezynfekcji pojemników i kontenerów na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości, na terenie bazy technicznej, w miejscu o utwardzonym i szczelnym podłożu.

3. Urządzenia muszą być trwale oznakowane. Oznakowanie powinno zawierać informacje: nazwa (firma) przedsiębiorcy, jego adres i telefon.

4. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia stałej konserwacji i naprawy pojemników i kontenerów, w celu zapewnienia ich przydatności do realizacji zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

§ 3. Wymagania w zakresie pojazdów:

1. Pojazdy służące do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny poza wymaganiami technicznymi określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) dodatkowo spełniać wymagania:

1) posiadać oznakowanie w sposób trwały zawierające informacje: nazwa (firma) przedsiębiorcy, jego adres i telefon,

2) posiadać wyposażenie w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru odpadów,

3) posiadać przystosowanie do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, w tym odpadów surowcowych, roślinnych, z remontów, wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2. Pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów surowcowych od właścicieli nieruchomości powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich odróżnienie od pojazdów służących do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

3. Pojazdy służące do transportu kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe powinny posiadać zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów w postaci siatki lub plandeki.

4. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów musza zapewnić ciągłość i nieprzerywalność usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

5. Pojazdy służące do odbierania odpadów komunalnych powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd.

6. Zewnętrzne mycie pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych oraz dezynfekcja przedziału załadunkowego powinny odbywać się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

7. Przedsiębiorca powinien posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w ust.6 .

§ 4. Wymagania w zakresie bazy transportowej i technicznej:

1. Teren do parkowania/garażowania pojazdów, o których mowa w § 3 powinien być utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych.

2. Przedsiębiorca powinien posiadać dokument potwierdzający możliwość parkowania/garażowania pojazdów o których mowa w § 3.

3. Baza techniczna winna spełniać wymogi określone w przepisach odrębnych.

4. Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do bazy transportowej i technicznej.

5. Do wykonywania mycia, dezynfekcji, napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie przedsiębiorca winien posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac, a z powstałymi w wyniku tych prac odpadami postępować zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

§ 5. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów: Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości do miejsc odzysku i unieszkodliwiania wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2019 przyjętym przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XXII/379/08 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji dokumentu i uchwalenia: Programu ochrony środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

§ 6. Inne wymagania:

1. Przedsiębiorca ma obowiązek złożenia zapewnienia, iż od dnia rozpoczęcia świadczenia usług uruchomi na terenie miasta Łańcuta "punkt obsługi klientów", w którym m.in. zawierane będą z klientami umowy o świadczenie usług, przyjmowane zgłoszenia i reklamacje.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek wskazania sposobu komunikowania się w przypadkach awaryjnych lub wystąpienia szczególnego zagrożenia środowiska.

3. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie może być udzielone przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną skazanemu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko środowisku, o którym mowa w art. 181 - art.188 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z poźn. zm. ).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/378/2010
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Łańcuta

§ 1. Wymagania w zakresie pojazdów:

1. Pojazdy stosowane do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. Nr 193, poz. 1617) oraz dodatkowo:

1) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie winno zawierać informacje: nazwa (firma) przedsiębiorcy, jego adres i telefon,

2) powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych.

2. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów muszą zapewnić ciągłość i nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3. Pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być myte i dezynfekowane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych.

4. Przedsiębiorca winien posiadać dokumenty potwierdzające wykonywanie czynności wymienionych w ust. 3 .

§ 2. Wymagania w zakresie bazy transportowej i technicznej:

1. Teren do parkowania/garażowania pojazdów, o których mowa w § 1, winien być utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych.

2. Przedsiębiorca powinien posiadać dokument potwierdzający możliwość parkowania/garażowania pojazdów, o których mowa w § 1, na terenie spełniającym wymagania wskazane w ust.1.

3. Baza techniczna winna spełniać wymogi określone w przepisach odrębnych.

4. Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do bazy transportowej i technicznej.

5. Do wykonywania czynności mycia, dezynfekcji, napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie należy posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac, a z powstałymi w wyniku tych prac odpadami należy postępować zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

§ 3. Inne wymagania:

1. Przedsiębiorca ma obowiązek złożenia zapewnienia, iż od dnia rozpoczęcia świadczenia usług uruchomi na terenie miasta Łańcuta "punkt obsługi klientów", w którym m.in. zawierane będą z klientami umowy o świadczenie usług, przyjmowane zgłoszenia i reklamacje.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek wskazania sposobu komunikowania się w przypadkach awaryjnych lub wystąpienia szczególnego zagrożenia środowiska,

3. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie może być udzielone przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną skazanemu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko środowisku, o którym mowa w art. 181 - art.188 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z poźn. zm. ).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »