| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 728/LIV/2010 Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określony w uchwale tryb stosuje się do realizacji zadania publicznego w oparciu o przepis art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej danej ustawą na wykonanie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. Celem uchwały jest:

1. umożliwienie mieszkańcom współuczestniczenia w realizacji zadań publicznych wymienionych w art. 19b ust. 1 ustawy, a w szczególności umożliwienie mieszkańcom współuczestniczenia w realizacji zadań zmierzających do zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy w zakresie budowy infrastruktury technicznej w Gminie;

2. przyśpieszenie realizacji przedsięwzięć polepszających warunki życia mieszkańców poszczególnych obszarów Gminy;

3. przyśpieszenie eliminacji zapóźnień w tworzeniu infrastruktury technicznej Gminy;

4. zachęcenie mieszkańców do włączenia się w bezpośrednią realizację zadań publicznych poprzez świadczenie pracy społecznej, wnoszenie świadczeń pieniężnych lub rzeczowych.

§ 3. 1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis inicjatywy;

2) termin realizacji;

3) informacje o grupie inicjatywnej;

4) miejsce wykonywania zadania;

5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;

6) opis dotychczas wykonanych prac;

7) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;

8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;

9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:

a) całkowity koszt,

b) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych,

10) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną;

11) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.

2. Do wniosku można dołączyć w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:

a) statut lub inny dokument organizacyjny, z którego wynikają zadania statutowe podmiotu,

b) dokument rejestracyjny podmiotu,

c) pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli,

d) oświadczenie osoby upoważnionej do składania w imieniu Wnioskodawcy oświadczeń woli,

e) oświadczenia o niezaleganiu Wnioskodawcy z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publiczno-prawnych,

f) oświadczenie, iż podmiot nie działa dla osiągnięcia zysku;

2) w przypadku wniosku złożonego bezpośrednio przez mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania, o które wnioskują oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowani.

§ 4. Wnioski, o których mowa w § 3 należy składać w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 5. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku wraz załącznikami.

2. Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych składa się z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Burmistrza Miasta Lubaczowa.

3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, wyznaczony przez Burmistrza Miasta Lubaczowa spośród jego członków.

4. Zespół może zwrócić się do wnioskodawcy o przedłużenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów określając mu odpowiedni termin. W takim przypadku bieg terminu do wydania opinii, wskazanego w ust. 1, ulega przedłużeniu o czas konieczny do uzupełnienia wniosku.

§ 6. 1. Zespół ocenia wniosek na podstawie poniższych kryteriów:

1) celowości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;

2) liczby uczestników inicjatywy lokalnej - mieszkańców osiedla, bloku, członków organizacji występującej z inicjatywą;

3) wkład własny grupy inicjatywnej.

2. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowią:

1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną;

2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej;

3) świadczenia rzeczowe - w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 7. 1. Opinię Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych zatwierdza Burmistrza Miasta Lubaczowa.

2. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Miasta Lubaczowa informuje wnioskodawcę na piśmie w terminie 3 dni od dnia jego rozpatrzenia.

§ 8. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku Burmistrz Miasta Lubaczowa zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą.

§ 9. Przyjęte do realizacji wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych mogą być realizowane w tym samym roku budżetowym lub też w następnym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

§ 11. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »