| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/34/11 Rady Gminy Laszki

z dnia 30 marca 2011r.

W SPRAWIE UTWORZENIA ZESPOŁU SZKÓŁ W LASZKACH

Na podstawie art. 5 ust.2 pkt 1 i art. 58 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 62 ust. 1, 3, 4 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz.2572 z późn.zm) oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) RADA GMINY W LASZKACH UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Utworzyć z dniem 1 września 2011 r. Zespół Szkół w Laszkach z siedzibą: Laszki 280, zwany dalej "Zespołem".

§ 2. W skład Zespołu Szkół w Laszkach wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach,

2) Gimnazjum w Laszkach.

§ 3. Akt założycielski Zespołu Szkół w Laszkach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Organizację Zespołu określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Laszki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/34/11
Rady Gminy Laszki
z dnia 30 marca 2011 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Z dniem 1 września 2011 roku zakłada się szkołę publiczną o nazwie: Zespół Szkół w Laszkach z siedzibą: Laszki 280.

§ 1. W skład Zespołu Szkół w Laszkach wchodzą:

- Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach, Laszki 280,

- Gimnazjum w Laszkach, Laszki 280.

§ 2. Obwód Zespołu Szkół w Laszkach obejmuje:

- Zespół Szkół w Laszkach Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego: Bobrówka, Laszki, Wietlin Osada i Wietlin Trzeci;

- Zespół Szkół w Laszkach Gimnazjum: Bobrówka, Charytany, Czerniawka, Korzenica, Bukowina, Laszki, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Tuchla i Tuchla Osada, Wietlin i Wietlin Osada, Wietlin Pierwszy, Wietlin Trzeci i Wysocko.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/34/11
Rady Gminy Laszki
z dnia 30 marca 2011 r.

Statut Zespołu Szkół w Laszkach

SPIS TREŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE.........................................................2

CELE I ZADANIA SZKOŁY....................................................................................... 3

ORGANY SZKOŁY..................................................................................................... 3

ORGANIZACJA SZKOŁY ......................................................................................... 5

OBOWIĄZEK SZKOLNY, UCZNIOWIE SZKOŁY..................................................... 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE............................................................................... 11

Podstawowe informacje o szkole

§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół w Laszkach.

2. Siedzibą Zespołu jest budynek: Laszki 280.

3. W skład Zespołu wchodzą:

a) Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Laszkach, Laszki 280,

b) Gimnazjum w Laszkach, Laszki 280.

4. Nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu brzmi: Zespół Szkół w Laszkach Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego.

5. Nazwa gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu brzmi: Zespół Szkół w Laszkach Gimnazjum.

6. Szkoły wchodzące w skład Zespołu działają w obwodach, ustalonych przez organ prowadzący.

7. Zachowuje się odrębność Samorządów Uczniowskich dla szkół wchodzących w skład Zespołu, natomiast Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców posiadają odrębne komisje dla poszczególnych szkół.

8. W kwestiach, które nie są uregulowane niniejszym Statutem mają zastosowanie zapisy statutów szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 2. 1. Szkoła Podstawowa jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącym w cyklu sześcioletnim.

2. Gimnazjum jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącym w cyklu trzyletnim.

3. Organem prowadzącym Zespół Szkół w Laszkach jest Gmina Laszki, nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

4. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach gimnazjalnych.

6. Świadectwo ukończenia gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

7. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów oraz stołówkę szkolną.

8. Szkoły mogą prowadzić - w zależności od potrzeb edukacyjnych - klasy specja¬l¬ne, integracyjne, wyrównawcze, sportowe oraz innowacje i eksperymenty pedagogiczne po uzyskaniu zgody organu prowadzą¬cego, stosując w tym zakresie odpowiednie przepisy.

9. Za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor Zespołu Szkół może zorganizować nauczanie indywidualne zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor Zespołu Szkół może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełno-sprawnymi.

11. W Zespole Szkół może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci - działalność opiekuń¬czo - wychowawcza w formie świetlic za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.

12. Zespół Szkół może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. Zespół Szkół może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

Cele i zadania zespołu

§ 3. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach posza-nowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r.

2. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia.

3. Szkoła realizuje:

a) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzone przez MEN,

b) szkolny plan nauczania ustalony przez Dyrektora Szkoły,

c) szkolny system oceniania – uchwalony przez Radę Pedagogiczną,

d) szkolny program wychowawczy, obejmujący w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym. Program wychowawczy szkoły uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną odrębnie dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

e) szkolny program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. Szkolny program profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Organy szkoły

§ 4. 1. Organami Zespołu Szkół są:

a) Dyrektor Szkoły,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców,

d) Samorząd Uczniowski.

2. W Zespole Szkół tworzy się stanowisko wicedyrektora. Funkcje te powierza i odwołuje z nich Dyrektor Zespołu Szkół po zasię¬gnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogi-cznej.

3. Dyrektor Szkoły podczas wykonywania swoich obowiązków współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

4. Zasady działania i organizacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w regulaminach tych organów.

5. Kompetencje Dyrektora Szkoły:

a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

h) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

i) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole,

j) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

k) w uzasadnionych przypadkach wnioskuje do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

l) jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

m) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim,

n) może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze: dla szkoły podstawowej do 6 dni, dla gimnazjum – do 8 dni,

o) może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Kompetencje Rady Pedagogicznej:

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e) uchwalanie statutu szkoły i podejmowanie uchwały w sprawie dokonania w nim zmian,

f) występowania do organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej,

g) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

h) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stanu szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobo¬wiąz-kowych.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) projekt planu finansowego szkoły,

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e) kandydatów na stanowisko dyrektora, wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze na podstawie odrębnych przepisów,

f) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

9. Kompetencje Rady Rodziców:

a) uchwalanie i dokonywanie zmian w swoim regulaminie działalności Rady Rodziców,

b) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł zgodnie z zasadami, zawartymi w regulaminie działalności Rady Rodziców,

c) uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz projektu ich zmian w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

d) wnioskowanie wraz z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim o nadanie szkole imienia,

e) występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

f) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

g) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

h) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalonych przez dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:

Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozryw¬kowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,

7) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalonych przez dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Zasady współdziałania organów szkoły:

a) Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

b) Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

c) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

d) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagają-cych podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

e) Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

Organizacja szkoły

§ 5. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, opracowany przez Dyrektora Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami, zatwierdzony przez organ prowadzący.

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.

4. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

6. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym (klasa „0”) trwa 60 minut.

7. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć oraz uzgadniając terminy zajęć ruchowych uczniów z innymi nauczycielami uczącymi w tym samym czasie.

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

9. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły decyduje Dyrektor Szkoły.

10. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

11. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje do oddziału przedszkolnego dziecko spoza obwodu.

12. Do szkoły przyjmuje się z urzędu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat, a od roku 2012 - 6 lat.

13. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje do szkoły podstawowej ucznia spoza obwodu.

14. Do gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej zamieszkałych w jego obwodzie. Kandydaci do gimnazjum mają obowiązek dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia okręgowej komisji egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.

15. Przyjmowanie uczniów mieszkających poza obwodem gimnazjum

a) Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przyjmuje do szkoły ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły.

b) Do powyższego wniosku rodzice dołączają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

16. O wyborze języka obcego dla wszystkich oddziałów decyduje Dyrek¬tor Szkoły biorąc pod uwagę:

a) możliwości kadrowe szkoły,

b) możliwości organizacyjne nauki w szkole.

17. Szkoła umożliwia każdemu uczniowi spożycie gorącego posiłku w stołówce szkolnej. Z obiadów szkolnych korzystać również mogą wszyscy pracownicy szkoły.

18. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej lub śniadania ustala organ prowadzący szkołę w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów.

19. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych, dos¬ko¬naleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogi¬cznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

20. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkół.

21. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami zawarte są w jej regulaminie biblioteki, zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły.

22. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują:

a) pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez:

1) udostępnianie zbiorów (w tym korzystanie z czytelni),

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się (np. informowanie o stanie czytelnictwa, wizualną propagandę książek, rozmowy z czytelnikami),

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną (np. udzielanie informacji, inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, itp.),

b) prace organizacyjne:

1) gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów,

2) selekcję i konserwację zbiorów,

3) organizację warsztatu pracy,

4) organizację udostępniania zbiorów,

5) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną,

c) współpracę z rodzicami,

d) współpracę z innymi bibliotekami i instytucjami oświatowo- wychowawczymi,

e) organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych orga¬ni¬zowanych przez szkołę,

f) inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły.

23. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

24. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania jej regulaminu.

25. Organizacja i formy pracy świetlicy szkolnej:

a) świetlica szkolna zorganizowana jest dla uczniów dojeżdżających do szkoły,

b) czas pracy świetlicy szkolnej dostosowany jest do terminów dowożenia uczniów,

c) każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do jej regulaminu, zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.

26. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w opar¬ciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący. Warunkiem zatrudnienia nauczyciela na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

27. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Szkoły w przydziałach czynności.

28. Nauczyciel obowiązany jest:

a) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

b) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

c) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

d) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

e) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

29. Obowiązkiem nauczyciela jest:

a) realizacja programów nauczania, wychowania i opieki według jego najlepszej wiedzy i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły,

b) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i innych,

c) doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego,

d) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o roz-poz¬nanie ich potrzeb,

e) obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów,

f) rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy,

g) efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych,

h) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne,

i) poinformowanie ucznia o przewidywanych klasyfikacyjnych stopniach śródrocznych i końcoworocznych zgodnie z zapisami zawartymi w szkolnym systemie oceniania.

30. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

a) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów,

b) bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w Szkole i na zajęciach organizo-wanych przez szkołę oraz za skutki wypadków wynikających z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

31. Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indy¬widualnym podejściem do spraw każdego ucznia.

32. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowa-w¬ców, rodziców, pedagoga i psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły lub z innych źródeł - doty¬czących spraw osobistych i rodzinnych ucznia oraz osiąganych wynikach nauczania.

33. Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw osobistych.

34. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji.

35. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

36. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek członków zespołu

37. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie szczegółowego programu pracy oraz jego systematyczną działalność zespołu zgodną z tym programem.

38. Zadania i obowiązki wychowawcy klasy zawarte są w programie wychowawczym szkoły.

39. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny , do obowiązków którego należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

7) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu

8) informowanie dyrektora szkoły o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez uczniów,

9) współudział w opracowaniu planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,

10) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów,

11) współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie,

12) współpraca z psychologiem szkolnym.

40. W przypadku braku w Szkole stanowiska psychologa , jego zadania realizuje pedagog szkolny.

41. Opiekę nad uczniami z deficytami mowy i słuchu sprawuje logopeda.

42. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie pisemnych zarządzeń, wykładając je do wglądu w pokojach nau¬czy¬ciel¬skich bądź w razie potrzeby w innych miejscach. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematy¬cznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora Szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.

Obowiązek szkolny, uczniowie szkoły

§ 6. 1. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Uczeń, który ukończył 18 rok życia zostaje skreślony z listy uczniów. W takim przypadku uczeń może zwrócić się z pisemną prośbą do Dyrektora Szkoły o zgodę na dokończenie cyklu kształcenia. Dyrektor może nie wyrazić zgody, jeżeli:

a) uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu,

b) liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do nieklasyfikowania go lub

c) grozi mu naganna ocena zachowania.

2. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor Szkoły, prowadząc księgę ewidencji dzieci.

3. Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Zezwolenia w stosunku do uczniów swojego obwodu udziela Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców dziecka. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.

4. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośle-dzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

6. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7. Uczeń ma prawo do:

a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawia¬nymi wymaga-niami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania,

b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

f) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

g) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wy¬ja¬śnień i odpowiedzi,

h) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

i) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu,

j) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,

k) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

l) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną,

m) reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

n) do korzystania z pomieszczeń i terenów szkolnych tylko w obecności nauczyciela lub rodziców, którzy zadeklarują taką formę pomocy szkole,

8. Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone , powinien postępować zgodnie zapisami § 6 niniejszego statutu.

9. Uczeń ma obowiązek:

a) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, w jego załącznikach oraz regulaminach obowiązujących w szkole,

b) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,

c) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,

d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych,

e) wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi,

f) f) dostosowania się do organizacji nauki w Szkole: uczniom zabrania się biegania po korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku szkoły,

g) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających zarówno w szkole jak i poza nią; za powyższe przekroczenia stosuje się w Szkole surowe kary poczynając od przeniesienia do równoległego oddziału wzwyż,

h) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych:

- nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych usprawiedliwiają rodzice lub prawni opiekunowie,

- usprawiedliwienia dostarczają uczniowie na piśmie w zeszycie usprawiedliwień w terminie nie później niż do 15-go każdego następnego miesiąca; po tym terminie usprawiedliwienia nie będą respektowane,

i) troszczenia się o mienie szkoły i jego estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły; uczeń ma obowiązek przynoszenia obuwia zmiennego (wyłącznie miękkiego, tekstylnego o białej podeszwie), pozostawionym w szatni; uczniom zabrania się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych i pieniędzy,

j) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju obowiązującego w szkole,

k) k) w czasie uroczystości szkolnych i miejskich – obowiązuje stój oficjalny (biała bluzka – ciemna spódnica/spodnie),

l) ubierania na zajęcia wychowania fizycznego obowiązującego stroju gimnastycznego – biała koszulka, czarne lub granatowe spodenki,

m) na zdjęcia wychowania fizycznego zdjęcia wszelkich ozdób i biżuterii,

n) podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń.

10. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, którego szczegółowe warunki realizacji określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

11. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

12. Uczeń może być nagradzany za:

a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,

b) wybitne osiągnięcia,

c) pracę na rzecz szkoły i środowiska,

d) dzielność i odwagę.

13. W Szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:

a) pochwała wychowawcy,

b) pochwała Dyrektora Szkoły,

c) nagrody książkowe,

d) dyplomy,

e) listy gratulacyjne dla rodziców,

f) wpis pamiątkowy do kroniki szkolnej uczniów, którzy przynieśli zaszczyt Szkole i rodzicom - wnioskuje wychowawca klasy, zatwierdza wpis Rada Pedagogiczna,

g) inne (np. wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.).

14. Uczeń może być ukarany:

a) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy,

b) naganą wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,

c) ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły,

d) naganą Dyrektora Szkoły – uczeń ukarany naganą Dyrektora Szkoły nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę. Dyrektor Szkoły udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy. O udzielonej naganie Dyrektora Szkoły wychowawca informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;

e) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

f) f) przeniesieniem do równoległej klasy - wnioskuje wychowawca klasy, pedagog szkolny – przenosi ucznia Dyrektor Szkoły,

15. Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.

16. W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

17. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.

Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3. Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego jej składu. Wniosek o dokonanie zmiany inne organy szkoły kierują na piśmie do Rady Pedagogicznej. Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski wnioskują o dokonanie zmian w statucie po podjęciu stosownej uchwały. Zmiany w statucie są uchwalane po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organy szkoły.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »