| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Krasne

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857),

Rada Gminy Krasne uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Krasne wspiera rozwój sportu propagującego rozwój fizyczny mieszkańców Gminy , krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz budowę urządzeń sportowych .

§ 2. Gmina Krasne wspiera rozwój sportu poprzez :

1) budowę , rozbudowę i modernizację gminnych obiektów sportowych, które mogą być wykorzystywane przez kluby sportowe dla przeprowadzenia zawodów i innych zajęć sportowych .

2) udostępnianie mieszkańcom gminnych obiektów sportowych dla potrzeb sportu,

3) utrzymywanie gminnych obiektów sportowych,

4) udzielanie z budżetu gminy dotacji celowych dla klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Krasne i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

§ 3. Dotacja celowa dla klubów sportowych działających na obszarze Gminy Krasne i niedziałających w celu osiągnięcia zysku może być przyznana w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, wypłatę ekwiwalentu dla sędziów, opłatę za licencję i innych opłat związanych z organizacją zawodów,

4) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

§ 4. 1. Warunkiem otrzymania dotacji celowej , o której mowa w § 3 jest złożenie do Wójta Gminy wniosku o udzielenie dotacji celowej, który powinien zawierać :

1) nazwę i siedzibę klubu sportowego,

2) szczegółowy opis zakresu rzeczowego wnioskowanego wsparcia finansowego,

3) informację o zasobach kadrowych , rzeczowych i finansowych wskazujących na możliwość uczestnictwa w zawodach sportowych

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięć określonych w § 3,

5) wnioskowaną wysokość dotacji oraz udziału środków własnych i z innych źródeł,

6) planowany terminarz i miejsca zawodów oraz termin realizacji innych przedsięwzięć.

2. Wniosek składa się na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

3. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu sportowego , w tym głównego księgowego lub skarbnika klubu.

4. Wnioski o przyznanie dotacji na rok następny powinny być składane do Wójta Gminy w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, a w przypadku składania wniosku o dotację w 2011 roku do 15. 03.2011 r.

5. Wnioski niekompletne , bądź zgłoszone po terminie, nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji .

6. Wsparcie finansowe może być udzielone w kwocie mniejszej od wnioskowanej przez klub sportowy i musi zawierać się w łącznej kwocie wsparcia zaplanowanej w budżecie gminy.

§ 5. 1. Dotacje przekazywane są na podstawie zawartych umów określających zasady przekazania środków finansowych .

2. Umowa powinna określać:

1) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania ,

2) wysokość dotacji należnej klubowi sportowemu i tryb płatności ,

3) tryb kontroli wykonania zadania ,

4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 6. 1. Kluby sportowe otrzymujące dotacje przedstawiają Wójtowi Gminy półroczne rozliczenia finansowe i rzeczowe z otrzymanych dotacji do dnia 21 lipca każdego roku .

2. Ostateczne rozliczenie finansowe i rzeczowe dotacji następuje w terminach określonych w umowie , nie później niż do 31 stycznia roku następnego , wraz z załączonymi kserokopiami rachunków określających na jaki cel dotacja została wykorzystana, co będzie stanowiło podstawę ustalenia prawidłowości wykorzystania dotacji .

3. Klub sportowy przedstawia rozliczenie rzeczowo – finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały .

§ 7. 1. W trakcie realizacji umowy Gmina ma prawo kontroli, przyznanej dotacji .

2. Kontrola winna obejmować w szczególności :

1) prawidłowość wykorzystania dotacji ,

2) prowadzoną dokumentację realizacji warunków umowy .

§ 8. 1. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych , w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności , w których mowa wyżej .

2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy dotacje podlegają zwrotowi w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Krasne


Stanisław Kunysz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Krasne
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2011
Rady Gminy Krasne
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »