| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 43/IV/2011 Rady Miejskiej w Narolu

z dnia 17 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy statut określa organizację i zakres działania sołectwa Wola Wielka, w tym:

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,

2) jego zadania i zakres działania,

3) organizację i zakres działania jego organów,

4) zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich odwoływania,

5) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.

§ 2. 1. Sołectwo Wola Wielka jest jednostką pomocniczą gminy Narol.

2. Sołectwo Wola Wielka działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

2) statutu gminy Narol,

3) niniejszego statutu.

3. Sołectwo obejmuje obszar miejscowości Wola Wielka z przysiółkami "Brzezinki" i "Jacków Ogród".

§ 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Narol,

2) sołectwie – należy przez to rozumieć sołectwo Wola Wielka w gminie Narol,

3) statucie – należy przez to rozumieć statut sołectwa Wola Wielka,

4) sołtysie – należy przez to rozumieć sołtysa sołectwa Wola Wielka w gminie Narol,

5) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć radę sołecką sołectwa Wola Wielka w gminie Narol,

6) zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć zebranie mieszkańców sołectwa Wola Wielka.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa

§ 4. Do zadań sołectwa należy:

1) współdziałanie z organami Gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa,

2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów Gminy,

3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa,

4) współuczestnictwo w opracowaniu i realizacji programów rozwoju i inwestycji sołectwa,

5) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, środkami wydzielonymi dla sołectwa,

6) wspieranie działalności organizacji społecznych,

7) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego,

8) podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie zarządzania i korzystania z mienia w granicach zgodnych z celem i zakresem przekazania.

Rozdział 3.
Organy sołectwa i zakres ich kompetencji

§ 5. 1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa,

2) sołtys – organ wykonawczy sołectwa.

2. Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.

3. Rada sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo – doradczym dla sołtysa.

4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.

§ 6. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:

1) uchwalanie rocznego planu wydatków sołectwa,

2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa,

3) wybór i odwoływanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu,

4) opiniowanie, na wniosek Rady Miejskiej projektów jej uchwał,

5) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy,

6) uchwalanie wniosków w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego,

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach.

§ 7. Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

2) reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy Narol,

3) zwoływanie zebrania wiejskiego,

4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,

5) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Burmistrza,

6) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Burmistrza,

7) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych realizacji zadań gminy Narol,

8) składanie sprawozdania na zebraniu mieszkańców z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa, najpóźniej do 30 marca roku następnego po roku, którego dotyczył plan,

9) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności oraz z działalności rady sołeckiej,

10) przygotowanie projektów uchwał zebrania wiejskiego,

11) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej,

12) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym,

13) współdziałanie z organami gminy Narol w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,

14) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy,

15) organizowanie spotkań radnych Gminy Narol oraz Burmistrza z mieszkańcami sołectwa,

16) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy Narol.

§ 8. 1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego odbywania są mieszkańcami sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy.

2. W przypadku, gdy przewodniczący zebrania wiejskiego poweźmie wątpliwość czy dana osoba przybyła na zebranie wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.

3. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie.

4. Lista obecności, o której mowa w ust. 3 jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.

§ 9. Uprawnienie do udziału w zebraniu wiejskim obejmuje następujące prawa:

1) inicjatywy uchwałodawczej,

2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) zadawania pytań sołtysowi, członkom rady sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu zebrania przedstawicielom gminy,

4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności wymienionych w pkt. 1-3,

5) udział w głosowaniu.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

2. Sołtys zwołuje zebranie wiejskie:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek organu gminy,

3) na pisemny wniosek 1/10 uprawnionych do udziału na zebraniu wiejskim,

4) na wniosek rady sołeckiej.

3. Miejsce i termin zebrania wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty sołtys, najpóźniej na 3 dni przed dniem zebrania, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

4. W sytuacji gdy sołtys nie chce lub nie może zwołać zebrania wiejskiego, zebranie takie zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Narol. O miejscu i terminie zwołania takiego zebrania powiadamia się w sposób określony w ust. 3.

§ 11. 1. Zebranie mieszkańców otwiera sołtys lub upoważniona przez niego osoba.

2. Spośród osób biorących udział w zebraniu wybiera się przewodniczącego zebrania oraz sekretarza zebrania.

3. Zadaniem przewodniczącego zebrania jest powadzenie obrad, natomiast zadaniem sekretarza jest protokołowanie czynności z przebiegu zebrania.

§ 12. 1. Przewodzenie obrad zebrania wiejskiego uprawnia do decydowania o:

1) kolejności zabierania głosu,

2) udzieleniu głosu poza kolejnością,

3) określeniu ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

4) odbieraniu głosu,

5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

6) żądaniu określonego zachowania od uczestników zebrania.

2. Przewodniczący zebrania wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 13. 1. Sołtys lub upoważniona przez niego osoba przygotowuje porządek obrad zebrania wiejskiego.

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1 spoczywa obowiązek zorganizowania obsługi techniczno – biurowej zebrania.

§ 14. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych, uczestniczących w zebraniu, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Głosy wstrzymujące się i nieważne nie są brane pod uwagę.

2. Głosowania odbywają się w sposób jawny, chyba że statut sołectwa stanowi inaczej.

§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udział co najmniej 25 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie liczba uczestników zebrania nie spełnia wymogu określonego w ust. 1 zwołujący zebranie wiejskie może zarządzić odbycie zebrania w tym samym dniu po upływie 15 minut.

3. Zebranie wiejskie zwołane w trybie, o którym mowa w ust. 2 jest ważne bez względu na liczbę uczestników.

§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką.

2. Rada sołecka składa się z pięciu osób.

3. Rada sołecka ma charakter opiniodawczo – doradczy dla sołtysa.

4. Posiedzenia rady sołeckiej zwoływane są przez sołtysa i odbywają się w miarę potrzeb.

5. Opinie i wnioski rady sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków w głosowaniu jawnym.

Rozdział 4.
Zasady i tryb wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej

§ 17. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:

1) tajności,

2) bezpośredniości,

3) powszechności,

4) równości.

§ 18. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Burmistrz nie później niż 6 miesięcy po wyborach do rady gminy, ustalając miejsce i termin wyborów dla każdego z sołectw.

2. Ustalając terminarz wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej na nową kadencję Burmistrz może ustalić odbycie zebrania wyborczego w tym samym dniu, jeśli zebranie pierwsze nie dojdzie do skutku z uwagi na małą frekwencję. Zebranie wyborcze drugie odbywa się tym samym dniu, z zastosowaniem 15 minutowego odstępu czasu bez względu na liczbę jego uczestników.

3. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 19. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.

2. Członkami komisji skrutacyjnej nie mogą być osoby kandydujące na sołtysa (w wyborach na sołtysa) i członków rady sołeckiej (w wyborach do rady sołeckiej).

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przygotowanie kart i przeprowadzenie tajnego głosowania,

2) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,

3) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

4. Całość dokumentacji z wyborów przekazuje się do Urzędu Miasta i Gminy na stanowisko zajmujące się obsługą organów gminy.

§ 20. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio na zebraniu wyborczym przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie głosowania dla wyboru sołtysa, w drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków do rady sołeckiej.

§ 21. 1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w wyborach bezpośrednich zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

3. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, bądź rady sołeckiej Burmistrz Miasta i Gminy Narol zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa lub rady sołeckiej.

4. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.

5. W przypadku gdy funkcja sołtysa pozostała nie obsadzona, Burmistrz Miasta i Gminy Narol zarządza wybory ponowne.

6. Do przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Burmistrz Miasta i Gminy Narol wyznacza pracowników urzędu odpowiedzialnych za przygotowanie materiałów i obsługę techniczną zebrań wiejskich.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa

§ 22. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności.

§ 23. 1. Kontrolę działalności sołectwa sprawuje Rada Miejska w Narolu.

2. Funkcję kontrolną Rada Miejska w Narolu realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w tym Komisji Rewizyjnej.

3. Komisje, o których mowa w ust. 2 wykonują zadania z zakresu kontroli działalności sołectwa wyznaczone przez Radę.

§ 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają prawo bezpośredniego wglądu w działalność sołectwa (wizytacja).

2. Organy, o których mowa w ust. 1 mają prawo bezpośredniego wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez sołectwo (lustracja).

3. Wizytacja działalności sołectwa oraz lustracja poszczególnych spraw załatwianych przez sołectwo dokonywana jest każdorazowo na zlecenie Rady Miejskiej w Narolu.

§ 25. Członkowie organów kontrolujących, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów sołectwa mają prawo do:

1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów sołectwa,

2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów sołectwa,

3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa,

4) obserwacji przebiegu określonych czynności,

5) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień,

6) korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.

§ 26. 1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli organy kontrolujące przedstawiają w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

3. Informacje zawarte w protokole kontroli służą do sporządzenia oceny działalności organów sołectwa.

4. Ocena obejmuje sformułowanie wniosków, co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wykorzystania osiągnięć organów sołectwa.

5. Ocena przedstawiana jest Radzie Miejskiej w Narolu w terminie przez nią określonym.

§ 27. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Gminy, Komisja Rewizyjna, Burmistrz Miasta i Gminy, a w sprawach finansowych Skarbnik Miasta i Gminy.

3. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

4. Do wykonywani czynności, o których mowa w ust. 3 organy nadzoru mogą delegować swych przedstawicieli.

§ 28. 1. Sołtys jest obowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

2. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Narol może stwierdzić nieważność uchwały w całości lub w części, jeśli jest ona sprzeczna z prawem.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 29. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są przez Radę Miejską w Narolu w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Narolu


Krzysztof Szawara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »