| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXVII/1235/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.) Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

2) organizacji pozarządowej - należy przez to rozumieć nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz spółdzielnie socjalne,

3) podmiotach wymienionych w art.3 ust.3 ustawy - należy przez to rozumieć osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) projektach aktów prawa miejscowego - należy przez to rozumieć projekty uchwał Rady Miejskiej w Stalowej Woli dotyczące działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy.

§ 2. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji prowadzona będzie w sposób określony niniejszą uchwałą.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy w sprawie poddanej konsultacji.

2. Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego,

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

3. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz gminy.

4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszystkie działające na terenie Gminy Stalowa Wola organizacje i podmioty, o których mowa w ust.1.

§ 4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w § 3 ust.1.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w następujących formach:

1) bezpośrednich spotkań,

2) wyrażania opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

3) innej formie wskazanej przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji.

2. O wyborze formy konsultacji decyduje Prezydent Miasta Stalowej Woli w formie zarządzenia.

§ 6. 1. Termin wyrażania opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej określa Prezydent Miasta Stalowej Woli, w zarządzeniu, o którym mowa w § 5 ust.2, przy czym nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia projektu aktu prawa miejscowego organizacjom i podmiotom, o których mowa w § 3 ust.1.

2. Za termin wyrażania takiej opinii uznaje się datę wpływu opinii do Urzędu Miasta Stalowej Woli.

3. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w formie bezpośrednich spotkań sporządza się protokół zawierający między innymi temat konsultacji oraz przyjęte ustalenia i opinie, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

4. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w formie pisemnej upoważniony pracownik sporządza wykaz złożonych opinii, uwag i przedkłada Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 7. 1. Wyniki konsultacji Prezydent Miasta Stalowej Woli przedstawia Radzie Miejskiej w Stalowej Woli wraz z projektem uchwały, której one dotyczą z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odmowy.

2. Informacje o wynikach konsultacji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stalowa Wola.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »