| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Frysztak

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu w Gminie Frysztak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak uchwala:

§ 1.

1. Uchwała reguluje warunki i tryb finansowania przez Gminę Frysztak przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi sportu, w tym organizacyjnych.

2. Gmina Frysztak tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu realizować będzie cel publiczny w zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych;

2) osiągania wyższych wyników sportowych;

3) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;

4) poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

5) promocji sportu i aktywnego stylu życia;

6) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Frysztak.

3. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w uchwale.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) sporcie - należy przez to rozumieć określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zmianami) wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach;

2) klubie sportowym – należy przez to rozumieć klub lub stowarzyszenie zrzeszające zawodników, posiadające odpowiednią licencję, nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek Sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia;

3) dotacji – należy przez to rozumieć udzielone klubowi sportowemu na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z art. 126 i 127 ust. 1 pkt 1e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), która jest przeznaczona na dotowanie zadania służącego rozwojowi sportu na terenie Gminy Frysztak;

4) zadaniu – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy w ramach wydatków bieżących lub majątkowych tego klubu, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do rozwoju sportu na obszarze Gminy Frysztak;

5) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielenie dotacji na zadanie;

6) beneficjencie – należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na realizację zadania;

7) umowie - należy przez to rozumieć umowę dotacji między Gminą Frysztak, a klubem sportowym.

§ 3.

1. Wsparcie finansowe klubów sportowych może dotyczyć:

1) realizacji programu szkolenia sportowego, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;

2) zakupu sprzętu sportowego oraz modernizacji obiektów sportowych;

3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach, w tym m.in. koszty: opłat wpisowych i innych opłat związanych z przynależnością do związku sportowego, ubezpieczenia zawodników, ubezpieczenia zawodów sportowych, obsługi sędziowskiej, obsługi technicznej, spikera, obsługi medycznej, transportu, wynajmu sal i obiektów sportowych;

4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

2) transfer zawodnika z innego klubu sportowego (nie dotyczy opłat rejestracyjnych w PZPN);

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika należącego do tego klubu;

4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

3. Dotacja przyznana z budżetu gminy może być przekazana klubom sportowym w formie wypłaty jednorazowej lub w transzach.

§ 4.

1. Warunkiem uzyskania przez klub sportowy wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 jest złożenie do Wójta Gminy Frysztak, wniosku o przyznanie dotacji.

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i siedzibę klubu sportowego;

2) szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania objętego wsparciem finansowym;

3) informację o posiadanych zasobach kadrowych, rzeczowych i finansowych, wskazujących na możliwość udziału w zawodach sportowych;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięć sportowych;

5) wnioskowaną wysokość dotacji oraz udziału środków własnych i z innych źródeł;

6) terminarz i miejsca zawodów oraz innych zajęć.

3. Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

4. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu sportowego, w tym głównego księgowego.

5. Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzający za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej 3 miesiące przed terminem składania wniosków.

6. Wójt Gminy Frysztak ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń nabór wniosków na co najmniej 14 dni przed terminem ich złożenia, następnie powołuje komisję do ich rozpatrzenia i zaopiniowania.

7. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

1) rodzaj i cel zadania oraz sposób jego realizacji;

2) oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;

4) dotychczasowe wykorzystane przez wnioskodawcę dotacje z budżetu Gminy Frysztak (na podstawie sprawozdań merytorycznych i finansowych z wykorzystania dotacji);

5) wkład własny, w tym finansowy ze środków własnych i z innych źródeł;

6) wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie.

8. Wsparcie finansowe może być udzielone w kwocie mniejszej od wnioskowanej przez klub sportowy i musi zawierać się w łącznej kwocie wsparcia zaplanowanego w budżecie gminy.

9. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów związanych z wnioskowanym wsparciem finansowym.

10. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 5.

1. Wójt Gminy Frysztak po zapoznaniu się z protokołem komisji dokonującej oceny wniosków podejmuje decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Frysztak, decyzja Wójta Gminy Frysztak jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy, w takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu przedsięwzięcia lub wskazanie innych źródeł finansowania.

3. Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Frysztak.

§ 6.

1. Uruchomienie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej z klubem sportowym, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

2. Umowa zawiera w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) szczegółowy opis zakresu wsparcia;

3) wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu i tryb płatności;

4) termin rozpoczęcia i zakończenia umowy, nie dłuższy niż do 31 grudnia roku kalendarzowego;

5) sposób kontroli realizacji wydatkowania dotacji;

6) sposób i termin rozliczenia dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;

8) inne postanowienia, istotne ze względu na ważny interes stron umowy;

9) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków otrzymanych na realizację dotacji, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania wsparcia pod względem rzeczowym i finansowym.

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego.

4. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu projektu do 20 % istniejących pozycji kosztorysowych.

5. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok.

6. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7.

1. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy z § 6 oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami).

2. Wzór sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia z zakresu sportu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy podmiotu na warunkach określonych w umowie.

4. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie do 31 stycznia po realizacji zadania określonego w umowie.

5. Umowa, o której mowa w § 6 ust. 1 może być rozwiązana na mocy porozumienia stron umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.

6. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron w przypadku określonym w ust. 5 skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w sporządzonym protokole.

7. W przypadku wykorzystania na realizację zadania zleconego tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami).

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu.

9. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy.

§ 8.

Wójt Gminy Frysztak przekaże informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu przy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.

§ 9.

Traci moc uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Frysztak.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Frysztak.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/2011
Rady Gminy Frysztak
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/2011
Rady Gminy Frysztak
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

UMOWA

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/29/2011
Rady Gminy Frysztak
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

SPRAWOZDANIE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »