| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Sanok

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Pisarowce 7 " w gminie Sanok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm. ) i po stwierdzeniu zgodności ze " Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok" uchwalnonym Uchwałą Rady Gminy w Sanoku Nr XXXV/227/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. z późn. zm.
Rada Gminy w Sanoku uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Pisarowce 7 " w gminie Sanok, w miejscowości Pisarowce, zwany dalej planem.
2. Przedmiotem planu jest obszar o powierzchni 13,82 ha, położony w miejscowości Pisarowce, znajdujący się na południe od drogi krajowej nr 28 relacji Zator - Przemyśl obejmujący tereny w odległości 150 m od granic cmentarza.
3. Plan składa się z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz Załącznika Nr 1 - stanowiącego jego integralną część - rysunku planu w skali 1:1000 i załącznika Nr 2 - stanowiącego rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
4. Tereny o różny przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone są na rysunku planu symbolami literowymi odpowiadającymi ich funkcji ustanowionej przpisami uchwały.
5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu w postaci granicy obszaru objętego planem, linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, nieprzekraczalnej linii zabudowy, strefy ochrony konseratorskiej oraz symboli literowych są obowiązującymi ustaleniami planu.
6. Przedmiotem ustaleń planu są następujące przeznaczenia terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rydunku planu symbolami : 1 MN i 2 MN;
2) tereny zabudowy usługowej - oznaczone na rysunku planu symbolami : 1 U i 2 U;
3) tereny komunikacji - oznaczone na rysunku planu symbolami : 1 KD - D, 1 KDW,1KPJ, 2 KPJ, 3 KPJ i 1KP;
4) tereny cmentarza czynnego - oznaczone na rysunku planu symbolami 1 ZCC i 2 ZCC;
5) tereny cmentarza - oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 ZC, 2 ZC, 3 ZC i 4 ZC;
6) tereny zieleni urządzonej - oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 ZP i 2 ZP;
7) tereny rolnicze - oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R i 4R.
Rozdział 2
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem
§ 2. 1. Przy reaizacji inwestycji na obszarze planu należy uwzględnić warunki wynikające z przebiegu ciągów sieci infrastruktury technicznej między innymi z przebiegu linii średnich ( 15 kV ) i wysokich napięć ( 110 KV ); dopuszcza się możliwość skablowania linii napowietrznych. W strefie linii elektroenegetycznych średniego i wysokiego napięcia zakazuje się lokalizacji zieleni wysokiej.
2. Główne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne do obsługi obszru objętego planem prowadzić w liniach rozgraniczających dróg i parking, w przypadku braku możliwości takiej realizacji inwestycji, dopuszcza przebieg sieci i lokalizację urządzeń w terenach wyznaczonych w planie pod inne zainwestowanie.
§ 3. 1. Zasady zagospodarowania wynikające z potrzeby ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kuturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1) ustala się ochronę konserwatorską terenów o udokumentowanych wartościach kulturowych tj. istniejącego stanowiska archelogicznego;
2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć emitujących hałas przekraczający wartości dopuszczalne oraz mogących powodować stałe lub okresowe uciążliwości dla funkcji terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MN i 2 MN - jako terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
3) zakazuje się realizacji nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ( za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej);
4) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, nie związanych bezpośrednio z ochroną tego obszaru lub nie wynikającej z tej ochrony ( za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej ).
§ 4. 1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: ustala się zaopatrzenie w wodę do celów bytowo - gospodarczych z wodociągu zbiorczego lub indywidualnych studni kopalnych i głębinowych spoza strefy 150 m od granic cmentarza; dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących wodociągów oraz realizację nowych o przekroju nie mniejszym niż Ø 125 ;
2) w zakresie odprowadzania ścieków: ustala się odprowadzanie ścieków bytowych i o składzie podobnym do bytowych do publicznej kanalizacji zbiorczej o przekroju nie mniejszym niż Ø 160 , zakończonej oczyszczalnią ścieków lub tymczasowo do bezodpływowych osadników ściekowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;
3) w zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:
a) odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez infiltrację powierzchniową, w granicach własnej działki;
b) obowiązek ujmowania wód opadowych z powierzchni terenów, z których spływ stanowić może zagrożenie dla środowiska przyrodniczego ( parkingi, drogi utwardzone, cmentarz ) w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich oczyszczanie przed wprowadzeniem do odbiornika;
4) w zakresie elektroenergetyki: ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejącą sieć elektroenergetyczną - linie średnich ( 15 kV ) i niskich napięć oraz rozbudowaną sieć wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi;
5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło : plan ustala zasadę zaopatrzenia z indywidualnych i lokalnych źródeł na bazie rozwiązań pozwalających minimalizować " niską emisję " zanieczyszczeń do powietrza ( np. poprzez preferowanie wysokosprawnych zautomatyzowanych źródeł ciepła, w kotłowniach lokalnych oraz indywidualnych systemach grzewczych);
6) w zakresie zaopatrzenia w sieci teletechniczne ustala się obsługę abonentów za pośrednictwem indywidualnych przyłączy;
7) w zakresie gospodarki odpadami ustala się prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie gminy Sanok.
Rozdział 3
Przeznaczenie i wrunki zagospodarowania poszczególnych terenów
§ 5. 1. Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 MN - o powierzchni: 0,59 ha i 2 MN - o powierzchni 0,09 ha.
2. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej, urządzania terenu i standardów kształtowania zabudowy na obszarach 1MN i 2 MN:
1) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej krajowej poprzez drogę dojazdową ( 1 KD - D) i drogę wewnętrzną ( 1KDW );
2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych budynków od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej i wewnętrznej - 6,0 m;
3) dopuszcza się lokalizację handlu i usług jako budynków wolnostojących lub wbudowanych w budynki mieszkalne;
4) intensywność zabudowy działki nie może przekraczać 30% jej powierzchni;
5) udział terenów biologicznie czynnych w granicach obszaru objętego symbolami 1 MN i 2 MN nie może być mniejszy niż 50% powierzchni obszaru;
6) nowe ogrodzenie od drogi dojazdowej ( 1 KD - D ) i wewnętrznej ( 1 KDW ) lokalizować w minimalnej odległości wyznaczonej linią rozgraniczającą drogi;
7) obowiązek wyznaczania miejsc postojowych dla handlu i usług - minimalna liczba stanowisk postojowych 3 z uwzględnieniem miejsca w garażu;
8) ustala się maksymalną wysokość ( najwyższej kalenicy ) budynków mieszkalnych i usługowych - nie więcej niż 10,0 m , budynków gospodarczych i garaży - nie więcej niż 6,0 m;
9) ustala się dachy - dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkami, wielopołaciowe o kącie nachylenia połaci 25º - 45º.
§ 6. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej - oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U - o powierzchni: 0,01 ha i 2U - o powierzchni 0,02 ha, z przeznaczeniem pod sanitariaty i działalność handlową ( kwiaciarnia ).
2. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej, urządzania terenu i standardów kształtowania zabudowy na obszarach 1U i 2U:
1) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej krajowej poprzez drogę dojazdową ( 1 KD - D) lub drogę wewnętrzną ( 1 KDW ) i ciągi pieszo - jezdne ( 1 KPJ, 2 KPJ i 3 KPJ);
2) intensywność zabudowy działki nie może przekraczać 50% jej powierzchni;
3) udział terenów biologicznie czynnych w granicach obszaru objętego symbolami 1U i 2U nie może być mniejszy niż 20% powierzchni obszaru;
4) Budynki usługowe należy realizować jako budynki wolnostojace, o wysokości kalenicy lub attyki nie przekraczającej 4,0 m nad poziomem terenu, z dachami o dowolnym kształcie i ciemnej kolorystyce.
5) Dopuszcza się stosowanie dachów płaskich.
6) Zakazuje się sprzedaży środków spożywczych.
§ 7. 1. Wyznacza się tereny komunikacji z przeznaczeniem dla dróg i parkingu.
1) Ustala się ich następujące parametry techniczne i użytkowe:
a) 1 KD- D - o powierzchni: 0,38 ha - teren drogi publicznej, dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających - 10,0 m, szerokości jezdni minimum 5,0 m;
b) 1 KDW - o powierzchni: 0,23 ha - teren drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczajacych - 6,0 m , szerokości jezdni minimum 4,5 m ;
c) 1 KPJ - o powierzchni: 0,06 ha, 2KPJ - o powierzchni: 0,03 ha i 3 KPJ - o powierzchni : 0,02 ha - tereny ciągów pieszo - jezdnych o szerokości w liniach rozgraniczających - 5,0 m;
d) 1 KP - o powierzchni: 0,03 ha - tereny parkingu związanego z obsługą cmentarza.
2. W liniach rozgraniczających w/w dróg i parkingu:
1) dopuszcza się:
a) remonty, przebudowy oraz przebieg nowej sieci infrastruktury technicznej podziemnej poza pasem jezdni, bez naruszenia elementów technicznych dróg i bez zmniejszenia wartości użytecznej drogi;
b) realizację zajazdów indywidualnych i publicznych do terenów zainwestowania;
c) nie wydzielanie jezdni i chodnika, z zastosowaniem jednolitej nawierzchni dla ciągu pieszo - jezdnego;
d) wytycznie ścieżek rowerowych w przypadku, gdy paramatry drogi na to pozwalają;
2) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za wyjątkiem obiektów i urządzeń łączności publicznej;
b) odprowadzania wód opadowych z dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej lub odbiornika bez wstępnego ich podczyszczenia.
§ 8. 1. Wyznacza się teren czynnego cmentarza oznaczony na rysunku planu symbolami: 1 ZCC - o powierzchni : 0,32 ha i 2 ZCC - o powierzchni: 0,09 ha.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenu:
1) obsługa komunikacyjna terenów drogi dojazdowej ( 1 KD - D ) i wewnętrznej ( 1 KDW ) oraz ciąg pieszo - jezdny ( 1 KPJ );
2) teren budowli należy zabezpieczyć przed niekorzystnym oddziaływaniem przedsięwzięcia na wody, gleby i powietrze.
§ 9. 1. Wyznacza sie teren cmentarza oznaczony na rysunku planu symbolami: 1 ZC - o powierzchni: 0,08 ha, 2 ZC - o powierzchni 0,09 ha, 3 ZC - o powierzchni: 0,07 ha i 4 ZC - o powierzchni: 0,08 ha.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenu:
1) obsługa komunikacjna terenów z drogi dojazdowej ( 1 KD - D ) i wewnętrznej ( 1 KDW) oraz ciąg pieszo jezdny ( 1 KPJ, 2 KPJ i 3 KPJ );
2) teren budowli należy zabezpieczyć przed niekorzystnym oddziaływaniem przedsięwzięcia na wody, gleby i powietrze.
§ 10. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej - oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 ZP - o powierzchni: 0,01 ha i 2 ZP o powierzchni: 0,02 ha.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
1) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) lokalizację obiektów małej architektury;
§ 11. 1. Wyznacza się tereny użytkowane rolniczo oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 R - o powierzchni: 4,51 ha, 2 R o powierzchni: 1,13 ha, 3 R o powierzchni: 1,84 ha i 4 R o powierzchni 4,12 ha, bez prawa zabudowy.
2. Na terenie , o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
1) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) lokalizację dróg i dojazdów nieutwardzonych do pól i lasów oraz do urządzeń infrastruktury technicznej;
3. Na terenie określonym w ust. 1 zakazuje się:
1) zalesiania użytków rolnych;
2) likwidowania zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogwego;
3) likwidowania naturalnych, małych zbiorników wodnych, ciągów drenażowych oraz obszarów wodno - błotnych
Rozdział 4
Ustalenia końcowe
§ 12. Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych planem, tereny poszczególne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.
§ 13. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.
§ 15. Uchwała podlego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Sanok

Tomasz Lewicki
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/37/2011
Rady Gminy Sanok
z dnia 25 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego " Pisarowce 7 " w gminie Sanok Rysunek Planu - Skala 1: 1 000
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/37/2011
Rady Gminy Sanok
z dnia 25 marca 2011 r.
dot. uchwalenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pisarowce 7"
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
Rada Gminy w Sanoku rozstrzyga
§ 1. o sposobie realizacji zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. ).
§ 2. przewiduje się następujące nakłady: - na przebudowę drogi publicznej, dojazdowej o symbolu 1 KD - D, o powierzchni około 3 800m² , o wysokosci około 532 000 złotych. Łączny szacunkowy koszt realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, na obszarze planu prawdopodobnie osiągnie wartość około 532 000 złotych.
§ 3. Wykazuje się odpowiedzialnego za wykonanie zadań z zakresu infrastruktury technicznej Wójta Gminy Sanok.
§ 4. Dopuszcza się zmianę sposobu finansowania wskazanych zadań inwestycyjnych z innych źródeł.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »