| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/17/11 Rady Gminy Markowa

z dnia 28 lutego 2011r.

Uchwała budżetowa Gminy Markowa na 2011 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.), i lit. i.) pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212. art. 239, art., 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Markowa uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 14.839.718,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.779.718,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 60.000,00 zł jak w tabeli nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 17.922.135,38 zł Jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu obejmują :

- wydatki bieżące w kwocie 14.176.738,38 zł w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 10.423.094,38 zł, w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.502.537,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.920.557,38 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 966.185,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.766.459,00 zł,

4) wydatki na obsługę długu w kwocie 21.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3.745.397,00 złotych.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu na kwotę 3.082.417,38 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 842.417,38 złotych

- pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie wydatków w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 1.040.000,- złotych,

- kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 w kwocie 1.200.000,- złotych

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.187.417,38,00 złotych .

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 105.000,00 złotych obejmujące spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych. Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok określa tabela nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 132.616,38 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 85.000,00 zł W tym :

- na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000,00 zł

- na finansowanie wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 50.000,00 zł

§ 5. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw:

1) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.

2) Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.), na podstawie którego dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1) Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 2.340.539,00 złotych z godnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.000 i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 46.974,00 złotych.

3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000,00 złotych, oraz wydatki w wysokości 7.000,00 złotych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 złotych;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.040.000,00 zł na zadanie pn. budowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Tarnawka oraz sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów – Etap I

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych, oraz miedzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych w kwocie 938.600,00 zł, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Markowa


Maria Magdalena Gonciarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/17/11
Rady Gminy Markowa
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

Budżet Gminy 2011rok tabela nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/17/11
Rady Gminy Markowa
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik2.doc

Budżet Gminy na 2011 rok tabela nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/17/11
Rady Gminy Markowa
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik3.doc

Budzet Gminy na 2011 rok tabela nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/17/11
Rady Gminy Markowa
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik4.doc

Budżet Gminy na 2011rok tabela nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/17/11
Rady Gminy Markowa
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik5.doc

Budżet Gminy na 2011 rok załącznik nr 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/17/11
Rady Gminy Markowa
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik6.doc

Budżet Gminy na 2011 rok załącznik nr 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/17/11
Rady Gminy Markowa
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik7.doc

Budżet Gminy na 2011 załącznik nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »