| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/589/10 Rady Miejskiej w Ropczycach

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2000 uchwalonego uchwałą nr XL/401/2001 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 grudnia 2001 r

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. ze. zm.) oraz art. 20 ust. I art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 póz. 717 z 2003 r. ze zm.). po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studiom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce, uchwalonego uchwałą nr XL/402/2001 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 grudnia 2001 r. - Rada Miejska w Ropczycach uchwala co następuje :

§ 1.

1. Uchwala się I zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2000 „terenu komunikacji - drogi publicznej, stanowiącej odcinek docelowej ulicy łączącej ul. Przemysłową z ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ropczycach” uchwalonego Uchwalą Nr XL/401/2001 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 grudnia 2001 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 10 z dnia l marca 2002 r. poz 151 - zwanego dalej planem.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest:

1) załącznik nr l - rysunek planu w skali 1:1000, który obowiązuje w zakresie określonych tam granic obszarów objętych uchwałą i oznaczeń zmiany planu;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w niniejszym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą, do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2.

W uchwale nr XL/401/2001 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2000 terenu komunikacji - drogi publicznej, stanowiącej odcinek docelowej ulicy łączącej ul. Przemysłową z ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ropczycach, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §3 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2) teren o pow. ok. 0,9 ha, oznaczony symbolem 2RS przeznacza się pod uprawy rolne i sadownicze;”;

2) po pkt.2 dodaje się pkt 3, pkt 4, pkt 5 i pkt 6 w brzmieniu:

„3) teren oznaczony symbolem 1U,P przeznacza się pod zabudowę usługową oraz produkcyjną, składową i magazynową, w tym lokalizację przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu właściwych przepisów;

4) teren o pow, ok. 0,08 ha oznaczony symbolem 1KD przeznacza się pod odcinek drogi publicznej lokalnej;

5) teren o pow, ok. 0,08 ha oznaczony symbolem 2KD przeznacza się pod odcinek drogi publicznej dojazdowej;

6) teren o pow. ok. 0,06 ha oznaczony symbolem Zi przeznacza się pod zieleń izolacyjną i ochronna;”;

3) w §4 w ust.2 skreśla się pkt 1 i pkt 3;

4) w §4 po ust.2 dodaje się ust.3, ust.4 i ust.5 w brzmieniu:

„3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 1U,P i 2U,P:

1) w granicach terenów dopuszcza się lokalizacje budynków usługowych , w tym, obsługi komunikacyjnej, budynków produkcyjnych, rzemieślniczych , magazynowych oraz biurowo-administracyjnych , technicznych i technologicznych;

2) dopuszcza się lokalizacje przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

3) w granicach terenów wydzielić odpowiednią do rodzaju usług i produkcji ilość miejsc parkingowych i postojowych, tj. min. l miejsce na każde 40,0 m2 powierzchni usługowej, sprzedaży produkcyjnej , rzemieślniczej oraz miejsc na samochody osobowe pracowników - min. l miejsce na 4 zatrudnionych oraz wydzielić drogi wewnętrzne i place;

4) ustala się wysokość zabudowy usługowej , produkcyjnej , rzemieślniczej - do dwóch kondygnacji nadziemnych , przy wysokości obiektów wynikającej z potrzeb technologicznych , wysokość zabudowy biurowo-administracyjnej i socjalnej do czterech kondygnacji nadziemnych przy wysokości budynków do 15,0 m od poziomu terenu do okapów dachów;

5) dachy budynków płaskie lub spadowe o nachyleniu połaci do 30°;

6) ustala się wskaźnik powierzchni zabudowy max. 60 %;

7) zachować min. 10% powierzchni biologicznie czynnej w formie zieleni urządzonej, parkowej, izolacyjnej;

8) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi publicznej zbiorczej do głównych fasad budynków - 8 m od granicy pasa drogowego i 5 m od pasa drogi 1KD , dopuszcza się ryzality, osłonięte wejścia, klatki schodowe przy budynkach wysunięte do max. 5,0 m przed główne fasady;

9) w pasie terenu pomiędzy liniami zabudowy i linią rozgraniczającą drogi dopuszcza się lokalizację parterowych obiektów kubaturowych pomocniczych typu portiernia , dyżurka , wiata samochodowa - zadaszenie oraz innych niskich obiektów technicznych, a głównie zespołów parkingowych i postojowych oraz dróg zbiorczych zakładowych;

10) dopuszcza się budowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej, w tym zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

11) dojazd do terenów z drogi publicznej zbiorczej poprzez zjazdy publiczne;

12) warunki w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska:

a) zaopatrzenie w wodę siecią wodociągową o średnicy min. Ø 90 mm, z istniejących sieci przy ul. Przemysłowej zapewnić możliwość zaopatrzenia wodnego hydrantów p/poż.;

b) zaopatrzenie w gaz gazociągiem o przekroju nie mniejszym niż DN 50, z istniejących sieci przy ul. Przemysłowej i sieci w granicach zmiany planu;

c) zaopatrzenie w energię elektryczną liniami napowietrznymi lub kablowymi średniego lub niskiego napięcia z sieci napowietrznych i kablowych przebiegających, wzdłuż ul. Przemysłowej i po terenie w obszarze zmiany planu, zapewnić możliwość lokalizacji stacji transformatorowych na wydzielonych terenach., o wymiarach min. 5,0 x 5,0 m z dojazdami;

d) odprowadzenie ścieków bytowych kanalizacją grawitacyjną o średnicy nie mniejszej niż Ø 160 mm, lub kanalizacją tłoczną o średnicy nie mniejszej niż Ø 110 mm, do kanalizacji sanitarnej przy ul, Przemysłowej i sąsiednich terenach usługowych i przemysłowych;

e) odprowadzenie ścieków technologicznych kanalizacją grawitacyjną o średnicy nie mniejszej niż Ø 160 mm, lub kanalizacją tłoczną o średnicy nie mniejszej niż Ø 110 mm, oraz zanieczyszczonych wód deszczowych i roztopowych na podstawie warunków określonych w przepisach szczególnych dotyczących ochrony środowiska, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia gleby i wód powierzchniowych;

f) gromadzenie i usuwanie odpadów bytowych na zasadach obowiązujących w Gminie;

g) gromadzenie i usuwanie odpadów technologicznych na' warunkach określonych w przepisach szczególnych dot. ochrony środowiska;

h) ogrzewanie budynków z lokalnej sieci ciepłowniczej lub indywidualne;

i) dopuszcza się budowę , przebudowę, modernizację sieci.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami 1KD i 2KD:

1) projektowane odcinki dróg publicznych obsługujących tereny przyległe do istniejącej ul. ks, Stanisława Skorodeckiego - szerokość drogi IKD w liniach rozgraniczających 20 m , drogi 2KD min. 10 m , szerokości jezdni min. 6,0 m;

2) obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych, lokalizacji reklam świetlnych i planszowych;

3) dopuszcza się:

a) budowę wszelkich sieci infrastruktury technicznej o parametrach określonych w §4 ust.3;

b) budowę urządzeń organizacji i utrzymania ruchu, oświetlenia;

c) budowę chodników , ścieżek rowerowych , włączeń do skrzyżowań;

d) budowę rowów odwadniających i kanalizacji deszczowej o średnicy nie mniejszej niż Ø 200 mm;

5. Ustala się zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem Zi:

1) teren zieleni izolacyjnej i ochronnej - mieszanej lub stałozielonej;

2) dopuszcza się budowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej;

3) dopuszcza się prowadzenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz wykorzystanie na cele komunikacyjne np. budowę skrzyżowania.”.

§ 3.

Ustala się 30 % stawkę służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów o symbolach 1U,P.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty jej opublikowania. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internatowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L / 589 / 10
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.JPG

rysunek planu w skali 1:1000, który obowiązuje w zakresie określonych tam granic obszarów objętych uchwałą i oznaczeń zmiany planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L / 589 / 10
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 28 czerwca 2010 r.

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą, do zadań własnych Gminy Ropczyce oraz zasadach ich finansowania.

1. Teren objęty ustaleniami I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2000 uchwalonego uchwałą nr XL/401/200l Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 grudnia 2001 r. jest zrealizowany w zakresie drogi publicznej.

2. Realizacja planu zakresie terenów 1UP i 2 UP wiąże się z nakładami na budowę uzbrojenia tych terenów w sieci infrastruktury technicznej – jako zadanie gminne w powiązaniu z uzbrojeniem terenów sąsiednich. .

3. W zakresie infrastruktury technicznej, do zadań własnych Gminy Ropczyce należy budowa zapisanych w planie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zaopatrzenie w pozostałe media następować może rozbudowę istniejących sieci i przyłącza, w ramach poszczególnych inwestycji.

4. Finansowanie przyłączy i urządzeń instalacyjnych, jako urządzeń technicznych związanych z obiektami, stanowią elementy kosztów tych inwestycji i nie mają związku z niniejszym rozstrzygnięciami.

5. Źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w ust.3 będzie budżet Gminy Ropczyce oraz dotacje pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowych funduszy celowych.

6. Rozbudowa uzbrojenia terenu objętego planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne i związane z zaopatrzeniem w gaz, będzie realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Prawie energetycznym na warunkach określonych odpowiednio przez zarządców sieci.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »