| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/1288/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części dotyczącej postanowień zawartych w § 8 ust. 3 pkt 2, 4 i 5 w związku z ust. 4 uchwały Nr IV/35/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Czarna

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Nr IV/35/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Czarna – działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.)

stwierdza nieważność badanej uchwały w części dotyczącej postanowień zawartych w § 8 ust. 3 pkt 2, 4 i 5 w związku z ust. 4 z powodu istotnego naruszenia art. 251 ust. 1 i art. 252 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157 poz. 1240 ze zm.), w związku z ustaleniem w § 8 ust. 4 przedmiotowej uchwały, że rozwiązując umowę dotacji Gmina Czarna określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3 wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu gminy, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty, w następujących przypadkach nieobjętych sankcjami zawartymi art. 251 ust. 1 i art. 252 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych (pkt 2),

- odmowy przez klub sportowy poddania się kontroli lub w terminie określonym przez Gminę Czarna niedoprowadzenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (pkt 4),

- nieprzedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2 (pkt 5).

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2011 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwała Nr IV/35/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Czarna, wobec której w dniu 8 marca 2011 r. uchwałą nr VI/1028/2011 zostało wszczęte postępowanie nadzorcze przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło, co następuje:

Przedmiotowa uchwała została podjęta w oparciu o przepisy art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DzU nr 127, poz. 857 ze zm.), który stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.

Rada Gminy Czarna § 8 ust. 4 przedmiotowej uchwały zawarła postanowienie, że rozwiązując umowę dotacji Gmina Czarna określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3 wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu gminy, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

W § 8 ust. 3 tejże uchwały określono powody rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, do których miały zastosowanie sankcje zawarte w § 8 ust. 3 uchwały, w tym:

- nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych (pkt 2),

- odmowy przez klub sportowy poddania się kontroli lub w terminie określonym przez Gminę Czarna niedoprowadzenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (pkt 4),

- nieprzedłożenia sprawozdania, o którym mowa w §9 ust. 1 i 2 (pkt 5).

Zgodnie art. 251 ust. 1 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku i zgodnie z art. 252 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2. W tych przypadkach wskazanych ustawowo nie mieszczą się stany faktyczne wymienione w § 8 ust. 3 pkt 2, pkt 4 i pkt 5 badanej uchwały, w której bez upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) wprowadzono dodatkowe, nieznane ustawie sankcje związane z nieprawidłowościami przy wykorzystaniu dotacji celowej.

W tym stanie rzeczy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, wobec nieusunięcia zakwestionowanych postanowień uchwały, orzekło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Gminie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »