| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

z dnia 26 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uchwala się, co następuje

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego - w przypadku jej powołania, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Baranów Sandomierski,

2) Radzie – rozumie się przez to Radę Miejską w Baranowie Sandomierskim,

3) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim,

4) Burmistrz – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,

5) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

6) Organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa w pkt. 5.

§ 3. Brak treści

1. Konsultacje przeprowadza się w sprawach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Organizacji pozarządowych.

2. W konsultacjach o których mowa w ust.1 mogą brać udział Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy.

Rozdział 2.
Zasady przeprowadzania konsultacji

§ 4. Brak treści

1. Decyzje w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, zwanych dalej „konsultacjami”, podejmuje Burmistrz.

2. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem projektów aktów prawa miejscowego i przeprowadzeniem poszczególnych konsultacji wykonuje pracownik właściwego merytorycznie referatu Urzędu.

§ 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 6. Brak treści

1. Informację o podejmowanych konsultacjach zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Informacja o której mowa w ust.1 powinna określać w szczególności:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin konsultacji;

3) formy konsultacji;

3. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza innych sposobów informowania o podejmowanych konsultacjach

4. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest najpóźniej w dniu ich rozpoczęcia.

5. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostaje projekt aktu będący przedmiotem konsultacji.

§ 7. Brak treści

1. Konsultacje mogą być prowadzone, w szczególności w jednej z podanych form:

1) pisemnie poprzez przesłanie opinii i/lub uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną;

2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z których sporządza się notatkę lub protokół;

3) przyjmowanie uwag w siedzibie urzędu;

2. Uczestnicy konsultacji, składają opinie w formie kompletnie wypełnionego formularza którego wzór określa Burmistrz ogłaszając konsultacje.

3. Opinie anonimowe oraz złożone po upływie terminu konsultacji nie będą podlegały rozpatrzeniu.

4. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół lub notatkę, którego integralną częścią jest lista obecności uczestników spotkania.

5. Wyboru formy konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Burmistrz.

6. Termin wyrażenia opinii przez Organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia o konsultacjach.

§ 8. Brak treści

1. Po zakończeniu konsultacji właściwy merytorycznie referat urzędu sporządza zestawienie wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez Burmistrza. Wyniki konsultacji przekazywane są Radzie Miejskiej wraz ze stosownym konsultowanym projektem uchwały nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Burmistrz w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji które może przedłożyć do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.baranowsandomierski.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.

§ 9. Brak treści

1. Projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczące sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy, są przekazywane przez Burmistrza do konsultacji Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej powołania.

2. Termin wyrażenia przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego opinii o projektach, o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia ich doręczenia.

3. Nieprzedstawienie opinii w terminie, wskazanym w ust. 3, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »