| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Bieszczadzkiego

z dnia 14 stycznia 2011r.

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DZIAŁAJĄCEJ PRZY STAROŚCIE BIESZCZADZKIM ZA 2010 ROK

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) składam roczne sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za poprzedni rok kalendarzowy (2010 r.)

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Bieszczadzkim została utworzona w celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w innych ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Starosta Bieszczadzki w dniu 29 kwietnia 2010 r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku III kadencji w następującym składzie:

1) Krzysztof Gąsior – Przewodniczący

2) Delegowani przez Radę Powiatu:

1. Wiesław Stebnicki

2. Artur Woźny

3) Delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji:

1. Aleksander Lubas

2. Grzegorz Koczera

4) W skład Komisji powołani zostali:

1. Arkadiusz Lupa

2. Wiktor Fidor

3. Przemysław Kruk

5) W pracach Komisji uczestniczy także Pani Maria Chrzanowska – Prokurator Rejonowy w Lesku.

Kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku trwa trzy lata, począwszy od dnia 29 kwietnia 2010 r.

Zgodnie z przyjętym planem działania w 2010 roku Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach.

Tematy spotkań:

1) Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli na terenie powiatu.

2) Przedstawienie przez poszczególnych przedstawicieli służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych aktualnego stanu bezpieczeństwa publicznego oraz podjętych działań, w związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym.

3) Ocena funkcjonowania przejścia granicznego w Krościenku.

4) Współpraca Policji z dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi.

5) Przedstawienie przez poszczególnych przedstawicieli służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych aktualnego stanu bezpieczeństwa publicznego.

6) Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach oraz przebiegu prac związanych z usuwaniem skutków powodzi.

7) Stan bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu bieszczadzkiego w okresie wakacyjnym.

8) Przestępczość nieletnich oraz działania prewencyjne kierowane do dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

9) Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych na temat działań podejmowanych w PUP w celu łagodzenia skutków bezrobocia.

10) Działalność na terenie powiatu bieszczadzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zaangażowanie instytucji pomocowych w przeciwdziałanie i pomoc ofiarom przemocy.

Przedmiotem posiedzeń były kwestie doskonalenia metod i oceny działalności powiatowych służb, inspekcji i straży oraz realizacji przedsięwzięć zmierzających do poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu bieszczadzkiego.

Przeprowadzona analiza przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu bieszczadzkiego za 2010 rok wykazała spadek ogólnej ich liczby w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W analizowanym okresie stwierdzono 397 przestępstw na 432 w roku ubiegłym – różnica 35 przestępstw. Przestępstwa popełniane są z reguły w godzinach wieczorowo – nocnych. Wynika to z warunków, które sprzyjają ich popełnieniu. Są nimi zmrok, mniejszy ruch pieszych, złe oświetlenie ciągów komunikacyjnych. Czynnikami poprawiającymi stan bezpieczeństwa jest objęcie monitoringiem coraz większej ilości miejsc niebezpiecznych na terenie miasta. Wykonane zostały remonty ulic i chodników. Celem dalszej poprawy bezpieczeństwa zasadnym jest usytuowanie stacjonarnych radarów w Brzegach Dolnych i Krościenku, częstsze piesze patrole Policji, zwiększenie ilości etatów policyjnych. W planach przewidywane są dalsze remonty dróg powiatowych i gminnych. Z przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bieszczadzkiego, nadal największą ilość przestępstw stanowią czyny w postaci włamań i kradzieży oraz wykroczenia drogowe. Niepokojącym zjawiskiem jest kierowanie pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu.

W szkołach prowadzono zajęcia dotyczące problemu uzależnień i narkomanii. Szkoła jest miejscem edukacji i wychowania. Spotkania młodzieży z Policją odbywają się w formie pogadanek. Młodzież nie lubi nakazów i zakazów, dlatego zadaniem dorosłych jest przekazywanie młodzieży zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków czy spożywaniem alkoholu. Podczas spotkań przypominają czego należy się wystrzegać i na co zwracać uwagę. Opracowywane są ankiety, które są tak skonstruowane aby pozwoliły być uczniom szczerym. Policjanci odwiedzają wszystkie sklepy i placówki gastronomiczne, w których sprzedawany jest alkohol edukując sprzedawców i zostawiając stosowne ulotki i plakaty.

Komenda Powiatowa Policji współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Funkcjonariusze Policji sprawnie i taktownie wspierają działania interwencyjne dokonywane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Policjanci uczestniczą w organizowanych szkoleniach aby konstruktywnie i skutecznie tworzyć wspólny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach prowadzonych działań prewencyjnych w 2010 roku realizowane były czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, rozpoznawania zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. W roku 2010 skontrolowano 20 obiektów użyteczności publicznej, w tym: 11 szkół, 1 przedszkole, 3 kościoły (obiekty zabytkowe), 1 muzeum, 4 obiekty handlowo – usługowe. Skontrolowano również 37 obiektów zamieszkania zbiorowego, w tym: 5 obiektów hotelarskich, 31 obiektów wczasowych i pensjonatów, 1 internat. Kontrolą objęto również obiekt produkcyjno – magazynowy tj.: stacja paliw i gazu ziemnego. Nieprawidłowości w w/w obiektach dotyczyły głównie oznakowania miejsca usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego, oznakowania dróg ewakuacyjnych, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W toku działalności kontrolno – rozpoznawczej oraz ratowniczo – gaśniczej stwierdzono, że istnieją problemy szczególnie z drogami pożarowymi na osiedlach oraz brak wydajnych hydrantów niezbędnych do zewnętrznego gaszenia pożaru. W roku 2010 na terenie powiatu bieszczadzkiego odnotowano 491 pożarów. Poniesiono straty na kwotę 1715,10 tys. zł.

Przejście graniczne usytuowane jest 12 km od miasta powiatowego - Ustrzyki Dolne. Odprawa graniczna odbywa się na dwóch kierunkach ( wjazd - wyjazd ). Polska kontrola graniczna dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie granicznym Schengen. W 2010 roku ogółem granicę państwa przekroczyło 1445755 osób i 576896 pojazdów. W celu utrzymania właściwego porządku w strefie nadgranicznej i zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz dyscyplinowaniu ruchu granicznego funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Celnej i Policji wspólnie organizują patrole w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacji publicznej, ujawnianie pojazdów pochodzących z przestępstwa oraz nielegalnie wwożonych i przewożonych towarów akcyzowych a także kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w Polsce. Aby zapewnić stały i nieprzerwany napływu informacji o sytuacji w strefie nadgranicznej i w zasięgu terytorialnym przejścia drogowego i kolejowego prowadzone są systematycznie spotkania i szkolenia z członkami Systemu Alarmowego Powiadamiania. Wszystkie działania miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 17 do 21 maja 2010 r. na terenie powiatu bieszczadzkiego wprowadzone zostało pogotowie przeciwpowodziowe. W tym czasie zbierał się Zespół Reagowania Kryzysowego. Pod względem powodziowym ukształtowanie terenu powiatu bieszczadzkiego powoduje, że jego obszar charakteryzuje się bardzo niskim prawdopodobieństwem powstania zagrożenia powodzią, ale odnotowano kilka podtopień, które powstały z powodu intensywnych opadów deszczu. Zdarzenia te wystąpiły w obiektach mieszkalnych i gospodarczych. Odnotowano straty w infrastrukturze dróg powiatowych, które sukcesywnie są usuwane. Zgodnie z rocznym planem zamierzeń przeprowadzono ćwiczenia obronne powiatu bieszczadzkiego. Zasadniczym celem ćwiczenia było :,, Przygotowanie wybranych elementów Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz podległych ogniw ochronnych i gospodarczych do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi. Realizacja świadczeń na rzecz akcji kurierskiej.”

Zasadniczym celem ćwiczenia było :

1) Przygotowanie (sprawdzenie) gminnych (powiatowego) zespołów reagowania kryzysowego, podległych gminnych i powiatowych służb do wykonywania zadań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

2) Doskonalenie współdziałania organów i sił działających na terenie gmin i powiatu ( gminne zespoły reagowania, powiatowy zespół reagowania, policja , służba zdrowia, OSP, formacje OC i inne) w prowadzeniu akcji ratunkowej,

3) Sprawdzenie stopnia przygotowania sił OC do wsparcia działań profesjonalnych służb ratowniczych.

4) Wypracowanie jednolitych zasad obiegu informacji wśród organów decyzyjnych i wykonawczych.

5) Sprawdzenie skuteczności (usprawnienia) sposobów alarmowania ludności o zagrożeniach.

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych zajmuje się pośrednictwem pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy, które prowadzone jest nieodpłatnie. Celem poradnictwa jest udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia. Dla bezrobotnych prowadzone są zajęcia aktywizacyjne, szkolenia grupowe oraz indywidualne.

Według analizy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2010 roku nie zanotowano zbiorowych zatruć. Stan sanitarny sprawdzanych obiektów jest dobry. Obiekty, które prowadzą działalność przez cały rok są kontrolowane. Jednak bardziej kontrolowane są obiekty sezonowe, które stwarzają większe zagrożenie. Regularne badania spożywanej wody potwierdzają przydatność do spożycia.

Przewodniczący Komisji Starosta Bieszczadzki Krzysztof Gąsior:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »