| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

1) warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego zadania własnego gminy Głogów Małopolski w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:

a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej;

b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej;

c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego;

2) cel publiczny z zakresu sportu, który gmina Głogów Małopolski zamierza osiągnąć.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.).

3. O dotację, o której mowa w ust. l może ubiegać się każdy klub sportowy niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie gminy Głogów Małopolski prowadzi działalność sportową.

§ 2. 1. Cel publiczny, jaki gmina Głogów Małopolski zamierza osiągnąć w zakresie rozwoju sportu w gminie Głogów Małopolski obejmuje:

1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Głogów Małopolski,

2) upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie gminy Głogów Małopolski .

2. Na realizację celu określonego w ust. l gmina Głogów Małopolski udzielać będzie klubom sportowym, o których mowa w § l ust. 3 dotację na realizację projektów, na zasadach określonych w niniejszej uchwale w formie:

1) powierzenia wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji,

2) wspierania wykonywania zadania wraz z udzielaniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja, może być przeznaczona w szczególności na pokrycie:

1) wydatków na realizację programów szkolenia sportowego,

2) wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu,

3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

4) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

6) wydatków bieżących z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,

7) wydatków z tytułu przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika w rozgrywkach sportowych,

8) wydatków związanych z obsługą finansowo - księgową klubu.

2. Z dotacji z ust.1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone;

4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

§ 4. W roku budżetowym klub sportowy w trybie niniejszej uchwały może otrzymać z budżetu gminy Głogów Małopolski dotacje na więcej niż jeden projekt pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.

§ 5. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu gminy Głogów Małopolski jest przekazanie klubowi sportowemu środków na poczet poniesienia kosztów projektu.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 6. 1. Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy.

2. Wniosek winien zawierać uzasadnienie faktyczne realizacji projektu, który ma być dofinansowany przez Gminę w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego zadanie dotyczy,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru (ewidencji),

2) kserokopię aktualnego statutu bądź regulaminu działalności podmiotu,

3) dokumenty będące kserokopiami wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby podpisujące wniosek,

4) wniosek winien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz składania w jego imieniu oświadczeń woli, zgodnie zobowiązującymi przepisami lub na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Burmistrz powołuje komisję ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji.

§ 8. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz, po zaopiniowaniu wniosku o udzielenie dotacji przez komisję, o której mowa w § 7 uchwały, uwzględniając w szczególności:

1) znaczenie projektu dla realizacji celu publicznego określonego w § 2,

2) wysokość środków budżetu Gminy przeznaczonych na realizację zadania,

3) ocenę możliwości realizacji zadania przez Wnioskodawcę,

4) analizę wykonania zadań zleconych Wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji i rozliczenia z otrzymanych na ten cel środków.

Rozdział 4.
Umowa o dotację

§ 9. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji wnioskodawcy następuje na podstawie umowy.

2. Umowa o której mowa w ust. l, powinna określać w szczególności:

1) szczegółowy opis celu publicznego na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

2) określenie terminu realizacji zadania,

3) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności,

4) termin wykorzystania dotacji,

5) tryb kontroli wykonywania zadania,

6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

3. Umowa o której mowa w ust. 2 winna również określać:

1) dokładne oznaczenie stron umowy,

2) określenie czasu na jaki umowa została zawarta,

3) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,

4) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Gminę,

5) zobowiązanie podmiotu do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) określenie sankcji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie,

7) tryb rozwiązania umowy.

4. Podmiot nie może wykorzystać środków uzyskanych na podstawie umowy na inne cele niż określone w umowie.

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą możliwość zmian w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie pisemnego aneksu o umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli stron umowy.

§ 10. 1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanej dotacji na realizację umowy oraz wydatków związanych z jej realizacją.

2. W przypadku nie wykorzystania części dotacji na realizację umowy, dotacja podlega zwrotowi w terminie ustalonym w umowie zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz. 1240 z późn.zm. ) .

3. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w kliku ratach w zależności od specyfiki wykonywanego zadania i postanowień umowy.

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania

§ 11. 1. Burmistrz Głogowa Małopolskiego może przeprowadzić kontrolę wykonywania zadania na zasadach określonych w umowie.

2. Kontrola dokonywana jest przez upoważnionych przez Burmistrza pracowników.

3. Kontrola dokonywana jest w zakresie:

1) sposobu realizacji zadania zleconego,

2) gospodarowania przekazaną dotacją,

3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów zleconego zadania, określonej w przepisach prawa lub umowie,

4) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. Na podstawie protokołu, Burmistrza Głogowa Małopolskiego - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji - kieruje do klubu sportowego realizującego projekt stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

6. W przypadku, gdy klub sportowy nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe na realizację projektu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami do budżetu Gminy, w terminie ustalonym przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn.zm. )

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji

§ 12. 1. Podmiot zobowiązany jest do przedstawienia Burmistrzowi rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. l powinno nastąpić do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

3. Wzór sprawozdania z rozliczenia, o którym mowa w ust.1 określa załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

4. Sprawozdanie z rozliczenia zadania zatwierdza Burmistrz Głogowa Małopolskiego.

Rozdział 7.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mieczysław Selwa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.odt

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV 21 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.odt

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV 21 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »