| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/70/2011 Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 25 stycznia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5c pkt 1 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z ze zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów w czasie od godz. 800 – 830 , 900 – 1200 i 1300 – 1430 (5 godzin) zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

§ 2. 1 Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w  1, ustala się opłatę w wysokości:. 1 0,26 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym – w przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu przez 6 godzin dziennie,)

2 0,25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym – w przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu przez 7 godzin dziennie,)

3 0,19 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym – w przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu przez 8 godzin dziennie,)

4 0,15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym – w przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu przez 9 godzin dziennie,)

5 0,13 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym – w przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu ponad 9 godzin dziennie)

2 Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust 1, stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust 1 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad wymiar określony w  1, z zastrzeżeniem  3.

3 Ustalona na podstawie ust 2 opłata podlega zaokrągleniu w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

4 W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust 2, podlega proporcjonalnemu zwrotowi w ten sposób, że opłata pobierana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, jest zmniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu stawki za jedną godzinę i liczby godzin nieobecności dziecka na zajęciach, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności nie później niż w pierwszym jej dniu do godz 800.

5 W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca opłata, o której mowa w ust 2, liczona jest proporcjonalnie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło uczęszczanie do przedszkola.

§ 3. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza:

1 drugie dziecko – opłata, o której mowa w  2 ust 1, stanowi 75 % wskazanej wartości;)

2 trzecie i kolejne dziecko – opłata, o której mowa w  2 ust 1, stanowi 50 % wskazanej wartości)

§ 4. 1 Rodzice opiekunowie prawni, zgłaszając dziecko do przedszkola, pisemnie deklarują przedział czasowy pobytu dziecka w przedszkolu, a tym samym dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w  2 ust 1.

2 Zmiany deklarowanego dziennego czasu pobytu można dokonać w każdym czasie ze skutkiem od następnego miesiąca.

§ 5. W przypadku pobytu dziecka w przedszkolu poza zadeklarowanym czasem pobiera się opłatę w wysokości określonej w § 2 ust. 1 pkt 1) za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 6. 1 Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

2 Wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty na organy prowadzące przedszkola nałożony został obowiązek ustalenia do 31 sierpnia 2011 r. opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne ponad co najmniej 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Bezpłatna nauka, wychowanie i opieka zaplanowana została w godzinach 800 – 1430 z przerwami na posiłki i odpoczynek. W tym czasie przedszkole zapewni w szczególności realizację programów wychowania przedszkolnego, a także opiekę podczas zajęć organizowanych dodatkowo na życzenie rodziców.

Za pierwszą godziny nauki, wychowania i opieki wykraczające poza wymiar określony § 1. Uchwały rodzice (opiekunowie prawni) będą ponosić odpłatność w wysokości 0,26 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2011 wynosić ona będzie 3,60 zł, co stanowi przybliżony koszt ponoszony przez Miasto w związku z funkcjonowaniem przedszkola. W celu zapewnienia jak najpełniejszego udziału dzieci w zajęciach organizowanych przez przedszkole odpłatność za godzinę (w przypadku dłuższego pobytu) ulegać będzie zmniejszeniu. Związane z tym wydatki, a także koszty remontów i zakupy inwestycyjne – podobnie jak wymagane ustawą o systemie oświaty 5 godzin – Gmina Miasto Rzeszów pokryje z własnego budżetu.

Intencją jest (ze względu na rodziców pracujących), aby odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) pozostawiających dziecko w przedszkolu na 9 godzin nie odbiegała znacznie od pobieranej do tej pory opłaty stałej w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia. Ponadto rodzice (opiekunowie prawni) będą mieli prawo odzyskania wniesionej opłaty za dni nieobecności dziecka w przedszkolu, a obowiązująca uchwała Rady Miasta Rzeszowa z 25 listopada 1997 r. takiej możliwości nie przewiduje.

Ze względu na wysokie koszty, jakie mogłyby ponosić rodziny wielodzietne w związku z uczęszczaniem więcej niż jednego dziecka do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rzeszów, w uchwale przewidziano – podobnie jak to ma miejsce obecnie – obniżenie ponoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) opłaty.

Różnice w wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (w przypadku 80 % frekwencji w miesiącu z 21 dniami roboczymi), według stanu na 2011 r., kształtują się następująco:

liczba godzin

dotychczasowa opłata

nowa opłata za godzinę

nowa opłata ogółem

5 godzin pobytu w przedszkolu

139 zł

0 zł

0 zł

6 godzin pobytu w przedszkolu

139 zł

3,60 zł

61 zł

7 godzin pobytu w przedszkolu

139 zł

3,47 zł

118 zł

8 godzin pobytu w przedszkolu

139 zł

2,63 zł

134 zł

9 godzin pobytu w przedszkolu

139 zł

2,08 zł

141 zł

10 godzin pobytu w przedszkolu

139 zł

1,80 zł

153 zł

Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki w przedszkolach publicznych, ustala – na podstawie art. 67a, w związku z art. 14 ust. 6 ustawy o systemie oświaty – dyrektor przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta Rzeszowa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »