| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/57/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rada Miasta Tarnobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, jak w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kołek


Załącznik do Uchwały Nr V/57/2011
Rady Miasta Tarnobrzeg
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z radą pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie miasta Tarnobrzega.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2., w sprawie poddanej konsultacji.

§ 4. 1. Konsultacje dotyczące spraw określonych w § 1 ogłasza Prezydent Miasta Tarnobrzeg.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) formę konsultacji,

5) zasięg terytorialny konsultacji.

6) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzeg oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg.

4. W zależności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w mediach lokalnych.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w formie:

1) forum dyskusyjnego z użyciem strony internetowej Miasta,

2) formularza, który można pobrać ze strony internetowej Miasta,

3) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

4) w inny dostępny sposób.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

3. Z otwartego spotkania sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

4. Forma bądź formy konsultacji, w zależności od jej przedmiotu, a także czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji zostają określone w ogłoszeniu o konsultacji.

§ 6. 1. Opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są do wyznaczonej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Tarnobrzeg lub jednostki organizacyjnej Miasta w zależności od przedmiotu konsultacji.

2. Wyznaczona przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg komórka organizacyjna Urzędu Miasta Tarnobrzeg lub jednostka organizacyjna Miasta, rozpatruje zgłoszone opinie i uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg.

3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Tarnobrzeg, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzeg.

4. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.

5. Wyniki konsultacji Prezydent Miasta Tarnobrzeg przedstawia Radzie Miasta Tarnobrzeg w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

§ 7. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Miasta Tarnobrzeg.

§ 8. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z Regulaminem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »