| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/147/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r


Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr V/52/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:
§ 1.  1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. o kwotę 177.432.080,- zł, z tego:
1) dochodów bieżących o kwotę 812.720,-zł,
2) dochodów majątkowych o kwotę 176.619.360,-zł.
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych z tytułu dochodów realizowanych przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu scaleń gruntów w ramach PROW na lata 2007 – 2013 oraz około autostradowych, robót geodezyjnych – klasyfikacje, podziały, najmu powierzchni, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 728.000,-zł (dochody bieżące),
2) w dziale 500 – Handel w rozdziale 50005 – Promocja eksportu z tytułu środków na realizację projektu pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o kwotę 84.720,-zł (dochody bieżące), w tym pochodzących:
a) z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 72.012,-zł,
b) z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 12.708,-zł,
3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 o kwotę 43.732.888,-zł (dochody majątkowe),
4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa o kwotę 14.182.298,-zł (dochody majątkowe),
5) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność z tytułu środków na realizację projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007- 2013 o kwotę 209.149,-zł (dochody majątkowe), w tym pochodzących:
a) z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 187.133,-zł,
b) b) z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 22.016,-zł,
6) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 118.495.025,-zł (dochody majątkowe), z tego:
a) w rozdziale 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 o kwotę 118.476.240,-zł, w tym z tytułu:
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 115.325.440,-zł,
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” o kwotę 3.150.800,-zł,
b) w rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 18.785,-zł.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. o kwotę 2.031.241,- zł, z tego:
1) dochodów bieżących o kwotę 1.430.396,-zł
2) dochodów majątkowych o kwotę 600.845,-zł.
4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan dochodów:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych z tytułu zwrotu opłat za media, sprzątanie budynku, monitoring, ubezpieczenie i podatku od nieruchomości o kwotę 728.000,-zł (dochody bieżące),
2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe z tytułu wpływów ze zwrotów od beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uzyskanego przychodu na realizowanym projekcie o kwotę 217,-zł (dochody bieżące), z tego:
a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 158,-zł,
b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 59,-zł,
3) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu kary umownej za nieterminową realizację zamówienia o kwotę 1.089,-zł (dochody bieżące),
4) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 695.901,-zł (dochody bieżące),
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 606.034,-zł, z tego:
a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe z tytułu środków na realizację projektu pn. „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 600.845,-zł (dochody majątkowe),
b) w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne z tytułu zwrotu opłat za media o kwotę 1.944,-zł (dochody bieżące),
c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektu Partnerskiego Comenius Regio Program „Uczenie się przez całe życie” o kwotę 3.245,-zł (dochody bieżące).
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. o kwotę 210.236.145,-zł, z tego:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 – Melioracje wodne o kwotę 61.500,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące -
b) wydatki majątkowe 61.500,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 61.500,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 1.749.326,-zł, z tego:
a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 1.730.541,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące -
ab) wydatki majątkowe 1.730.541,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.730.541,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 18.785,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące -
bb) wydatki majątkowe 18.785,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.785,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
3) w dziale 500 – Handel w rozdziale 50005 – Promocja eksportu o kwotę 84.720,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące 84.720,-zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 84.720,-zł
b) wydatki majątkowe -
4) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 127.588.273,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące -
b) wydatki majątkowe 127.588.273,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 127.588.273,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 127.588.273,-zł
5) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę 78.124.052,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące -
b) wydatki majątkowe 78.124.052,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 78.124.052,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 78.124.052,-zł
6) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 100,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące 100,-zł w tym wydatki jednostek budżetowych 100,- zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,-zł
b) wydatki majątkowe -
7) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 773.428,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące 773.428,- zł w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 773.428,- zł
b) wydatki majątkowe -
8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 119.000,-zł,w tym:
a) wydatki bieżące -
b) wydatki majątkowe 119.000,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 119.000,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 119.000,-zł
9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 400.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące -
b) wydatki majątkowe 400.000,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
10) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 215.746,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące 215.746,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 215.746,-zł
b) wydatki majątkowe -
11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 120.000,-zł, z tego:
a) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 70.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące 70.000,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 70.000,-zł
ab) wydatki majątkowe -
b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące 50.000,-zł w tym wydatki jednostek budżetowych 50.000,- zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000,-zł
bb) wydatki majątkowe -
12) w rozdziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 1.000.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące 1.000.000,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 1.000.000,-zł
b) wydatki majątkowe -
6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. o kwotę 34.835.306,- zł, z tego:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 461.505,-zł, z tego:
a) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne o kwotę 361.500,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące 300.000,-zł w tym wydatki jednostek budżetowych 300.000,- zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300.000,-zł
ab) wydatki majątkowe 61.500,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 61.500,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 61.500,-zł
b) w rozdziale 01009 – Spółki wodne o kwotę 100.005,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące 100.005,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 100.005,-zł
bb) wydatki majątkowe -
2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 890.864,-zł, z tego:
a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 225.158,- zł, w tym:
aa) wydatki bieżące 225.158,- zł w tym:
aaa) wydatki jednostek budżetowych 158,- zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
-  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 158,- zł,
aab) dotacje na zadania bieżące 225.000,-zł
ab) wydatki majątkowe -
b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 665.706,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące 665.706,- zł w tym:
baa) wydatki jednostek budżetowych 59,- zł, z tego na:
-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59,- zł,
bab) dotacje na zadania bieżące 665.647,-zł
bb) wydatki majątkowe -
3) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 26.236.103,-zł, z tego:
a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 1.090.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące 1.090.000,- zł w tym dotacje na zadania bieżące 1.090.000,-zł
ab) wydatki majątkowe -
b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 25.146.103,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące 4.500.000,-zł w tym wydatki jednostek budżetowych 4.500.000,- zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.500.000,- zł,
bb) wydatki majątkowe 20.646.103,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.646.103,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 1.664.693,-zł
4) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę 338.437,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące -
b) wydatki majątkowe 338.437,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 338.437,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 338.437,-zł
5) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 513.189,-zł, z tego:
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 461.189,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące 1.189,-zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 1.189,-zł
ab) wydatki majątkowe 460.000,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 460.000,- zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 52.000,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące 52.000,- zł w tym wydatki jednostek budżetowych 52.000,- zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52.000,- zł,
bb) wydatki majątkowe -
6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 618.934,-zł, z tego:
a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 600.845,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące -
ab) wydatki majątkowe 600.845,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 600.845,- zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 600.845,-zł
b) w rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli o kwotę 7.900,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące 7.900,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 7.900,- zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.900,-zł
bb) wydatki majątkowe -
c) w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę 6.944,-zł, w tym:
ca) wydatki bieżące 6.944,- zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 6.944- zł, z tego na:
-  wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.944,-zł
cb) wydatki majątkowe -
d) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.245,-zł, w tym:
da) wydatki bieżące 3.245,- zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 3.245,-zł
db) wydatki majątkowe -
7) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80395 – Pozostała działalność o kwotę 358.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące 358.000,- zł w tym dotacje na zadania bieżące 358.000,-zł
b) wydatki majątkowe -
8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia 2.065.000,-zł, z tego:
a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 520.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące 400.000,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 400.000,-zł
ab) wydatki majątkowe 120.000,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 120.000,- zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
b) w rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne o kwotę 430.000,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące -
bb) wydatki majątkowe 430.000,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 430.000,- zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
c) w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 215.000,-zł, w tym:
ca) wydatki bieżące 215.000,- zł w tym dotacje na zadania bieżące 215.000,-zł
cb) wydatki majątkowe -
d) w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne o kwotę 900.000,-zł, w tym:
da) wydatki bieżące -
db) wydatki majątkowe 900.000,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 900.000,- zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
9) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 21.000,- zł, w tym:
a) wydatki bieżące 21.000,- zł w tym dotacje na zadania bieżące 21.000,-zł
b) wydatki majątkowe -
10) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 33,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące 33,- zł w tym wydatki jednostek budżetowych 33, - zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33,-zł
b) wydatki majątkowe -
11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.432.241,-zł, z tego:
a) w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 100.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące 100.000,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 100.000,-zł
ab) wydatki majątkowe -
b) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 71.160,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące 71.160,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 71.160,-zł
bb) wydatki majątkowe -
c) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 30.000,-zł, w tym:
ca) wydatki bieżące 30.000,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 30.000,-zł
cb) wydatki majątkowe -
d) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 150.000,-zł, w tym:
da) wydatki bieżące 150.000,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 150.000,-zł
db) wydatki majątkowe -
e) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 52.378,-zł, w tym:
ea) wydatki bieżące -
eb) wydatki majątkowe 52.378,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 52.378,- zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
f) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 758.703,-zł, w tym:
fa) wydatki bieżące 28.840,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 28.840,-zł
fb) wydatki majątkowe 729.863,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 729.863,- zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
g) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 270.000,-zł, w tym:
ga) wydatki bieżące 270.000,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 270.000,-zł
gb) wydatki majątkowe -
12) w rozdziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.900.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące 1.124.000,-zł w tym dotacje na zadania bieżące 1.124.000,-zł
b) wydatki majątkowe 776.000,-zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 776.000,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych -
§ 2.  1. Dotacje określone w:
1) § 1 ust. 5 pkt 10 w kwocie 24.000,-zł stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
2) § 1 ust. 5 pkt 10 (kwota 191.746,-zł), ust. 6 pkt 2 lit a i lit. b, pkt 9 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
3) § 1 ust. 5 pkt 11 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 70.000,-zł,
4) § 1 ust. 6 pkt 1 lit. b stanowią dotację celową na zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa podkarpackiego w ramach „Programu wsparcia działalności spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego” w kwocie 100.005,-zł,
5) § 1 ust. 6 pkt 3 lit. a stanowią dotację na dopłaty do regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w kwocie 1.090.000,-zł,
6) § 1 ust. 6 pkt 7 stanowią dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 358.000,-zł, w tym dla:
a) Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w kwocie 8.000,-zł,
b) Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w kwocie 100.000,-zł,
c) Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie w kwocie 100.000,-zł,
d) Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu w kwocie 150.000,-zł
7) § 1 ust. 6 pkt 8 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 215.000,-zł,
8) § 1 ust. 6 pkt 11 lit. a stanowią dotacje celowe na zadania publiczne Województwa Podkarpackiego zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,-zł,
9) § 1 ust. 6 pkt 11 lit. b w kwocie 71.160,-zł,stanowią dotację:
a) podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 21.160,-zł,
b) b) celową na pomoc finansową dla Miasta Rzeszów na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 50.000,-zł,
10) § 1 ust. 6 pkt 11 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 30.000,-zł,
11) § 1 ust. 6 pkt 11 lit. f stanowią dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28.840,-zł, w tym dla:
a) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 2.000,-zł,
b) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 7.600,-zł,
c) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 7.450,-zł,
d) Muzeum – Zamku w Łańcucie w kwocie 3.390,-zł,
e) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 8.400,-zł,
12) § 1 ust. 6 pkt 11 lit. g stanowią dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 270.000,-zł,
13) § 1 ust. 6 pkt 12 stanowią dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” w kwocie 1.124.000,-zł,
14) § 1 ust. 5 pkt 12 stanowią dotacje celowe na realizację „Programu wsparcia jednostek spoza sektora finansów realizujących zadania i cele publiczne z zakresu kultury fizycznej” w kwocie 1.000.000,-zł,
15) § 1 ust. 6 pkt 8 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 400.000,-zł,
16) § 1 ust. 6 pkt 11 lit. d stanowią dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Rzeszów na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 150.000,-zł.
2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:
1) § 1 ust. 5 pkt 3 stanowią wydatki na realizację projektu pn. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 84.720,-zł,
2) § 1 ust. 6 pkt 5 lit. a stanowią zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na realizację projektu własnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.189,-zł,
3) § 1 ust. 6 pkt 6 lit. d stanowią wydatki na realizację zadania w ramach Projektu Partnerskiego Comenius Regio Program „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 3.245,-zł.
3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:
1) § 1 ust. 5 pkt 1 stanowią wydatki na realizację zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego” w kwocie 61.500,-zł,
2) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.730.541,-zł,
3) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 18.785,-zł,
4) § 1 ust. 5 pkt 9 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację zadania pn. "Dostosowanie budynku pod potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych, Poradni i Oddziału Odwykowego" w kwocie 400.000,-zł.
5) § 1 ust. 6 pkt 3 lit. b w kwocie 20.646.103,-zł stanowią :
a) wydatki w kwocie 18.981.410,-zł przeznaczone na:
- budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 4.500.000,-zł,
- wypłatę odszkodowania za wycinkę drzew w związku z lokalizacją inwestycji drogowej - Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w kwocie 1.000.000,-zł,
- III etap adaptacji budynków garażowych na pomieszczenia laboratoryjno- administracyjne dla potrzeb PZDW w kwocie 50.000,-zł,
- budowę budynku garażowo- magazynowego z częścią socjalną w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Jaśle - etap I w kwocie 125.000,-zł,
- budowę magazynu na materiały do utrzymania dróg wojewódzkich oraz podziemnego na solankę na Rejonie Dróg Wojewódzkich w Łańcucie – etap I w kwocie 401.410,-zł,
- budowę drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Lubaczów - Hrebenne w m. Prusie w kwocie 1.500.000,-zł,
- przebudowę mostu w m. Świerchowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Granica Państwa w kwocie 500.000,-zł,
- budowę chodników i zatok w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko – Bachórz w kwocie 1.500.000,-zł,
- wykupy gruntów i składników majątkowych nabywanych gruntów w kwocie 8.000.000,-zł,
- zakupy sprzętu do utrzymania dróg, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego w kwocie 1.405.000,-zł,
b) wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych opisane w § 2 ust. 4 pkt 5 w kwocie 1.664.693,-zł,
6) § 1 ust. 6 pkt 5 lit a w kwocie 460.000,-zł stanowią wydatki na:
a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 na pomieszczenia biurowe i handlowe w kwocie 54.000 zł,
b) wykonanie zabudowy holu wraz z niezbędnymi instalacjami dla potrzeb sklepu z produktami ekologicznymi oraz kiosku w kwocie 45.500 zł,
c) wykonanie zabudowy korytarzy przy ścianach szczytowych od strony wschodniej i południowej z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe w kwocie 32.000 zł,
d) wykonanie projektu i montaż klimatyzacji na IV piętrze oraz na III piętrze w miejscach stanowiących ostatnią kondygnację budynku w kwocie 250.000 zł,
e) zakup defibrylatora, który będzie służył ratowaniu życia w przypadku zatrzymania akcji serca w kwocie 6.500 zł.
f) wykonanie robót dodatkowych przy realizacji inwestycji pn. „Adaptacja budynku przy ul. Towarnickiego 3a w Rzeszowie na potrzeby procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2010 r.” w kwocie 72.000 zł,
7) § 1 ust. 6 pkt 8 lit. a stanowi dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na realizację zadania pn. "Modernizacja układu wody technologicznej ogrzewanej przez parę dla potrzeb centralnego ogrzewania obiektu" w kwocie 120.000,-zł,
8) § 1 ust. 6 pkt 8 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych kwocie 430.000,-zł, w tym dla:
a) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu na realizację zadania pn. "Zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego w Budynku Nr 3" w kwocie 150.000,-zł,
b) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Nr 4 - Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zakupem pierwszego wyposażenia" w kwocie 280.000,-zł,
9) § 1 ust. 6 pkt 8 lit. d stanowi dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiej Stacji Pogotowania Ratunkowego w Rzeszowie na zakup dwóch ambulansów medycznych z wyposażeniem w kwocie 900.000,-zł,
10) § 1 ust. 6 pkt 11 lit. e stanowi dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa" w kwocie 52.378,-zł,
11) § 1 ust. 6 pkt 11 lit. f stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 729.863,-zł, w tym dla:
a) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku na realizację zadania pn. "Galicyjski Rynek, budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku" w kwocie 700.000,-zł,
b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Wirtualne Muzea Podkarpacia" w kwocie 29.863,-zł.
12) 12) § 1 ust. 6 pkt 12 stanowią dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” w kwocie 776.000,-zł.
4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:
1) § 1 ust. 5 pkt 4 w kwocie 127.588.273,-zł stanowią wydatki na realizację zadań w ramach:
a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 50.826.282,-zł, w tym:
- zadania pn. "Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Granica Województwa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska" w kwocie 450.000,-zł,
- zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odcinku Mielec Dębica - etap II" w kwocie 10.725.000,-zł,
- zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk -Łańcut - Dylągówka - Szklary odcinek Granica Województwa - Leżajsk" w kwocie 5.560.907,-zł,
- zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik" w kwocie 7.415.705,-zł,
- zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza" i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa- Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Województwa" w kwocie 26.674.670,-zł,
b) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013 zadania pn. "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875" w kwocie 76.761.991,-zł,
2) § 1 ust. 5 pkt 5 w kwocie 78.124.052,-zł stanowią wydatki na realizację projektów w ramach:
a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 77.914.903,-zł, w tym:
- projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 43.389.911,-zł,
- projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w kwocie 34.524.992,-zł,
b) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 209.149,-zł,
3) § 1 ust. 5 pkt 8 i ust. 6 pkt 6 lit. a stanowią wydatki Medycznej Szkoły Policealnej w Jaśle na realizację projektu pn. „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
4) § 1 ust. 6 pkt 1 lit. a stanowią wydatki na realizację operacji pn. „Odbudowa prawego wału rzeki Łęg na odcinku w km 5+946-7+880 na terenie gminy Gorzyce i gminy Zaleszany, woj. podkarpackie" w ramach zlewni Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Łęg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w kwocie 61.500,-zł,
5) § 1 ust. 6 pkt 3 lit. b stanowią wydatki na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.664.693,-zł, w tym:
a) zadania pn. "Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Granica Województwa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska" w kwocie 450.000,-zł,
b) zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odcinku Mielec Dębica - etap II" w kwocie 225.000,-zł,
c) zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik" w kwocie 314.423,-zł,
d) zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa- Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Województwa" w kwocie 675.270,-zł,
6) § 1 ust. 6 pkt 4 w kwocie 338.437,-zł stanowią wydatki na realizację projektów w ramach:
a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w kwocie 65.848,-zł,
b) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 272.589,-zł.
§ 3. Z uwzględnieniem postanowień § 1 dokonuje się zmian:
1) nazw inwestycji melioracyjnych ujętych w planie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 – Melioracje wodne, w tym:
a) operacja "Trzybnik - potok Trzybnik - regulacja potoku w km 0+590-1+433, 3+755-4+070, 4+935-5+145, 5+805-6+115 oraz 7+354-7+960 w miejscowościach: Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska, Górno, gm. Sokołów Małopolski, pow. Rzeszów, woj. podkarpackie" otrzymuje nazwę "Trzybnik - regulacja potoku w km 0+590-1+433, 3+755-4+070, 4+935-5+145, 5+805-6+062 oraz 7+354-7+960 w miejscowościach Wólka Niedźwiedzka, Wólka Sokołowska, Górno, gm. Sokołów Małopolski, pow. Rzeszów, woj. podkarpackie",
b) przedsięwzięcie inwestycyjne "Strug - etap I - odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km oraz obustronna odcinkowa budowa obwałowania rzeki w km 0+000-8+620 na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Biała, Tyczyn, Budziwój, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" otrzymuje nazwę "Strug - etap I - odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie",
c) przedsięwzięcie inwestycyjne "Wisłoka III - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+200-16+050 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+050-17+900 na terenie m. Rzędzianowice, Wola Mielecka gm. Mielec woj. podkarpackie" otrzymuje nazwę "Wisłoka III - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+200-15+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930-17+900 w miejscowości Rzędzianowice, Wola Mielecka, gm. Mielec, woj. podkarpackie",
2) w planie wydatków majątkowych ujętych w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 12.617.250,-zł zaplanowanych na zakup autobusu szynowego dwuczłonowego oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wydatki przeznacza się na zakup autobusów szynowych jednoczłonowych oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych,
3) w planie wydatków bieżących ujętych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez:
a) zmianę zakresu rzeczowego zadania ujętego w rozdziale 92116 - Biblioteki realizowanego w ramach dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie pn. "renowacja hallu w budynku przy ul. Sokoła 13". Zadanie poszerza się o "remont bocznej klatki schodowej i toalety na II piętrze w budynku przy ul. Sokoła 13",
b) zmianę przeznaczenia ujętych w rozdziale 92118 - Muzea dotacji podmiotowych dla:
ba) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na realizację zadania pn. "remont tarasów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Wieży Zegarowej, wykonanie izolacji posadzek w pomieszczeniach technicznych kamienicy przy ul. Serbańskiej". Dotację przeznacza się na zadanie pn. "wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich, wymiana stolarki okiennej w Wieży Zegarowej, wymiana pokrycia dachu od strony wschodniej nad kamienicą Rynek 9",
bb) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne. Dotację przeznacza się na wydatki związane z uroczystym otwarciem skansenu archeologicznego "Karpacka Troja" w Trzcinicy połączonym z festynem archeologicznym.
§ 4. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/52/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. nazwę jednostki w pozycji 23 "Wydział Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z siedzibą w Dębicy" zastępuje się nazwą „Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”.
§ 5. Określa się maksymalną wysokość poręczeń, których może udzielić Zarząd Województwa Podkarpackiego w roku 2011 do kwoty 2.258.075,-zł na lata 2011 – 2014, w tym:
1) w roku 2011 do kwoty 275.697,-zł,
2) w roku 2012 do kwoty 789.892,-zł,
3) w roku 2013 do kwoty 734.092,-zł,
4) w roku 2014 do kwoty 458.394,-zł.
§ 6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/52/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Teresa Kubas - Hul
 
Załącznik do uchwały Nr X/147/11
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 27 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.xls

147 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »