| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Burmistrza Głogowa Małopolskiego z wykonania budżetu za 2009 rok


Planowany budżet Gminy Głogów Małopolski na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 46.298.622,74zł. zaś po stronie wydatków 49.120.327,74zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami finansowana z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.364.000,00zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.581.605,00 zł. Planowana spłata kredytów i pożyczek 3.123.900,00zł.

Dochody budżetowe
Planowane dochody budżetowe w kwocie 46.298.622,74 zł. wykonano w kwocie 46.996.935,15 zł co stanowi 101,51%.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planowane dochody wykonano w 100 %, na plan 40.414,00 zł, wykonano 40.413,31 zł. Dochodami tego działu jest dotacja z budżetu państwa na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników kwota 40.413,31zł.

W dziale Leśnictwo planowane dochody wykonano w 264,56 % na plan 177,00zł. wykonano 468,27zł. Są to dochody uzyskane ze sprzedaży drzewa z lasu komunalnego.

W dziale transport i łączność planowane dochody wykonano w 99,87 %, na plan 567.000,00 zł, wykonano 566.244,69 zł. Dotacja na budowę ul. Kościuszki

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody wykonano 113,36%, na plan 6.621.480,00 zł. wykonano 7.505.852,95 zł. Dochodami tego działu są środki pochodzące ze sprzedaży, dzierżawy, najmu składników majątkowych gminy. Z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 24.983,79zł., z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym w wysokości 1.535,04zł. wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 116.256,38 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości 7.138.453,31zł., z tytułu przekształcenia i wykupu wieczystego użytkowania w prawo własności kwota 59.487,40zł, wpływy z refundacji za media kwota 70.270,52 zł. odsetki od nieterminowych płatności 16.550,22zł. wpływy z różnych dochodów 11.082,71zł, wpływy z opłaty planistycznej- 67.233,58zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły ogółem 123.208,47zł., z tego: wieczyste użytkowanie 818,34zł., z tytułu sprzedaży mienia - 3.917,00 zł., z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 0,06zł. z opłat za media - 4.326,39zł., z tytułu opłat za najem i dzierżawę - 4.178,44zł. opłaty za zajęcie pasa drogowego - 307,52zł, opłata planistyczna -109.660,72zł.

Z tytułu zaległości w 2009 roku wystawiono 17 upomnień, w 7 przypadkach wystawiono tytuły egzekucyjne. Z tytułu sprzedaży mienia, z tytułu opłaty planistycznej - zostały wysłane upomnienia, z tytułu najmu lokali, zajęcia pasa drogowego i dzierżawy zostały wysłane upomnienia.

Nadpłaty wyniosły ogółem 38.491,75zł, z tego: wieczyste użytkowanie 21,87zł., sprzedaż mienia 38.099,22zł. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 82,37zł ., z tytułu opłat za najem i dzierżawę- 287,99zł.

W dziale Działalność usługowa planowane dochody wykonano 100% na plan 10.000,00 zł. wykonano 10.000,00 zł. Dotacja na remont mogił zbiorowych z okresu II wojny światowej w Głogowie Małopolskim

W dziale Administracja publiczna, planowane dochody wykonano w 100,14%, na plan 135.923,00zł., wykonano 136.114,15 zł.
Źródłem dochodu tego działu są środki pochodzące:
- z dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 126.296,00 zł.
- prowizja od opłat z tytułu realizacji zadań zleconych kwota 1.341,00zł.
- wpływy z różnych dochodów - 8.343,15zł.
- dotacja na zadania bieżące - 134,00zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły 566,53zł. z czego: dochody za specyfikację kwota 46,60,- Jest to zaległość z roku 2006,- wysłane upomnienia , zaległości z różnych dochodów - 519,93zł.
Nadpłaty wyniosły ogółem kwotę 356,77zł. z czego. z opłaty za specyfikację - 356,76zł. wpływy z różnych dochodów - 0,01zł.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane dochody wykonano w 100%, na plan 37.171,00 zł, wykonano 37.026,97 zł. Dochodami tego działu jest dotacja na aktualizację spisu wyborczego w kwocie 2.791,97zł. ,dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 34.235,00zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane dochody wykonano w 105,91 % na plan 19.511,00zł, wykonano 20.663,60zł. Dochodami tego działu jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 14.984,00zł, dotacja z WFOŚ w wysokości 2.461,00zł, wpływy z mandatów karnych w wysokości 2.450,00zł, wpływy z różnych dochodów( odszkodowanie za samochód )- 768,60zł.
Zaległości w tym dziale wyniosły 400,00zł. są to zaległości z mandatów karnych

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowane dochody wykonano w 98,80 %, na plan 15.854.966,00zł. wykonano 15.665.115,07 zł.
Dochodami tego działu są wpływy pochodzące :
1) od osób prawnych:
- wpływy z karty podatkowe: plan 10.000,00zł. uzyskano 11.570,10 zł.,
- wpływy z podatku od nieruchomości plan 4.370.000,00zł. uzyskano 4.369.836,30zł.
- wpływy z podatku rolnego: plan 13.000,00zł. uzyskano 12.976,40 zł.
- wpływy z podatku leśnego: plan 62.000,00 zł. uzyskano 62.203,10zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 168.000,00zł. uzyskano 182.049,60zł.
- wpływy z podatku od czynności od osób prawnych plan 20.000,00 zł. uzyskano 27.560,00 zł.
- odsetki od nieterminowych płatności plan 28.000,00 zł. uzyskano 34.037,56zł.
- dotacja z PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej plan 582.836,00zł. uzyskano 583.338,00zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 900.000,00zł. uzyskano 993.480,76zł.

Zaległości na dzień 31.12.2009r w podatkach od osób prawnych wynoszą 566.949,05zł., z tego: podatek od nieruchomości -490.962,08 zł., podatek rolny -269,00zł. Podatek od środków transportowych -44.714,80zł , podatek płacony w formie karty podatkowej - 31.002,67 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych - 0,50 zł.

W odniesieniu do zaległości z tytułu podatków od osób prawnych w 2009r. wystawiono 74 upomnienia na łączną kwotę 1.308.925,29zł., wystawiono 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 63.335,00zł.
Zaległości z podatków są częściowo nieściągalne, są to pozycję których zaległości narastają z lat ubiegłych, firm które są w upadłości. Na zaległości z lat ubiegłych jest założona 1 hipoteka, wnioski w celu egzekucji należności zostały przekazane do komornika

Nadpłaty ogółem wynoszą 2.485,51zł., z czego: podatek od nieruchomości - 1.647,33zł., podatek rolny - 288,03zł., podatek leśny- 0,10zł, podatek od środków transportowych -263,80zł., podatek od czynności cywilnoprawnych - 25,00zł., udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- 93,62zł., podatek płacony w formie karty podatkowej- 167,63zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych stanowią kwotę zł, 278.930,00 z czego: podatek od nieruchomości -148.963,00zł. podatek rolny -8.671,00zł., podatek od środków transportowych -121.296,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, i zwolnień z podatków od osób prawnych wyniosły 721.732,88 zł z czego: podatek od nieruchomości -708.832,88zł, podatek od środków transportowych -12.900,00zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa - umorzenie zaległości podatkowej stanowią kwotę 11.602,00zł. z czego: podatek od nieruchomości -11.602,00zł.,

2) od osób fizycznych:
- wpływy z podatku od nieruchomości plan 1.236.000,00zł. uzyskano 1.472.381,95zł.
- wpływy z podatku rolnego plan 397.000,00zł. uzyskano 388.385,79zł.
- wpływy z podatku leśnego plan 20.000,00zł. uzyskano 24.260,93zł
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 272.000,00zł. uzyskano 290.329,80zł.
- wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn plan 40.000 ,00 zł uzyskano 40.638,34zł.
- wpływy z opłaty targowej plan 25.000,00zł. uzyskano 21.770,00 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 510.000,00zł. uzyskano 558.473,96 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 17.100,00zł. uzyskano 34.343,43zł
- wpływy z opłaty skarbowej plan 50.000,00zł. uzyskano 48.844,97zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 63.172,00zł. uzyskano 63.524,29zł.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 225.000,00zł. uzyskano 226.717,79zł.
- wpływy z opłaty pobieranej na podstawie ustawy o swobodzie gospodarczej plan 10.000,00zł. uzyskano 4.586,00zł.
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 6.835.858,00zł. uzyskano 6.213.806,00zł.

Zaległości na dzień 31.12.2009r w podatkach od osób fizycznych wynoszą 439.397,72 zł., z tego: podatek od nieruchomości -268.344,33 zł ,podatek rolny - 86.599,60zł., podatek leśny -4.942,24zł.; podatek od środków transportowych -74.824,93zł podatek od czynności cywilnoprawnych- 814,02zł.,opłata targowa - 41,60zł., podatek od spadków i darowizn- 3.831,00zł.

Nadpłaty ogółem wynoszą 51.254,48zł., z czego: podatek od nieruchomości - 9.134,33zł., podatek rolny -8.991,15zł podatek leśny- 327,57zł., podatek od środków transportowych -497,00zł., podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.439,71zł., podatek od spadku i darowizn - 58,72zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 29.806,00zł.

W odniesieniu do zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych w 2009 wystawiono 3315 upomnień na łączną kwotę 895.123,84zł., wystawiono 24 tytuły wykonawcze, sprawy przekazano do komornika w celu egzekucji należności. Zaległości z podatków są częściowo nieściągalne, są to pozycję których zaległości narastają z lat ubiegłych

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 936.497,00 zł z czego podatek od nieruchomości - 500.751,00zł., podatek rolny - 274.633,00zł. podatek od środków transportowych - 161.113,00zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z podatków od osób fizycznych wyniosły 12.021,24zł z czego: podatek od nieruchomości -12.021,24 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy ordynacja podatkowa od osób fizycznych- umorzenia wyniosły 47.201,75zł., z czego: podatek od nieruchomości -26.164,45zł., podatek rolny- 5.657,80zł, podatek leśny 210,00zł., podatek od środków transportowych- 15.070,50zł. podatek od spadku i darowizn - 99,00zł.

W dziale Różne rozliczenia planowane dochody wykonano w 100,04 % na plan 13.972.190,00 zł., wykonano 13.977.448,78zł.,
Głównymi dochodami tego działu jest subwencja z podziałem na części i tak:
- część oświatowa - 10.714.204,00 zł.
- część wyrównawcza 3.143.177,00zł.
Dochodami tego działu są środki pochodzące z odsetek od środków na lokatach w wysokości 15.258,49 zł, oraz niewykorzystane środki niewygasające z 2008 r w wysokości 104.809,29zł

W dziale Oświata i wychowanie planowane dochody wykonano 96,37%, na plan 655.942,25 zł wykonano 632.156,94 zł. Dochody pochodzą z wynajmu 1.755,84zł. ; dotacje na zadania własne 19.971,00zł.; dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w Głogowie w kwocie 240.146,14zł., dotacja za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Głogowie - 67.964,70zł, dotacja z gminy Raniżów z tytułu realizacji zadania na podstawie porozumienia - 9.187,50zł., odsetki od środków na rachunku bankowym - 546,21zł., pozostałe dochody - 6.578,59zł, dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizacje programu -286.006,96 zł.

W dziale Ochrona zdrowia planowane dochody wykonano 130% na plan 0,00zł, wykonano 1,30zł. Jest to zwrócona niewykorzystana dotacja z 2008 roku.

W dziale Pomoc społeczna planowane dochody wykonano w 100,04% plan 6.093.825,00zł. wykonano 6.095.977,81zł.

Dochody tego działu to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone w kwocie 5.425.787,91zł., dotacje na zadania własne -636.525,02zł.; wpływy z zaliczek alimentacyjnych -27.595,80zł., wpływy z różnych dochodów- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości -888,00zł. Prowizja od opłat z tytułu realizacji zadań zleconych- 78,68zł., wpływy z odsetek na rachunku bankowym - 392,36zł, wpływy z usług opiekuńczych -4.710,04zł. Zaległości na dzień 31.12.2009r wynoszą 532.687,85zł. Są to zaległości z tytułu alimentów. Sprawy skierowane do komornika.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane dochody wykonano w 92,43 % na plan 304.810,00zł. wykonano 281.736,47zł. Są to dochody z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu MOBILNI AKTYWNI

W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza planowane dochody wykonano w 90,27 %, na plan 240.996,83 zł., wykonano 217.536,90 zł. Dotacja na stypendia za środków budżetu państwa w kwocie 180.877,35zł, środki na stypendia z PFRON- 36.659,55zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody wykonano w 178,20 %, na plan 33.000,00 zł., wykonano 58.805,00 zł. Dochody tego działu pochodzą z wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji w kwocie 58.805,00zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody wykonano na plan 47.000,00zł., wykonano 44.450,00 zł. Dochodami tego działu są środki z wynajmu Domów Ludowych - 42.450,00zł. dotacja z Starostwa Powiatowego - 2.000,00zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą 122,00zł. są to zaległości z niezapłaconych faktur za wynajem domów ludowych. Wysłane upomnienia.

W dziale Kultura fizyczna i sport planowane dochody wykonano 102,57 %., na plan 1.664.216,66zł., wykonano 1.706.922,94zł. Dochodami są środki ze sprzedaży biletów na basenie - 742.548,79zł., odsetki od środków na rachunku bankowym - 72,47zł., różne dochody (rozliczenie Vat za 2008 rok)- 16.751,86zł, zwrot niewykorzystanej dotacji oraz odsetki - 84,16zł, dotacja na budowę pawilonu w Zabajce- 106.000,00zł, refundacja wydatków na budowę krytej pływalni - 841.465,66zł.

Załącznik Nr 1 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł za 2009r.
Załącznik Nr 2 zawiera tabelaryczne zestawienie dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania zlecone oraz wydatków na te zadania za 2009 rok.
Wydatki budżetowe

Planowane na 2009 rok wydatki budżetowe w kwocie 49.120.327,74zł zostały na dzień 31.12.2009 zrealizowane w wysokości 46.685.794,20zł, co stanowi 95,04%

W dziale Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki wykonano 97,53%, na plan 2.396.852,60zł., wydano 2.337.703,80zł, w tym:
** Spółki wodne: na plan 15.000,00 zł., wydano 15.000,00 zł
** infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: na plan 2.333.438,60 zł., wydano 2.274.971,88zł. w tym:
a) wydatki majątkowe, na plan 2.333.438,60zł. wydano 2.274.971,88zl., z tego:
- uzupełnienie sieci wod- kan wydano 153.282,55zł,
- budowa kanalizacji w Budach Głogowskich wydano 1.510.500,48zł.,
- projekt i budowa kanalizacji Przewrotne, Pogwizdów Stary, Hucisko wydano 406.749,20zł,
- budowa kanalizacji w Stykowie wydano 135,50zł,
- budowa kanalizacji Zabajka Piaski wydano 149.867,20zł,
- budowa kanalizacji Leśna Wola wydano 147,60zł,
- projekt i wykonanie wodociągu Budy Głogowskie wydano 54.289,35zł,
** Izby Rolnicze: na plan 8.000,00 zł., wydano 7.318,59 zł.. Są to wydatki stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych
** Pozostała działalność: na plan 40.414,00zł., wydano 40.413,33zł. Wydatki na zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie paliwa

W dziale Leśnictwo planowane wydatki wykonano 44,95%, na plan 15.000,00 zł., wykonano 3.337,10 zł., w tym:
** pozostała działalność: na plan 15.000,00 zł., wydano 3.337,10 zł., w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: na plan 2.000,00zł., wydano 0,00 zł.
- pozostałe wydatki na plan 13.000,00zł., wydano 3.337,10zł.
Wydatki związane z utrzymaniem lasów, zakupem sadzonek oraz podatek leśny od lasów komunalnych.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę wydatki wykonano w 100% na plan 40.462,95zł. wykonano 40.462,95zł.
** dostarczanie wody: na plan 40.462,95zł. wydano 40.462,95zł., w tym:
a) wydatki bieżące na plan 40.462,95zł., wydano 40.462,95zł.w tym:
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na pokrycie różnicy ceny wody wydano 40.462,95zł.

W dziale Transport i łączność planowane wydatki wykonano 90,38%, na plan 5.408.730,00 zł., wydano 4.888.308,06 zł., w tym:
** transport lokalny: na plan 515.000,00 zł wydano 514.517,58 zł. Są to wydatki z tytułu dopłaty do biletów MPK dla mieszkańców gminy płacone dla Związku Gmin PKS.
** drogi powiatowe: na plan 983.730,00 zł., wydano 824.995,14 zł.
** drogi gminne: na plan 3.895.000,00 zł., wydano 3.533.795,34 zł., w tym:
a) wydatki bieżące na utrzymanie dróg na plan 1.188.816,00zł. wydano 1.138.536,72 zł., w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe- na plan 4.000,00zł. wydano 2.302,34zł..
- pozostałe wydatki na remonty, utrzymanie , ubezpieczenie dróg na plan 1.184.816,00zł. wydano 1.136.234,38 zł.
b) wydatki majątkowe: na plan 2.706.184,00 zł., wydano 2.395.258,62zł.,
- budowa odcinka chodnika w Stykowie wydano 10,80zł,
- budowa drogi oś Polam Rudna Mała wydano 122.885,77zł.,
- projekt chodnika Wysoka Głogowska wydano 76.689,20zł,
- budowa chodnika w Rogoźnicy wydano 154.599,93zł,
- budowa dróg na osiedlu Niwa w Głogowie Młp. wydano 150.256,63zł,
- budowa drogi Hucisko- Gadka wydano 49.776,00zł,
- projekt i wykonanie chodnika Przewrotne - Hucisko wydano 65.392,00zł,
- projekt i wykonanie chodnika Budy Głogowskie- Bratkowice wraz z parkingiem przy Domu Ludowym oraz część drogi Budy Głogowskie- Widełka wydano 72.732,95zł,
- budowa chodnika osiedle Wygoda wydano 213.165,88zł,
- ułożenie kostki brukowej ul. 3go Maja wydano 56.184,50zł,
- budowa chodnika Pogwizdów Nowy wydano 116.278,93 zł,
- projekt chodnika Wola Cicha - Zabajka wydano 48.622,69zł,
- budowa ul. Kościuszki wydano 1.132.489,38zł,
- budowa chodnika ul. Wałowa wydano 10.282,91zł,
- budowa parkingu w Budach Głogowskich wydano 47.894,23zł,
- wykonanie ul. Zbożowej wydano 70.000,00zł,
- zakupy inwestycyjne wydano 7.996,82zł.
** usuwanie skutków klęsk żywiołowych: na plan 15.000,00zł., wydano 15.000,00zł.
a) wydatki bieżące, na plan 15.000,00zł., wydano 15.000,00zł.
- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego na usuwanie skutków klęsk po powodzi , wydano 15.000,00zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki wykonano 81,60%, na plan 549.496,00 zł. wydano 448.411,76 zł., w tym:
** gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 219.200,00 zł., wydano 207.685,00zł., w tym:
a) wydatki bieżące - na plan 219.200,00zł. wydano 207.685,00zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - na plan 5.500,00zł, wydano 1.000,00zł
- pozostałe wydatki na plan 213.700,00zł, wydano 206.685,00zł
** pozostała działalność, na plan 330.296,00 zł., wydano 240.726,76 zł., w tym:
a) wydatki bieżące na plan 178.996,00 zł., wydano 128.248,20zł., z tego: to wydatki na energię, gaz oraz utrzymanie mieszkań komunalnych
b) wydatki majątkowe na plan 151.300,00 zł., wydano 112.478,56zł., z tego:
- projekt adaptacji starej szkoły w Rogoźnicy wydano 10.000,00zł,
- wykonanie systemu ostrzegawczego w Szkole muzycznej wydano 41.294,56zł,
- wykup gruntów wydano 61.184,00zł.

W dziale Działalność usługowa planowane wydatki wykonano 92,75%, na plan 245.000,00 zł., wydano 227.246,23 zł. w tym:
- ** Opracowania geodezyjne i kartograficzne: na plan 230.000,00 zł., wydano 216.850,24 zł. w tym:
a) wydatki bieżące na plan 230.000,00zł. wydano 216.850,24zł. z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 90.000,00zł. wydano 80.450,00zł.
- pozostałe wydatki na plan 140.000,00zł. wydano 136.400,24zł.
**cmentarze: na plan 15.000,00 zł. wydano 10.395,99,- w tym:
a) wydatki bieżące na plan 15.000,00zł. wydano 10.395,99zł.

W dziale Administracja publiczna planowane wydatki wykonano 96,56%, na plan 4.759.292,66 zł., wydano 4.595.605,88 zł, w tym:
** Urzędy wojewódzkie: na plan 187.600,00 zł., wydano 184.600,02 zł., w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - na plan 183.299,84,- wydano 180.599,86zł.,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, na plan 4.300,16 zł., wydano 4.000,16zł.
** rady gmin, na plan 176.800,00 zł., wydano 176.660,23zł. Wydatki na diety za udziały w posiedzeniach Rady Miejskiej, Komisjach Stałych oraz inne wydatki dotyczące Rady.
** Urzędy gmin, na plan 3.843.991,66 zł., wydano 3.702.567,14 zł., w tym:
a) wydatki bieżące na plan 3.023.991,66zł. wydano 2.882.769,86zł., w podziale na poszczególne wydatki kształtują się następująco:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na plan 2.309.884,00 zł., wydano 2.236.179,71 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 40.000,00zł. wydano 38.638,01zł
- podróże służbowe, na plan 30.000,00 zł, wydano 25.273,09zł.
- wydatki na zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi prawne, opłaty pocztowe, usługi komputerowe na plan 223.042,00 zł. wydano 211.261,75 zł.
- wydatki na sprzęt komputerowy oraz zakup papieru do drukarek i ksero na plan 82.500,00zł. wydano 78.851,54zł.
- pozostałe wydatki - wydatki na zakup materiałów, prenumeraty, ubezpieczenia budynków i samochodów, odpisy na zakładowy fundusz socjalny pracowników i inne opłaty na plan 337.665,66zł. wydano 292.565,77 zł.,
b) wydatki majątkowe, na plan 820.900,00zł., wydano 819.797,28zł., w tym:
- zakupy inwestycyjne na plan 43.100,00zł., wydano 43.010,57zł.,
- zakup budynku wydano 718.000,00zł,
- zakupy inwestycyjne wydano 101.797,28zł,
**promocja gminy: na plan 69.100,00zł. wydano 68.829,03zł
a) wydatki bieżące na plan 69.100,00zł. wydano 68.829,03zł
- pozostałe wydatki na plan 69.100,00zł., wydano 68.829,03zł.
** pozostała działalność: na plan 481.801,00 zł., wydano 462.949,46 zł., w tym:
a) wydatki bieżące na plan 477.301,00 wydano 458.649,46zł.
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na plan 337.000,00 zł., wydano 324.930,50 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.000,00zł. wydano 750,35zł.
- pozostałe wydatki na plan 139.301,00zł., wydano 132.968,61 zł.,
b) wydatki majątkowe na plan 4.500,00zł, wydano 4.300,00zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne.
W ramach pozostałych wydatków mieszczą się wydatki związane z zatrudnianiem pracowników na prace interwencyjne oraz wydatki na składki z tytułu przynależności do Związku Komunalnego "Wisłok" i Stowarzyszenia "EUROGALICJA"

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planowane wydatki wykonano 99,61 % na plan 37.171,00 zł., wydano 37.026,97 zł., w tym:
** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 2.936,00 zł., wydano 2.791,97 zł., z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne plan 2.936,00zł. wydano 2.791,97zł.
Zrealizowane wydatki obejmują aktualizację spisu wyborców.
** Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 34.235,00zł, wydano 34.235,00zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 13.376,09zł, wydano 13.376,09zł,
- pozostałe wydatki na plan 20.858,91zł, wydano 20.858,91zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane wydatki wykonano 91,98%, na plan 932.061,00 zł., wydano 857.353,85 zł., w tym:
** Komendy Wojewódzkie Policji na plan 178.600,00zł., wydano 178.595,05zł. Dofinansowanie zakupu paliwa dla Posterunku Policji w Głogowie Młp. kwota 7.000,00zł, finansowanie zakupu sprzętu oraz dodatkowych służb 21.595,05 zł, dofinansowanie kosztów realizacji zadania Budowa Komisariatu Policji w Głogowie Młp. - 150.000,00zł.
** Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, na plan 30.000,00zł, wydano 30.000,00zł. Dotacja dla Straży pożarnej na zakup samochodu i sprzętu.
** Ochotnicze Straże Pożarne, na plan 594.434,92 zł., wydano 535.673,79 zł., w tym:
a) Wydatki bieżące: na plan 414.167,92zł., wydano 355.423,01zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 65.550,00 zł., wydano 64.680,40 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 32.360,00zł. wydano 32.355,18zł
- pozostałe wydatki- na plan 316.257,92 zł. wydano 258.387,43 zł.
W ramach pozostałych wydatków zrealizowano remonty remiz strażackich, remonty samochodów, zakup paliwa i wydatki na bieżące utrzymanie straży pożarnej,
b) wydatki majątkowe: na plan 180.267,00zł., wydano 180.250,78 zł. w tym zakup samochodów strażackich i zakup wyposażenia wydano 180.250,78zł.,
** Obrona cywilna, na plan 1.000,00zł. wydano 175,00zł, w tym:
a) wydatki bieżące na plan 1.000,00zł. wydano 175,00zł
** Straż Miejska, na plan 128.026,08zł, wydano 112.910,01zł. w tym:
a) wydatki bieżące na plan 119.608,08zł., wydano 104.492,01zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 80.000,00zł., wydano 67.976,05zł.,
- pozostałe wydatki na plan 39.608,08zł., wydano 36.515,96zł.
b) wydatki majątkowe na plan 8.418,00zł., wydano 8.418,00zł. (zakup radaru)

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planowane wydatki wykonano 97,93 % na plan 57.000,00zł., wydano 55.818,73zł.
** Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych: na plan 57.000,00zł. wydano 55.818,73zł.
Wydatki dla inkasentów opłaty targowej i podatków od nieruchomości oraz podatku rolnego- 38.155,56zł, wydatki na koszty postępowania u komornika oraz prowizja - 17.663,17zł.

W dziale Obsługa długu publicznego planowane wydatki wykonano 65,90 % na plan 500.000,00 zł., wydano 329.491,78 zł., w tym:
**obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: na plan 500.000,00 zł., wydano 329.491,78 zł. Wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale Różne rozliczenia planowane wydatki wykonano 0% na plan 10.000,00zł. wykonano 0,00zł.
** rezerwy ogólne i celowe na plan 10.000,00zł.,wydano 0,00zł.,

W dziale Oświata i wychowanie planowane wydatki wykonano 98,36% na plan 16.275.639,25 zł., wydano 16.008.076,74zł. w tym:
** szkoły podstawowe: na plan 7.106.793,64 zł., wydano 7.062.023,16 zł. w tym:
a) wydatki bieżące, na plan 7.106.793,64zł. wydano 7.062.023,16zł. z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na plan 5.819.895,11zł., wydano 5.800.294,71 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 9.813,88zł. wydano 9.580,81zł.
- pozostałe wydatki - zakup środków czystości, zakup energii, gazu, wody, remonty bieżące szkół, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług - na plan 1.277.084,65zł., wydano 1.252.147,64 zł.
** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: na plan 381.251,31zł. wydano 365.521,13zł. w tym:
a) wydatki bieżące na plan 381.251,31zł. wydano 365.521,13zł.
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 346.476,31zł. wydano 331.558,96zł.
- pozostałe wydatki na plan 34.775,00zł. wydano 33.962,17zł.
** przedszkola: na plan 2.710.961,22 zł., wydano 2.637.645,41 zł., w tym:
a) wydatki bieżące na plan 2.710.961,22zł., wydano 2.637.645,41zł.
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń- na plan 1.454.642,10zł., wydano 1.406.719,65 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.500,00zł. wydano 1.446,77zł.
- dotacje z tytułu porozumień z gminą Trzebownisko ,oraz miastem Rzeszów na zwrot kosztów za dzieci z gminy Głogów - na plan 242.000,00zł., wydano 231.472,00zł.
- dotacja dla Parafii w Głogowie na przedszkola niepubliczne na plan 695.000,00zł., wydano 694.778,10zł.
- pozostałe wydatki 317.819,12 zł., wydano 303.228,89zł. ,
** gimnazja: na plan 3.510.750,75 zł., wydano 3.460.566,87 zł., w tym:
a) wydatki bieżące, na plan 3.510.750,75, wydano 3.460.566,87 z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan 2.982.186,60 zł., wydano 2.950.199,78zł.
- wynagrodzenie bezosobowe, na plan 1.000,00zł, wydano 608,00zł
- pozostałe wydatki- zakup materiałów, pomocy naukowych, zakup energii, wody, gazu i inne - na plan 527.564,15zł, wydano 509.759,09 zł.
** dowożenie uczniów: na plan 622.058,98 zł., wydano 602.616,67 zł., w tym:
a) wydatki bieżące, na plan 615.158,98zł. wydano 595.716,67zł., z tego:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne na plan 306.323,00 zł., wydano 289.955,07zł.
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 577,00zł. wydano 0,00zł.
- pozostałe wydatki - zakup paliwa, przeglądy autobusów, dopłaty do biletów uczniów, bieżące remonty autobusów, inne opłaty - na plan 308.258,98zł., wydano 305.761,60 zł.
b) wydatki majatkowe na plan 6.900,00zł, wydano 6.900,00zł
** Licea ogólnokształcące: na plan 1.254.760,68zł., wydano 1.219.637,33 zł., w tym:
a) wydatki bieżące na plan 1.254.760,68zł. wydano 1.219.637,33zł. z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan: 830.844,63 zł, wydano 830.808,27 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe, na plan 128.353,25zł, wydano 112.478,97zł,
- pozostałe wydatki na plan 295.562,80zł. wydano 276.350,09 zł.
** dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: na plan 67.212,29 zł. wydano 44.035,49 zł.
** stołówki szkolne, na plan 523.074,44zł., wydano 517.255,28zł. w tym:
a) wydatki bieżące, na plan 523.074,44zł., wydano 517.255,28zł. z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 439.670,74zł. wydano 436.124,38 zł.
- pozostałe wydatki 83.403,70zł., wydano 81.130,90zł.
** pozostała działalność: na plan 98.775,94 zł., wydano 98.775,40zł. w tym:
a) bieżące wydatki - na plan 98.775,94zł., wydano 98.775,40 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan: 2.235,54zł., wydano 2.235,54zł.
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 1.050,00zł, wydano 1.050,00zł
- pozostałe wydatki na plan 95.490,40zł., wydano 95.489,86zł.,
Wydatki związane z Funduszem Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli, wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli oraz zwrot wydatków dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników młodocianych.

W dziale Ochrona zdrowia planowane wydatki wykonano 96,49%, na plan 235.000,00 zł., wydano 226.746,05 zł., w tym:
** Przeciwdziałanie narkomani: na plan 2.000,00zł, wydano 0,00zł
** Przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 222.235,00 zł., wydano 215.981,05zł. w tym:
a) wydatki bieżące na plan 222.235,00zł. wydano 215.981,05zł., z tego:
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 9.935,00zł. wydano 8.681,57zł.
- dotacje z budżetu gminy- na plan 154.000,00zł., wydano 150.000,00 zł. w tym:
Caritas Głogów- 15.000,00,-; LKS Głogowia - 10.000,00zł, Parafia Rzymsko Katolicka w Wysokiej Głogowskiej - 20.000,00zł, Parafia Rzymsko Katolicka w Głogowie Młp- 29.000,00zł, Stowarzyszenie Kół Gospodyń - 25.000,00zł, UKS Żagielek - 12.000,00zł, Polski Związek Niewidomych- 3.000,00zł, Polski Związek Emerytów i Rencistów- 2.000,00zł, Parafia Rzymsko Katolicka w Rogoźnicy - 3.000,00zł, Parafia Rzymsko Katolicka w Rudnej Wielkiej - 1.000,00zł, Parafia Rzymsko Katolicka w Budach Głogowskich - 3.000,00zł, Parafia Rzymsko Katolicka w Przewrotnem - 2.000,00zł, Stowarzyszenie Gminy - 25.000,00zł,
- pozostałe wydatki - na plan 58.300,00zł; wydano 57.299,48 zł.
Wydatki związane z działalnością określoną w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi, zakupy książek, badania, delegacje i inne wydatki
** Izby Wytrzeźwień na plan 10.765,00zł. wydano 10.765,00zł.

W dziale Pomoc społeczna planowane wydatki wykonano 98,39%, na plan 7.336.267,00 zł., wydano 7.218.221,75 zł.; w tym:
** Domy Pomocy Społecznej na plan 110.000,00zł. wydano 104.183,47zł.
**Ośrodki wsparcia: na plan 411.332,00 zł., wydano 403.571,21 zł., w tym:
a) wydatki bieżące na plan 411.332,00zł., wydano 403.571,21zł., z tego:
- wynagrodzenia i pochodne- na plan 284.361,76 zł., wydano 279.556,82zł.,
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 8.000,00zł. wydano 8.000,00zł.
- pozostałe wydatki- na plan 118.970,24 zł., wydano 116.014,39 zł. - Wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu Pobytu dla Osób z upośledzeniem oraz wydatki na świetlice terapeutyczne.
** świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: na plan 5.081.154,00zł., wydano 5.072.771,41zł., z tego:
a) wydatki bieżące na plan 5.081.154,00zł., wydano 5.072.771,41zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pochodne od świadczeń rodzinnych na plan 153.834,04zł. wydano 150.918,97zł.
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.227,10zł., wydano 2.227,10zł.
- wydatki na świadczenia rodzinne na plan 4.879.401,00zł. wydano 4.879.401,00zł
- pozostałe wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych na plan 45.691,86zł. wydano 40.224,34zł.
** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne : na plan 9.405,00 zł., wydano 8.198,79 zł.
** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: na plan 579.206,00 zł., wydano 526.162,88 zł.
** dodatki mieszkaniowe: na plan 90.000,00zł., wydano 74.067,95 zł.
** Ośrodki Pomocy Społecznej: na plan 550.850,00 zł., wydano 533.253,00 zł., w tym:
a) bieżące wydatki na plan 550.850,00 zł., wydano 533.253,00 zł., z tego:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - na plan 464.284,85 zł., wydano 454.507,35 zł.,
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 6.576,20zł. wydano 6.576,20zł.
- pozostałe wydatki - na plan 79.988,95 zł., wydano 72.169,45 zł., - zakup materiałów, energia, środki czystości.
** usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: na plan 89.120,00 zł., wydano 81.247,55zł., w tym:
- wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń - na plan 72.558,38zł., wydano 66.785,49 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 10.470,00zł. wydano 9.295,00zł.
- pozostałe wydatki - na plan 6.091,62 zł., wydano 5.167,06 zł.,
**pozostała działalność: na plan 415.200,00 zł., wydano 414.765,49 zł., w tym:
a) wydatki bieżące na plan 288.000,00,-wydano 287.602,29zł,
- pozostałe wydatki na plan 288.000,00zł., wydano 287.602,29zł. Wydatki na dożywianie uczniów oraz zakup sprzętu do punktów wydawania posiłków.
b) wydatki majątkowe na plan 127.200,00zł., wydano 127.163,20zł.
- adaptacja poddasza szkoły w Budach Głogowskich pod potrzeby świetlicy, wydano 127.163,20zł

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane wydatki wykonano w 92,43%, na plan 304.810,00zł., wydano 281.736,48zł.
** pozostała działalność na plan 304.810,00zł., wydano 281.736,48zł., w tym:
a) wydatki bieżące na plan 304.810,00zł., wydano 281.736,48zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na plan 94.387,00zł., wydano 79.664,47zł.
- pozostałe wydatki na plan 210.423,00zł., wydano 202.072,01zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki wykonano 94,46 %, na plan 706.980,83zł., wydano 667.790,87 zł. w tym:
** świetlice szkolne: na plan 350.984,00 zł. wydano 344.518,44 zł. w tym:
a) wydatki bieżące na plan 350.984 zł., wydano 344.518,44 zł., z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- na plan 319.395,70 zł. wydano 313.300,68zł.
- pozostałe wydatki -na plan 31.588,30zł. wydano 31.217,76 zł.
** pomoc materialna dla uczniów: na plan 355.996,83zł., wydano 323.272,43zł.
a)wydatki bieżące na plan 355.996,83zł., wydano 323.272,43zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 925,72zł., wydano 925,72zł.,
- pozostałe wydatki, na plan 355.071,11zł. wydano 322.346,71zł.
Środki na stypendia dla uczniów, zakup podręczników i pomocy naukowych.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki wykonano 84,29 %, na plan 4.494.764,45 zł., wydano 3.788.548,90 zł., w tym:
** gospodarka ściekowa i ochrona wód: na plan 1.103.976,26zł. wydano 1.049.674,62zł. w tym:
a) Wydatki bieżące na plan 549.976,26zł. wydano 544.976,26zł. w tym:
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie różnicy cen odprowadzania ścieków plan 390.456,26zł. wydano 390.456,26zł.
- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem dla Agencji Rozwoju Regionalnego na plan 147.500,00zł, wydano 147.500,00zł,
- pozostałe wydatki na plan 12.020,00zł. wydano 7.020,00zł. Wydatki na zwroty wpłaconych należności za wydanie warunków przyłączeniowych
b) wydatki majątkowe - na plan 554.000,00zł., wydano 504.698,36zł.
Wydatki na poszczególne inwestycję kształtują się następująco:
- uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w gminie wydano 190.101,80zł.
- projekt rozbudowy oczyszczalni scieków wydano 104.000,00zł.
- rozdzielenie kanalizacji w Głogowie wydano 72.742,50zł.
- wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Reymonta wydano 84.784,06zł.
- budowa bazy magazynowo - transportowej wydano 53.070,00zł.
** oczyszczanie miast i wsi: na plan 253.308,19zł., wydano 244.830,85zł., w tym:
a) wydatki bieżące związane z oczyszczaniem miast i wsi na plan 253.308,19zł., wydano 244.830,85zł.
- dotacja dla ZGKiM w Głogowie Młp. na pokrycie różnicy ceny wywozu odpadów komunalnych kwota na plan 48.146,79zł. wydano 48.146,79zł.
- pozostałe wydatki na plan 205.161,40zł. wydano 196.684,06zł. Wydatki na odśnieżanie, zamiatanie ulic, wywóz śmieci oraz utrzymanie czystości na terenie gminy
** utrzymanie zieleni w miastach i gminach: na plan 143.200,00zł., wydano 140.919,74zł. w tym:
a) wydatki bieżące- na plan 143.200,00zł., wydano 140.919,74zł
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.000,00zł. wydano 0,00zł.
- pozostałe wydatki na plan 142.200,00zł. wydano 140.919,74zł
** Schroniska dla zwierząt na plan 11.380,00zł. wydano 11.332,45zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - na plan 1.400,00zł, wydano 1.400,00zł
- pozostałe wydatki na plan 9.980,00zł, wydano 9.932,45zł.
Wydatki za umieszczanie psów w schronisku
**oświetlenie ulic, placów i dróg: na plan 1.404.400,00zł., wydano 1.309.457,05zł., w tym:
a) wydatki bieżące na oświetlenie - na plan 482.000,00zł. wydano 472.529,46zł.
b) wydatki majątkowe - na plan 922.400,00zł., wydano 836.927,59zł.
Są to wydatki na budowę oświetlenia na terenie gminy:
- projekt i wykonanie oświetlenia drogi Przewrotne - Północ, Selwy, Studzieniec wydano 328.507,43zł.
- projekt i wykonanie oświetlenia drogi Styków - Bugaj wydano 127.446,00zł.
- projekt oświetlenia ul. Gajowej wydano 8.400,11zł,
- wykonanie oświetlenia Budy Głogowskie - Rękawek wydano 34.509,97zł.
- projekt i wykonanie oświetlenia osiedle Niwa wydano 89.160,00zł.,
- projekt oświetlenia Pogwizdów Nowy wydano 7.693,09zł.
- uzupełnienie oświetlenia w gminie wydano 33.273,53zł.
- oświetlenie ulica Sosnowa wydano 14.113,94zł.
- projekt i wykonanie oświetlenia ul. Nad Stawem w Głogowie Młp. wydano 49.480,31zł.
- projekt i wykonanie oświetlenia Nad Stawem w Lipiu wydano 31.285,14zł.
- projekt oświetlenia Lipie - Sośnina wydano 30.684,83zł.
- wykonanie oświetlenia ks. Puzio wydano 7.032,57zł,
- wykonanie oświetlenia ul. Lipowa, Kwiatowa wydano 7.693,09zł,
- wykonanie oświetlenia Budy Głogowskie Jagoda wydano 26.147,58zł,
- montaż lamp oświetleniowych w rynku w głogowie wydano 41.500,00,-
** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych: na plan 1.000,00zł. wydano 0,00zł. ** pozostała działalność: na plan 1.577.500,00zł., wydano 1.032.334,19zł., w tym:
a) wydatki bieżące na plan 87.500,00zł. wydano 85.102,78zł., z tego:
- dotacja dla Związku Komunalnego Wisłok na plan 3.083,00zł. wydano 3.083,00zł.
- pozostałe wydatki - na plan 84.417,00 zł., wydano 82.019,78 zł.,
b) wydatki majątkowe na plan 1.490.000,00zł. wydano 947.231,41zł.
- projekt i wykonanie uzbrojenia Zabajki wydano 824.629,99zł,
- dotacja dla ZGKiM w Głogowie Młp. wydano 122.601,42zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane wydatki wykonano 99,49%, na plan 2.542.800,00zł., wydano 2.529.907,31zł., w tym:
** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: na plan 2.315.200,00zł., wydano 2.310.731,02zł. w tym:
a) wydatki bieżące na plan 1.112.200,00zł.; wydano 1.109.211,94zł.
- dotacje - na plan 800.000,00zł. wydano 800.000,00zł. - dotacja z budżetu gminy dla Miejsko - Gminnego Domu Kultury
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.500,00zł, wydano 2.500,00zł
- pozostałe wydatki- na plan 309.700,00zł, wydano 306.711,94zł - wydatki na remonty i zakup materiałów dla Domów Ludowych, zakup energii, gazu, wody, i inne wydatki związane z utrzymaniem domów ludowych.
a) wydatki majątkowe: na plan 1.203.000,00 zł., wydano 1.201.519,08zł.
- Rozbudowa Domu Ludowego w Rudnej Małej wydano 75.470,02zł
- Rozbudowa Domu Kultury w Głogowie Młp. wydano 999.865,12zł,
- Elewacja DL Miłocin wydano 59.207,96zł,
- Projekt i wykonanie CO w DL w Zabajce wydano 66.975,98zł,
**ochrona i konserwacja zabytków : na plan 200,00zł., wydano 0,00zł. tym:
a) Wydatki bieżące plan 200,00zł. wydano 0,00zł. w tym:
** pozostała działalność: na plan 227.400,00 zł., wydano 219.176,29 zł.
a) wydatki bieżące na plan 175.300,00zł. wydano 174.827,51zł. w tym:
- dotacja na plan 127.000,00zł. wydano 127.000,00zł. Dotacja dla szkoły muzycznej- 125.000,00zł, dotacja dla GDKiB -2.000,00zł
- wynagrodzenie bezosobowe plan 1.500,00zł. wydano 1.500,00zł.
- pozostałe wydatki plan 46.800,00zł. wydano 46.327,51 zł.
b) wydatki majątkowe, na plan 52.100,00zł., wydano 44 348,78zł.,
- wykonanie sceny w Woli Cichej i Rudnej Małej wydano 12.697,21zł.
- projekt przebudowy muszli koncertowej wydano 17.054,21zł
- wykonanie sceny w Budach Głogowskich wydano 14.597,36zł.

W dziale Kultura fizyczna i sport planowane wydatki wykonano 94,32 %, na plan 2.273.000,00zł., wydano 2.143.998,99 zł., w tym:
** instytucje kultury fizycznej na plan 1.300.000,00zł. wydano 1.207.166,68zł. w tym:
a) wydatki bieżące na plan 1.300.000,00zł., wydano 1.207.166,68zł. z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 656.100,00zł., wydano 639.725,78zł.
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 90.000,00zł., wydano 67.999,99zł.
- pozostałe wydatki na plan 553.900,00zł., wydano 499.440,91zł.
** pozostała działalność: na plan 973.000,00zł., wydano 936.832,31zł., w tym:
a) wydatki bieżące na plan 373.000,00zł., wydano 358.651,48zł.
- dotacje - na plan 280.000,00zł., wydano 278.000,00zł., dotacje z budżetu gminy dla klubów i stowarzyszeń, z tego: Ludowy Klub Sportowy"Głogowia" -wydano 100.000,00zł.; Ludowy Klub Jeździecki Zabajka -wydano 25.000,00 zł.; UKS "Orliki"- wydano 10.000,00zł.; UKS "Żagielek" - wydano 11.000,00zł.; Klub sportowy w Budach Głogowskich - wydano 36.000,00zł.; TKK "Sokół"- wydano 1.000,00zł.; UKS Iskra Wysoka Głogowska -wydano 6.000,00zł., UKS Budy Głogowskie TUKAN - wydano 6.000,00 zł, UKS Serwus Przewrotne- wydano 3.000,00 zł. KS Rudna Mała wydano 35.000,00 zł, KS Orzeł Wysoka Głogowska wydano 13.000,00,-; UKS Net Głogów wydano 2.000,00zł., Klub Piłkarski Zabajka, wydano 15.000,00zł., Klub sportowy Rogoźnica wydano 5.000,00zł. Klub sportowy Wodnik wydano 6.000,00zł. Klub Sportowy Jedność wydano 4.000,00zł,
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 2.500,00zł, wydano 2.500,00zł
- pozostałe wydatki - na plan 90.500,00zł., wydano 78.151,48zł.
c) wydatki majątkowe- na plan 600.000,00zł., wydano 578.180,83zł.
- modernizacja pawilonu w Przewrotnem, wydano 49.768,01zł.
- budowa pawilonu sportowego w Zabajce wydano 270.568,08zł.
- budowa pawilonu sportowego w Wysokiej Głogowskiej wydano 188.984,55zł.
- budowa boiska sportowego na osiedlu Niwa wydano 3.989,37zł.
- zakup urządzeń na place zabaw wydano 64.870,82zł.

Załącznik Nr 3 zawiera tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków według działów i rozdziałów za 2009 rok.

Wydatki budżetowe realizowane były w zależności od posiadanych dochodów, zaawansowania zaplanowanych zadań do realizacji, w tym inwestycyjnych, modernizacyjnych i bieżących.

Dotacje na zadania zlecone wyniosły na dzień 31.12.2009: plan 5.805.495,00zł., wykonanie 5.796.233,50zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat ( w tym również z Urzędów Skarbowych) według stanu na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 1.663.331,62 zł. Nadpłaty z podatków i opłat wyniosły na dzień 31.12.2009 ogółem 92.588,51 zł..

Gmina posiada udziały w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Giełdzie Rolno - Towarowej.

Na dzień 31.12.2009 gmina zamknęła rok nadwyżką w wysokości 311.140,95zł.

W roku 2009 przypadała spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.123.900,00zł. spłacono w całości. Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 wyniosło 8.766.644,26zł., z czego kredyty 8.464.000,00zł. , pożyczki 300.000,00zł., niezapłacone faktury 2.644,26zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009 stanowi 18,70% wykonanych dochodów gminy.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek kształtuje się następująco:
1.Kredyt PKO BP Rzeszów-1.400.000,00zł
2.Kredyt Bank Spółdzielczy - 2.700.000,00zł.
3.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - 300.000,00,-
4.ING Bank Śląski - 4.364.000,00zł,

INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE FUNDUSZE CELOWE
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania

Gminny Dom Kultury i Biblioteka
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury i Biblioteki stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania

Rachunki dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane
Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych:
1. Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim
2. Zespół Szkól w Wysokiej Głogowskiej
3. Zespól Szkół w Budach Głogowskich
4. Zespól Szkół w Przewrotnem
5. Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej
6. Szkoła Podstawowa w Stykowie
7. Zespól Szkół w Pogwizdowie Nowym
8. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Młp.
9. Publiczne Przedszkole w Głogowie Młp.
10. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
11. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych stanowi załącznik Nr 7 do sprawozdaniaZałącznik Nr 1 do sprawozdania

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA DZIEŃ 31.12.2009 R.
Dział Rozdział Ważniejsze źródła dochodów Plan Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo, w tym:
- Dotacja na zadania zlecone
40.414,00,-
40.414,00,-
40.413,31,-
40.413,31,-
020 Leśnictwo i łowiectwo, w tym:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
177,00,-

177,00,-
468,27,-

468,27,-
600 Transport i łączność
- dotacje na zadania własne
567.000,00,-
567.000,00,-
566.244,69,-
566.244,69,-
700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym:
- wpływy z wieczystego użytkowania
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- odsetki
- refundacja ze media
- opłata za zajęcie pasa drogowego
- wpływy z najmu i dzierżawy
- różne dochody
- wpływy z opłaty planistycznej
6.621.480,00,-
24.663,00,-

46.319,00,-

6.337.786,00,-
14.556,00,-
65.617,00,-
1.500,00,-
126.000,00,-
5.039,00,-
0,00,-
7.505.852,95,-
24.983,79,-

59.487,40,-

7.138.453,31,-
16.550,22,-
70.270,52,-
1.535,04,-
116.256,38,-
11.082,71,-
67.233,58,-
710 Działalność usługowa
- dotacje na podstawie porozumień
10.000,00,-
10.000,00,-
10.000,00,-
10.000,00,-
750 Administracja publiczna, w tym:
- dotacje z budżetu państwa
- prowizja od opłat z tytułu realizacji zadań zleconych
- różne dochody
135.923,00,-
126.430,00,-

1.150,00,-
8.343,00,-
136.114,15,-
126.430,00,-

1.341,00,-
8.343,15,-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa
37.171,00,-

37.171,00,-
37.026,97,-

37.026,97,-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
- mandaty karne
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
- różne dochody
19.511,00,-


2.461,00,-
2.050,00,-
15.000,00,-
0,00,-
20.663,60,-


2.461,00,-
2.450,00,-
14.984,00,-
768,60,-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:
- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- podatek leśny
- opłata od spadku i darowizn
- opłata skarbowa
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- udziały w podatku od osób prawnych
- udziały w podatku od osób fizycznych
- odsetki
- wpływy z karty podatkowej
- wpływy z opłaty targowej
- opłata eksploatacyjna
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- wpływy z PFRON z tytułu utraconych dochodów z zakładów pracy chronionej
- wpływy z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
15.854.966,00,-
410.000,00,-
5.606.000,00,-
440.000,00,-
82.000,00,-
40.000,00,-
50.000,00,-

530.000,00,-
900.000,00,-
6.835.858,00,-
45.100,00,-
10.000,00,-
25.000,00,-
63.172,00,-

225.0000,00,-

582.836,00,-

10.000,00,-
15.665.115,07,-
401.362,19,-
5.842.218,25,-
472.379,40,-
86.464,03,-
40.638,34,-
48.844,97,-

586.033,96,-
993.480,76,-
6.213.806,00,-
68.380,99,-
11.570,10,-
21.770,00,-
63.524,29,-

226.717,79,-

583.338,00,-

4.586,00,-
758 Różne rozliczenia, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- niewykorzystane wydatki niewygasające z 2008r.
- odsetki
13.972.190,00,-
10.714.204,00,-

3.143.177,00,-

104.809,00,-
10.000,00,-
13.977.448,78,-
10.714.204,00,-

3.143.177,00,-

104.809,29,-
15.258,49,-
801 Oświata i wychowanie, w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa
- dochody z najmu
- wpływy z opłaty za przedszkole
- dotacja przekazana z gminy Raniżów
- dotacja z miasta Rzeszów
- odsetki
- różne dochody
- dotacja z Wojewódzkiego Urzedu Pracy
655.942,25,-
20.129,00,-
0,00,-
240.000,00,-
10.000,00,-
61.000,00,-
0,00,-
6.490,00,-
318.323,25,-
632.156,94,-
19.971,00,-
1.755,84,-
240.146,14,-
9.187,50,-
67.964,70,-
546,21,-
6.578,59,-
286.006,96,-
851 Ochrona zdrowia, w tym:
- zwrot dotacji
0,00,-
0,00,-
1,30,-
1,30,-
852 Pomoc społeczna, w tym:
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne
- wpływy z usług
- wpływy ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych
- różne dochody- zwroty nie należnie pobranych świadczeń
- prowizja od opłat z tytułu realizacji zadań zleconych
- odsetki
6.093.825,00,-
5.434.904,00,-

637.721,00,-

1.000,00,-
20.000,00,-

0,00,-

200,00,-

0,00,-
6.095.977,81,-
5.425.787,91,-

636.525,02,-

4.710,04,-
27.595,80,-

888,00,-

78,68,-

392,36,-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Dotacja rozwojowa
304.810,00,-
304.810,00,-
281.736,47,-
281.736,47,-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
- dotacje na zadania własne
- środki z funduszu PFRON
240.996,83,-
200.865,00,-
40.131,83,-
217,536,90,-
180.877,35,-
36.659,55,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:
- spadki zapisy i darowizny
- opłata produktowa
33.000,00,-
32.000,00,-
1.000,-
58.805,00,-
58.805,00,-
0,00,-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
- dochody z najmu
- pomoc finansowa z Starostwa Powiatowego
47.000,00,-
45.000,00,-
2.000,00,-
44.450,00,-
42.450,00,-
2.000,00,-
926 Kultura fizyczna i sport , w tym:
- wpływy z usług
- dotacja z samorządu województwa
- odsetki
- różne dochody
- dotacja z źródeł pozabudżetowych
- zwrot dotacji i odsetki od dotacji
1.664.216,66,-
700.000,00,-
841.465,66.-
0,00,-
16.751,00,-
106.000,00,-
0,00,-
1.706.922,94,-
742.548,79,-
841.465,66.-
72,47,-
16.751,86,-
106.000,00,-
84,16,-
Ogółem dochody 46.298.622,74 46.996.935,15
Załącznik Nr 2 do sprawozdania

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁOW KLASYFIKACJI NA DZIEŃ 31.12.2008 R.
Dochody
Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Plan Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo 40.414,00,- 40.413,31,-
01095 Pozostała działalność (zadanie zlecone) 40.414,00,- 40.413,31,-
750 Administracja publiczna 126.296,00,- 126.296,00,-
75011 Urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone) 126.296,00,- 126.296,00,-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 37.171,00,- 37.026,97,-
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.936,00,- 2.791,97,-
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 34.235,00,- 34.235,00,-
852 Pomoc społeczna 5.601.614,00,- 5.592.497,22,-
85203 Ośrodki wsparcia (zadanie zlecone)
(zadanie zlecone na zakupy inwestycyjne)
311.332,00,- 311.332,00,-
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) 5.070.000,00,- 5.062.929,41,-
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) 6.780,00,- 5.696,36,-
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone) 45.472,00,- 45.470,14,-
85228 Usługi opiekuńcze (zadanie zlecone) 1.320,00,- 360,00,-
Ogółem dochody (w ramach dotacji) 5.805.495,00,- 5.796.233,50,-
Wydatki
Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Plan Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo 40.414,00,- 40.413,31,-
01095 Pozostała działalność, z tego:
a) wydatki bieżące
40.414,00,-
40.414,00,-
40.413,31,-
40.413,31,-
750 Administracja publiczna 126.296,00,- 126.296,00,-
75011 Urzędy wojewódzkie, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- pozostałe wydatki
126.296,00,-
126.296,00,-
123.896,00,-
2.400,00,-
126.296,00,-
126.296,00,-
123.896,00,-
2.400,00,-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 37.171,00,- 37.026,97,-
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2.936,00,-
2.936,00,-
2.936,00,-
2.791,97,-
2.791,97,-
2.791,97,-
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- pozostałe wydatki
34.235,00,-
34.235,00,-
7.180,37,-
27.054,63,-
34.235,00,-
34.235,00,-
7.180,37,-
27.054,63,-
852 Pomoc społeczna 5.601.614,00,- 5.592.497,22,-
85203 Ośrodki wsparcia, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
311.332,00,-
311.332,00,-
227.118,32,-
84.213,68,-
311.332,00,-
311.332,00,-
227.118,32,-
84.213,68,-
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
5.070.000,00,-

5.070.000,00,-
156.061,14,-
4.913.938,86,-
5.062.929,41,-

5.062.929,41,-
153.146,07,-
4.909.783,34,-
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, z tego:
a) wydatki bieżące
6.780,00,-

6.780,00,-
5.696,36,-

5.696,36,-
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:
a) bieżące wydatki
45.472,00,-
45.472,00,-
45.470,14,-
45.470,14,-
85228 Usługi opiekuńcze, z tego:
a) wydatki bieżące w tym
- wynagrodzenia
1.320,00,-
1.320,00,-
1.320,00,-
360,00,-
360,00,-
360,00,-
Ogółem wydatki (w ramach dotacji) 5.805.495,00,- 5.796.233,50,-
Załącznik Nr 3 do sprawozdania

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW ZA 2009 ROK
Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Plan Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo 2.396.852,60,- 2.337.703,80,-
01009 Spółki wodne, z tego;
a) bieżące wydatki
- dotacje
15.000,00,-
15.000,00,-
15.000,00,-
15.000,00,-
15.000,00,-
15.000,00,-
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, z tego:
a) wydatki majątkowe
2.333.438,60,-
2.333.438,60,-
2.274.971,88,-
2.274.971,88,-
01030 Izby Rolnicze, z tego:
a) wydatki bieżące
8.000,00,-
8.000,00,-
7.318,59,-
7.318,59,-
01095 Pozostała działalność, z tego:
a) wydatki bieżące
40.414,00,-
40.414,00,-
40.413,33,-
40.413,33,-
020 Leśnictwo 15.000,00,- 3.337,10,-
02095 Pozostała działalność, z tego:
a) bieżące wydatki z tego:
- wynagrodzenia
- pozostałe wydatki
15.000,00,-
15.000,00,-
2.000,00,-
13.000,00,-
3.337,10,-
3.337,10,-
0,00,-
3.337,10,-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40.462,95,- 40.462,95,-
40002 Dostarczanie wody, z tego:
a) wydatki bieżące w tym:
- dotacje
40.462,95,-
40.462,95,-
40.462,95,-
40.462,95,-
40.462,95,-
40.462,95,-
600 Transport i łączność 5.408.730,00,- 4.888.308,06,-
60004 Transport lokalny, z tego
a) wydatki bieżące
515.000,00,-
515.000,00,-
514.517,58,-
514.517,58,-
60014 Drogi powiatowe, z tego:
a) wydatki majątkowe
- dotacje
983.730,00,-
983.730,00,-
983.730,00,
824.995,14,-
824.995,14,-
824.995,14,-
60016 Drogi gminne, z tego:
a) wydatki bieżące, z tego:
- wynagrodzenia
- pozostałe wydatki
b) wydatki majątkowe
3.895.000,00,-
1.188.816,00,-
4.000,00,-
1.184.816,00,-
2.706.184,00,-
3.533.795,34,-
1.138.536,72,-
2.302,34,-
1.136.234,38,-
2.395.258,62,-
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:
a) wydatki bieżące
- dotacje
15.000,00,-
15.000,00,-
15.000,00,-
15.000,00,-
15.000,00,-
15.000,00,-
700 Gospodarka mieszkaniowa 549.496,00,- 448.411,76,-
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pozostałe wydatki
219.200,00,-
219.200,00,-
5.500,00,-
213.700,00,-
207.685,00,-
207.685,00,-
1.000,00,-
206.685,00,-
70095 Pozostała działalność, z tego:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
330.296,00,-
178.996,00,-
151.300,00,-
240.726,76,-
128.248,20,-
112.478,56,-
710 Działalność usługowa 245.000,00,- 227.246,23,-
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, z tego:
a) bieżące wydatki
- wynagrodzenia
- pozostałe wydatki
230.000,00,-
230.000,00,-
90.000,00,-
140.000,00,-
216.850,24,-
216.850,24,-
80.450,00,-
136.400,24,-
71035 Cmentarze, z tego:
a) wydatki bieżące
15.000,00,-
15.000,00,-
10.395,99,-
10.395,99,-
750 Administracja publiczna 4.759.292,66,- 4.595.605,88,-
75011 Urzędy wojewódzkie, z tego:
a) bieżące wydatki, w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
- bieżące wydatki
187.600,00,-
187.600,00,-
183.299,84,-
4.300,16,-
184.600,02,-
184.600,02,-
180.599,86,-
4.000,16,-
75022 Rady gmin, w tym:
a) bieżące wydatki
176.800,00,-
176.800,00,-
176.660,23,-
176.660,23,-
75023 Urzędy gmin, z tego:
a) bieżące wydatki, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
- pozostałe wydatki
b) wydatki majątkowe
3.843.991,66,-
3.023.091,66,-
2.349.884,00,-
673.207,66,-
820.900,00,-
3.702.567,14,-
2.882.769,86,-
2.274.817,72,-
607.952,14,-
819.797,28,-
75075 Promocja gminy, z tego:
a) wydatki bieżące w tym:
- pozostałe wydatki
69.100,00,-
69.100,00,-
69.100,00,-
68.829,03,-
68.829,03,-
68.829,03,-
75095 Pozostała działalność, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
b) wydatki majątkowe
481.801,00,-
477.301,00,-
338.000,00,-
139.301,00,-
4.500,00,-
462.949,46,-
458.649,46,-
325.680,85,-
132.986,61,-
4.300,00,-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 37.171,00,- 37.026,97,-
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:
a) wydatki bieżące,
- wynagrodzenia

2.936,00,-
2.936,00,-
2.936,00,-

2.791,97,-
2.791,97,-
2.791,97,-
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia i pochodne
- pozostałe wydatki

34.235,00,-
34.235,00,-
13.376,09,-
20.858,91,-

34.235,00,-
34.235,00,-
13.376,09,-
20.858,91,-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 932.061,00,- 857.353,85,-
75404 Komendy Wojewódzkie Policji, z tego:
a) wydatki bieżące
178.600,00,-
178.600,00,-
178.595,05,-
178.595,05,-
75410 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 30.000,00,- 30.000,00,-
75412 Ochotnicze Straże Pożarne, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
b) wydatki majątkowe
594.434,92,-
414.167,92,-
97.910,00,-
316.257,92,-
180.267,00,-
535.673,79,-
355.423,01,-
97.035,58,-
258.387,43,-
180.250,78,-
75414 Obrona cywilna, z tego:
a) wydatki bieżące
1.000,00,-
1.000,00,-
175,00,-
175,00,-
75416 Straż miejska, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
b) wydatki majątkowe
128.026,08,-
119.608,08,-
80.000,00,-
39.608,08,-
8.418,00,-
112.910,01,-
104.492,01,-
67.976,05,-
36.515,96,-
8.418,00,-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 57.000,00,- 55.818,73,-
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, z tego:
a) bieżące wydatki
57.000,00,-
57.000,00,-
55.818,73,-
55.818,73,-
757 Obsługa długu publicznego 500.000,00,- 329.491,78,-
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, z tego:
- wydatki na obsługę długu jst
500.000,00,-
500.000,00,-
329.491,78,-
329.491,78,-
758 Różne rozliczenia 10.000,00,- 0,00,-
75818 Rezerwy ogólne i celowe, z tego:
a) wydatki bieżące
10.000,00,-
10.000,00,-
0,00,-
0,00,-
801 Oświata i wychowanie 16.275.639,25,- 16.008.076,74,-
80101 Szkoły podstawowe, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
7.106.793,64,-
7.106.793,64,-
5.829.708,99,-
1.277.084,65,-
7.062.023,16,-
7.062.023,16,-
5.809.875,52,-
1.252.147,64,-
80103 Oddziały przedszkolne, z tego:
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
381.251,31,-
381.251,31,-
346.476,31,-
34.775,00,-
365.521,13,-
365.521,13,-
331.558,96,-
33.962,17,-
80104 Przedszkola, z tego:
a)wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
- pozostałe wydatki
2.710.961,22,-
2.710.961,22,-
1.456.142,10,-
937.000,00,-
317.819,12,-
2.637.645,41,-
2.637.645,41,-
1.408.166,42,-
926.250,10,-
303.228,89,-
80110 Gimnazja, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
3.510.750,75,-
3.510.750,75,-
2.983.186,60,-
527.564,15,-
3.460.566,87,-
3.460.566,87,-
2.950.807,78,-
509.759,09,-
80113 Dowożenie uczniów, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
b) wydatki majątkowe
622.058,98,-
615.158,98,-
306.900,00,-
308.258,98,-
6.900,00,-
602.616,67,-
595.716,67,-
289.955,07,-
305.761,60,-
6.900,00,-
80120 Licea ogólnokształcące, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
1.254.760,68,-
1.254.760,68,-
959.197,88,-
295.562,80,-
1.219.637,33,-
1.219.637,33,-
943.287,24,-
276.350,09,-
80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego:
a) wydatki bieżące
67.212,29,-
67.212,29,-
44.035,49,-
44.035,49,-
80148 Stołówki szkolne,z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
523.074,44,-
523.074,44,-
439.670,74,-
83.403,70,-
517.255,28,-
517.255,28,-
436.124,38,-
81.130,90,-
80195 Pozostała działalność, z tego:
a) bieżące wydatki, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
98.775,94,-
98.775,94,-
3.285,54,-
95.490,40,
98.775,40,-
98.775,40,-
3.285,54,-
95.489,86,-
851 Ochrona zdrowia 235.000,00,- 226.746,05,-
85153 Przeciwdziałanie narkomani, z tego:
a) wydatki bieżące
2.000,00,-
2.000,00,-
0,00,-
0,00,-
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia
- dotacje
- pozostałe wydatki
222.235,00,-
222.235,00,-
9.935,00,-
154.000,00,-
58.300,00,-
215.981,05,-
215.981,05,-
8.681,57,-
150.000,00,-
57.299,48,-
85158 Izby wytrzeźwień, z tego:
a) wydatki bieżące
- dotacje
10.765,00,-
10.765,00,-
10.765,00,-
10.765,00,-
852 Pomoc społeczna 7.336.267,00,- 7.218.221,75,-
85202 Domy Pomocy Społecznej, z tego:
a) wydatki bieżące
110.000,00,-
110.000,00,-
104.183,47,-
104.183,47,-
85203 Ośrodki wsparcia, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
411.332,00,-
411.332,00,-
292.361,76,-
118.970,24,-
403.571,21,-
403.571,21,-
287.556,82,-
116.014,39,-
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki

5.081.154,00,-
5.081.154,00,-
156.061,14,-
4.925.092,86,-

5.072.771,41,-
5.072.771,41,-
153.146,07,-
4.919.625,34,-
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego:
a) wydatki bieżące

9.405,00,-
9.405,00,-

8.198,79,-
8.198,79,-
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:
a) Wydatki bieżące
- pozostałe wydatki
579.206,00,-
579.206,00,-
579.206,00,-
526.162,88,-
526.162,88,-
526.162,88,-
85215 Dodatki mieszkaniowe, z tego:
a) wydatki bieżące
- pozostałe wydatki
90.000,00,-
90.000,00,-
90.000,00,-
74.067,95,-
74.067,95,-
74.067,95,-
85219 Ośrodki pomocy społecznej, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
550.850,00,-
550.850,00,-
470.861,05,-
79.988,95,-
533.253,00,-
533.253,00,-
461.083,55,-
72.169,45,-
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
89.120,00,-
89.120,00,-
83.028,38,-
6.091,62,-
81.247,55,-
81.247,55,-
76.080,49,-
5.167,06,-
85295 Pozostała działalność, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- pozostałe wydatki
b) wydatki majątkowe
415.200,00,-
288.000,00,-
288.000,00,-
127.200,00,-
414.765,49,-
287.602,29,-
287.602,29,-
127.163,20,-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 304.810,00,- 281.736,48,-
85395 Pozostała działalność, z tego:
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia i pochodne
- pozostałe wydatki
304.810,00,-
304.810,00,-
94.387,00,-
210.423,00,-
281.736,48,-
281.736,48,-
79.664,47,-
202.072,01,-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 706.980,83,- 667.790,87,-
85401 Świetlice szkolne, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
350.984,00,-
350.984,00,-
319.395,70,-
31.588,30,-
344.518,44,-
344.518,44,-
313.300,68,-
31.217,76,-
85415 Pomoc materialna dla uczniów, z tego:
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
355.996,83,-
355.996,83,-
925,72,-
355,071,11,-
323.272,43,-
323.272,43,-
925,72,-
322.346,71,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.494.764,45,- 3.788.548,90,-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:
a) wydatki bieżące
- dotacje
- dotacje-pomoc finansowa
- pozostałe wydatki
b) wydatki majątkowe
1.103.976,26,-
549.976,26,-
390.456,26,-
147.500,00,-
12.020,00,-
554.000,00,-
1.049.674,62,-
544.976,26,-
390.456,26,-
147.500,00,-
7.020,00,-
504.698,36,-
90003 Oczyszczanie miast i wsi, z tego:
a) wydatki bieżące
- dotacje
- pozostałe wydatki
253.308,19,-
253.308,19,-
48.146,79,-
205.161,40,-
244.830,85,-
244.830,85,-
48.146,79,-
196.684,06,-
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia i pochodne
- pozostałe wydatki
143.200,00,-
143.200,00,-
1.000,00,-
142.200,00,-
140.919,74,-
140.919,74,-
0,00,-
140.919,74,-
90013 Schroniska dla zwierząt, z tego:
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- pozostałe wydatki
11.380,00,-
11.380,00,-
1.400,00,-
9.980,00,-
11.332,45,-
11.332,45,-
1.400,00,-
9.932,45,-
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
1.404.400,00,-
482.000,00,-
922.400,00,-
1.309.457,05,-
472.529,46,-
836.927,59,-
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego:
a) wydatki bieżące
1.000,00,-

1.000,00,-
0,00,-

0,00,-
90095 Pozostała działalność, z tego:
a) wydatki bieżące,
- dotacje
- pozostałe wydatki
b) wydatki majątkowe
- dotacje
- pozostałe wydatki majątkowe
1.577.500,00,-
87.500,00,-
3.083,00,-
84.417,00,-
1.490.000,00,-
640.000,00,-
850.000,00,-
1.032.334,19,-
85.102,78,-
3.083,00,-
82.019,78,-
947.231,41,-
122.601,42,-
824.629,99,-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.542.800,00,- 2.529.907,31,-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:
a) wydatki bieżące
- dotacje
- pozostałe wydatki
- wynagrodzenie
b) wydatki majątkowe
2.315.200,00,-
1.112.200,00,-
800.000,00,-
309.700,00,-
2.500,00,-
1.203.000,00,-
2.310.731,02,-
1.109.211,94,-
800.000,00,-
306.711,94,-
2.500,00,-
1.201.519,08,-
92120 Ochrona i konserwacja zabytków, z tego:
- wydatki bieżące
200,00,-
200,00,-
0,00,-
0,00,-
92195 Pozostała działalność, z tego:
a) wydatki bieżące
- wynagrodzenia
- dotacje
- pozostałe wydatki
b) wydatki majątkowe
227.400,00,-
175.300,00,-
1.500,00,-
127.000,00,-
46.800,00,-
52.100,00,-
219.176,29,-
174.827,51,-
1.500,00,-
127.000,00,-
46.327,51,-
44.348,78,-
926 Kultura fizyczna i sport 2.273.000,00,- 2.143.998,99,-
92604 Instytucje kultury fizycznej, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki
1.300.000,00,-
1.300.000,00,-
746.100,00,-
553.900,00,-
1.207.166,68,-
1,207.166,68,-
707.725,77,-
499.440,91,-
92695 Pozostała działalność, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- dotacje
- wynagrodzenia
- pozostałe wydatki
b) wydatki majątkowe
973.000,00,-
373.000,00,-
280.000,00,-
2.500,00,-
90.500,00,-
600.000,00,-
936.832,31,-
358.651,48,-
278.000,00,-
2.500,00,-
78.151,48,-
578.180,83,-
Ogółem wydatki 49.120.327,74 46.685.794,20
Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 31.12.2009r.
Stan środków na początku roku 34.707,39,-
- Przychody za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- Odsetki
- Pozostałe dochody
71.044,71,-
43,17,-
1.386,17,-
Przychody ogółem 107.181,44,-
Koszty :
- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych
- wynagrodzenia
- różne opłaty i składki

34.499,66,-
8.005,10,-
1.060,00,-
3.844,00,-
stan środków obrotowych na 31.12.2009 59.772,68,-
Razem rozchody 107.181,44,-
Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31.12.2009r.
Stan środków obrotowych na początku roku 48.329,50,-
Przychody:
- z usług
- różne dochody
- odsetki
- dotacja z Urzędu gminy
- dotacja z ARiMR
- pokrycie amortyzacji

4.807.871,93,-
199.491,98,-
10.072,88,-
447.725,22,-
54.139,66,-
1.040.577,65,-
Ogółem przychody 6.608.208,82,-

Koszty
Koszty
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu, zakupy materiałów, energii, gazu, i inne bieżące wydatki
- koszty na działalność inwestycyjną
- odpisy amortyzacji

2.305.068,83,-
3.101.700,47,-
127.046,09,-
1.040.577,65,-
stan środków obrotowych na 31.12.2009r. 33.815,78,-
Ogółem rozchody 6.608.208,82,-
Załącznik nr 6 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury i Biblioteki
W planowanym na 2009 rok budżecie procentowe wykonanie planu finansowego w przychodach wynosi 99,93 %, a poniesione koszty kształtują się na poziomie 93,74 % wykonania.
PRZYCHODY
1) Działalność statutowa
W planowanych przychodach własnych z działalności statutowej ogółem wykonanie planu wynosi 72,80 %.
2) Dotacje
Wskaźnik wpływu dotacji wyniósł 100,71 % . W 2009 roku wpłynęła dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3660 zł oraz dwie dotacje ze Starostwa Powiatowego w łącznej wysokości 2000 zł.
3) Pozostałe przychody
Wskaźnik realizacji budżetu w tej pozycji wyniósł 99,34 % . Nieznacznie zostały przekroczone przychody z wynajmu pomieszczeń. Otrzymaliśmy także wpłaty gotówkowe od czytelników na zakup nowości oraz darowizny rzeczowe książek.
Przychody za reklamę i ogłoszenia w Ziemi Głogowskiej kształtują się na poziomie 75,29 %.

KOSZTY
1) Koszty wspólne
Wskaźnik wykonania planu budżetowego za 2009 rok wyniósł 80,30 % i nie przekracza zaplanowanych wydatków. Przekroczone są koszty z tytułu amortyzacji. Jest to wynikiem zakupu większej ilości sprzętu nagłośnieniowego o znacznej wartości. Zużycie prądu i gazu oraz pozostałe wydatki mieszczą się w planowanych wydatkach. Natomiast znacznie zostały przekroczone koszty rozmów telefonicznych wynikające ze zwiększonej ilości rozmów z zagranicą Ukraina, Słowacja , Węgry - organizacja imprez, koncertów oraz wyjazdów.
2) Koszty działalności bibliotek
Wskaźnik wykonania budżetu bibliotek wynosi:
a) biblioteka miejska : 105,47 %
b) biblioteki wiejskie : 96,17 %
Koszty działalności bibliotek zostały przekroczone w pozycji zakup książek. Jest to wynikiem zakupu nowości wydawniczych ze środków Ministerstwa Kultury oraz zakupem książek z wpłat czytelników na ich zakup. Natomiast w pozycji pozostałe koszty znacznie zostały przekroczone w związku z komputeryzacją bibliotek.
3) Koszty działalności Domu Kultury
Nakłady na imprezy kulturalno- oświatowe organizowane przez GDKiB wyniosły 93 856,29 zł. co stanowi 101,77 % planowanych wydatków . Znacznie zostały przekroczone wydatki na Dożynki , wydatki na współpracę z zagranicą , odbyło się też kilka imprez nieplanowanych ( otwarcie stadionu Orliki, wyjazd Orkiestry Dętej do Ibrany, udział w konkursach kulinarnych w Ibrany. Przyjęliśmy dwa zespoły zagraniczne z Nikopola oraz Peryczyna biorące udział w koncertach i dożynkach na dłuższy pobyt po 6 dni wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem . Przekroczono także koszty związane z takimi imprezami jak : Spotkanie opłatkowe , 15- lecie Kapeli Głogowianie, 3 Maja oraz wyjazdy grup tanecznych i muzycznych przy Domu Kultury poza granice kraju. Poniesiono także większe koszty niż planowano na utrzymanie Zespołu Pieśni i Tańca HANKA ( koszty zakupu strojów, butów ), na utrzymanie Zespołu Pieśni i Tańca PRZEWROTNIACY oraz na Kapelę Głogowianie ( liczne koncerty Kapeli, Jubileusz 15 -lecia )
4) Koszty działalności GDKiB w terenie
Główne koszty działalności Domu Kultury w terenie są związane z utrzymaniem ZPiT PRZEWROTNIACY , na które poniesiono koszty w kwocie 12 418,01 zł. oraz młodszymi zespołami tanecznymi działającymi na terenie gminy Głogów Małopolski . Są to zespoły w Rogożnicy, Lipiu, Budach Głogowskich Mali Przewrotniacy, Wysoka Głogowska . Wydatki z tego tytułu wyniosły 10 394,32 zł. W 2009 r. poniesiono także koszty w kwocie 4153,52 zł. na Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.
TREŚĆ PLAN NA 2009 Wykonanie na 31.12.2009 wykonanie %
PRZYCHODY:
I. Przychody z działalności statutowej: 22 500,00 16 379,60 72,80
1. spektakle teatralne, organ. szkoleń 2 000,00 600,00 30,00
2. organizacja kursów różnych 1 000,00
3. sprzedaż wydawnictw 2 000,00 0,00 0,00
4. akredytacja w konkursach 6 000,00 3 445,00 57,42
5. aerobic 500,00 450,00 90,00
6. Ziemia Głogowska-sprzedaż 9 000,00 8 209,10 91,21
7. inne 2 000,00 3 675,50 183,78
II. Przychody finansowe: 60,00 131,96 219,93
III. Dotacje: 800 000,00 805 660,00 100,71
1. Urząd Miasta: 800 000,00 800 000,00 100,00
2. inne 0,00 5 660,00
IV. Pozostałe przychody operacyjne: 29 200,00 29 007,19 99,34
1. ksero 500,00 357,50 71,50
2. wynajem pomieszczeń 15 000,00 16 175,12 107,83
3. kawiarnia 1 500,00 1 232,40 82,16
4. darowizny gotówkowe 828,50
5. darowizny książek 1 583,37
6. za reklamy i ogłoszenia w ZG 7 200,00 5 421,00 75,29
7. inne 5 000,00 3 409,30 68,19
V. Zyski nadzwyczajne
OGÓŁEM PRZYCHODY 851 760,00 851 178,75 99,93
KOSZTY
I. Koszty wspólne 411 940,00 330 795,29 80,30
1. Wynagrodzenia+ZUS (dyrektor, pracownik administracyjny, konserwator, 2 sprzątaczki, umowy zlecenia, księgowa ) 169 000,00 169 213,88 100,13
2. amortyzacja 34 630,00 38 807,53 112,06
3. zużycie prądu i gazu 38 000,00 29 127,53 76,65
4. telefony 8 500,00 16 497,33 194,09
5. remonty 100 000,00 20 074,43 20,07
6. pozostałe (mat.biurowe,szkolenia, środki czystości, zakup drobnego wyposażenia, ubezpieczenia, usługi bankow, pocztowe, internetowe, delegacje służb., itp.) 61 810,00 57 074,59 92,34
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 439 820,00 466 866,47 106,15
II. Koszty działalności- Biblioteka Miejska 77 500,00 81 738,58 105,47
1. dla dorosłych 38 000,00 39 638,81 104,31
wynagrodzenia+ZUS 1 etat 31 000,00 30 137,86 97,22
zakup książek 3 000,00 4 975,22 165,84
pozostałe 4 000,00 4 525,73 113,14
2. dla dzieci 39 500,00 42 099,77 106,58
wynagrodzenia+ZUS 1 etat 36 000,00 36 464,09 101,29
zakup książek 3 000,00 3 673,27 122,44
pozostałe 500,00 1 962,41 392,48
III. Koszty działalności- Biblioteki Wiejskie 88 800,00 85 403,03 96,17
1. Budy Głogowskie 17 600,00 14 220,29 80,80
wynagrodzenia+ZUS 1/2 etatu 14 800,00 9 870,87 66,70
zakup książek 1 800,00 2 404,97 133,61
pozostałe 1 000,00 1 944,45 194,45
2. Przewrotne 20 800,00 16 791,00 80,73
wynagrodzenia+ZUS 1 etatu 17 500,00 11 123,16 63,56
zakup książek 1 800,00 2 512,04 139,56
pozostałe 1 500,00 3 155,80 210,39
3. Wysoka Głogowska 15 300,00 17 365,70 113,50
wynagrodzenia+ZUS 1/2 etatu 12 000,00 11 955,28 99,63
zakup książek 1 800,00 2 983,87 165,77
pozostałe 1 500,00 2 426,55 161,77
4. Rogożnica 17 300,00 18 357,32 106,11
wynagrodzenia+ZUS 1/2 etatu 14 500,00 13 731,11 94,70
zakup książek 1 800,00 2 100,91 116,72
pozostałe 1 000,00 2 525,30 252,53
5. Rudna Mała 17 800,00 18 668,72 104,88
wynagrodzenia+ZUS 1/2 etatu 14 500,00 13 731,11 94,70
zakup książek 1 800,00 2 321,67 128,98
pozostałe 1 500,00 2 615,94 174,40
IV. Koszty działalności- Dom Kultury Głogów 253 520,00 277 959,01 109,64
1. kółko plastyczne 30 000,00 28 913,32 96,38
2. kółka taneczne 16 000,00 9 051,14 56,57
3. kółka teatralne 1 000,00 1 410,00 141,00
4. chór Gloria 2 000,00 5 472,00 273,60
5. kawiarenka internetowa 500,00 1 562,60 312,52
6. kapela Głogowianie 14 000,00 22 487,76 160,63
7. Ziemia Głogowska 8 500,00 6 203,14 72,98
8. Aktywna Grupa Twórców 2 300,00 6 118,55 266,02
9. ZPiT HANKA 50 000,00 69 932,21 139,86
10. ZPiT Przewrotniacy 4 000,00 5 200,00 130,00
11. orkiestra dęta 33 000,00 27 752,00 84,10
Imprezy kulturalno-oświatowe: w tym: 92 220,00 93 856,29 101,77
Dni Głogowa 38 500,00 32 247,43 83,76
spotkanie opłatkowe 1 000,00 2 699,69 269,97
jasełka 2 000,00 1 887,53 94,38
wieczór kolęd 1 000,00 494,01 49,40
spektakle teatralne 1 000,00 0,00 0,00
Konkursy literackie, plastyczne 500,00 335,12 67,02
Spotkania literackie 1 000,00 0,00 0,00
Jubileusz 15 lecia Kapeli 1 500,00 1 500,00 100,00
Akademia 3-go Maja 220,00 910,71 413,96
Pierwsze Kroki 5 200,00 5 322,72 102,36
Zes. Polonijne, 60 lat biblioteki w Głogowie 5 000,00 420,87 8,42
Konkurs matematyczny 3 550,00
Dożynki 4 500,00 7 521,76 167,15
Jesteśmy Razem 16 000,00 3 066,62 19,17
Bal Karnawałowy 500,00 0,00 0,00
Wyjazdy na Słowację i Ukrainę,Węgry 1 800,00 4 255,10 236,39
Imprezy plenerowe interdyscyplinarne 6 000,00 7 134,84 118,91
Współpraca z zagranicą 13 772,13
Jubileusz par małżeńskich 1 364,23
Pikniki Rodzinne, koncert Ork. Dętej 2 500,00 2 060,13 82,41
Otwarcie Stadionu 1 955,24
zakup instrumentów 2 000,00 0,00
pozostałe 2 000,00 3 358,16 167,91
V. Koszty Działalności- Dom Kultury Teren 20 000,00 21 765,85 108,83
VI. Koszty finansowe 567,27
VII. Pozostałe koszty operacyjne 217,17
VIII. Straty nadzwyczajne
OGÓŁEM KOSZTY 851 760,00 798 446,20 93,74
USTALENIE WYNIKU
PRZYCHODY 851 760,00 851 178,75 99,93
KOSZTY 851 760,00 798 446,20 93,74
WYNIK 0,00 52 732,55

Koszty wg rodzaju:
1. Amortyzacja 34 630,00 38 807,53 112,06
2. Zużycie materiałów i energii 168 500,00 189 167,79 112,27
zużycie energii elektrycznej i gazu 38 000,00 29 127,53 76,65
zakup książek 15 000,00 22 141,65 147,61
materiały do działalności kółek 6 500,00 2 948,43 45,36
zakup strojów 25 000,00 21 728,85 86,92
materiały do przygotowania imprez 45 000,00 45 616,76 101,37
materiały biurowe 9 000,00 9 128,84 101,43
materiały remontowe 5 000,00 1 774,43 35,49
pozostałe materiały 25 000,00 56 701,30 226,81
3. usługi obce 153 500,00 100 236,22 65,30
transportowe 3 000,00 2 383,42 79,45
telekomunikacyjne 13 500,00 16 497,33 122,20
bankowe, pocztowe 2 000,00 1 837,65 91,88
remontowe 95 000,00 18 300,00
pozostałe 40 000,00 61 217,82 153,04
4. Wynagrodzenia 432 130,00 405 078,24 93,74
umowy o pracę (15 osób- 12 etatów) 336 630,00 298 403,83 88,64
umowy zlecenia (obsługa imprez, jury, kapela Głogowianie, choreograf, palacz c.o.) 95 500,00 106 674,41 111,70
5. narzuty ZUS 52 000,00 50 244,11 96,62
6. Świadczenia pracownicze 1 000,00 3 196,03 319,60
7. Podróże służbowe 4 000,00 5 306,84 132,67
8. Pozostałe koszty proste 6 000,00 5 625,00 93,75
9. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe 784,44
razem koszty 851 760,00 798 446,20 93,74
Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2009r.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych


Oświata i wychowanie
Rozdział 80101
stan środków obrotowych na początek roku 85.897,56,-
Przychody:
- wpływy z najmu
- darowizny
- pozostałe dochody
- odsetki
- wpływy ze sprzedaży składników majatkowych

41.884,53,-
41.791,93,-
6.576,01,-
154,72,-
1.790,00,-
ogółem przychody 178.094,75,-

Wydatki
Wydatki;
- zakup materiałów
- zakup środków żywności
-zakup pomocy naukowych, książek
- zakup usług telefonicznych
- zakup usług pozostałych
- zakup usług remontowych
- zakup akcesoriów komputerowych

59.987,49,-
9.809,56,-
12.835,10,-
44,46,-
14.585,20,-
11.400,24,-
60,28,-
stan środków obrotowych na 31.12.2009 63.093,12,-
Ogółem rozchody 178.094,75,-

Rozdział 80104
stan środków obrotowych na początek roku 7.595,57,-
Przychody:
- wpływy z usług
- darowizny
- pozostałe dochody
- odsetki
- dochody z najmu

110.919,86,-
6.745,49,-
13.734,50,-
6.745,49,-
302,50,-
ogółem przychody 139.329,13,-

Wydatki
Wydatki;
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne
- zakup materiałów
- zakup środków żywności
- zakup usług pozostałych
- zakup pomocy naukowych

3.591,81,-
1.867,04,-
108.724,89,-
8.712,80,-
3.747,58,-
stan środków obrotowych na 31.12.2009 12.685,01,-
Ogółem rozchody 139.329,13,-

Rozdział 80110
stan środków obrotowych na początek roku 0,00,-
Przychody:
- darowizny

14.888,50,-
ogółem przychody 14.888,50,-

Wydatki
Wydatki;
- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych
- zakup akcesoriów komputerowych
- zakup pomocy naukowych

1.422,16,-
211,00,-
11.238,00,-
2.017,34,-
stan środków obrotowych na 31.12.2009 0,00,-
Ogółem rozchody 14.888,50,-

Rozdział 80120
stan środków obrotowych na początek roku 16.114,53,-
Przychody:
- wpływy z najmu
- odsetki
- darowizny
- pozostałe dochody

7.249,62,-
14,23,-
20.304,00,-
3.600,00,-
ogółem przychody 47.282,38,-

Wydatki
Wydatki;
- zakup materiałów
- zakup środków żywności
- zakup usług pozostałych
- zakup akcesoriów komputerowych
- zakup pomocy naukowych
- podróże służbowe
- różne opłaty i składki
- różnice kursowe

13.932,00,-
337,56,-
21.576,90,-
119,89,-
4.249,99,-
16,71,-
484,00,-
60,00,-
stan środków obrotowych na 31.12.2009 6.505,33,-
Ogółem rozchody 47.282,38,-

Rozdział 80148
stan środków obrotowych na początek roku 6.830,31,-
Przychody:
- wpływy z usług
- darowizny
- odsetki

443.052,65,-
155,00,-
23,08,-
ogółem przychody 450.061,04,-

Wydatki
Wydatki;
- zakup materiałów
- zakup środków żywności
- podatek Vat

1.648,81,-
417.908,82,-
51,11,-
stan środków obrotowych na 31.12.2009 30.452,30,-
Ogółem rozchody 450.061,04,-

Pomoc społeczna
Rozdział 85203
stan środków obrotowych na początek roku 2.219,45,-
Przychody:
- darowizny
- odsetki

4.849,99,-
2,85,-
ogółem przychody 7.072,29,-

Wydatki
Wydatki;
- zakup usług pozostałych

5.402,20,-
stan środków obrotowych na 31.12.2009 1.670,09,-
Ogółem rozchody 7.072,29,-

Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604
stan środków obrotowych na początek roku 12.687,47,-
Przychody:
-wpływy z najmu
- wpływy z usług
- odsetki

9.504,78,-
5.395,36,-
25,22,-
ogółem przychody 27.612,83,-

Wydatki
Wydatki;
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych

15.859,73,-
44,40,-
stan środków obrotowych na 31.12.2009 11.708,70,-
Ogółem rozchody 27.612,83,-

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »