| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/331/2010 Rady Gminy Zarszyn

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Zarszyn uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Zarszyn, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej "konsultacjami".

2. Tryb konsultacji stosuje się także do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Zarszyn.

2. Konsultację przeprowadza się poprzez zamieszczenie informacji o konsultacjach wraz z projektem aktu prawa miejscowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zarszyn oraz przyjmowanie opinii do tego projektu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą mieć formę:

1) bezpośrednich otwartych spotkań,

2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

3) ankiet.

4. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

5. Termin wyrażenia opinii upływa po 7 dniach od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach wraz z projektem aktu prawa miejscowego.

6. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Zarszyn.

7. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Informację z przeprowadzonych konsultacji umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zarszyn i przedstawia się Radzie Gminnej wraz z projektem aktu prawa miejscowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »