| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Zarszyn

z dnia 8 czerwca 2011r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osady Pastwiska w przedmiocie utworzenia wsi i ustalenia jej nazwy "Pastwiska" z sołectwa Pastwiska wchodzącego w skład wsi Odrzechowa, zmiany określenia rodzaju tej miejscowości z osady na wieś o nazwie Pastwiska w projektowanych granicach, zniesienia urzędowej nazwy osady Pastwiska oraz z mieszkańcami wsi Odrzechowa w zakresie przebiegu granicy pomiędzy wsią Odrzechowa a nowo tworzoną wsią o nazwie Pastwiska

Na podstawie art. 5a, art. 40 ust.2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z póź. zm.), Rada Gminy Zarszyn uchwala, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami osady Pastwiska w sprawie:

1) zmiany określenia rodzaju tej miejscowości z osady na wieś o nazwie Pastwiska

2) określenia przebiegu granicy pomiędzy wsią Odrzechowa, a nowo tworzoną wsią Pastwiska według projektu jak w załączniku Nr 1.

§ 2. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Odrzechowa w sprawie określenia przebiegu granicy pomiędzy wsią Odrzechowa a nowo tworzoną wsią Pastwiska według projektu jak w za łączniku Nr 1.

§ 3. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 i 2 uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.

§ 4. W konsultacji, w miejscowościach wymienionych w § 1 i § 2, mają prawo uczestniczyć wszyscy mieszkańcy,którzy w dniu jej przeprowadzenia mają ukończone 18 lat i stale zamieszkują w tych miejscowościach.

§ 5. Konsultacja będzie przeprowadzona w formie zebrania mieszkańców wsi Odrzechowa i osady Pastwiska, zorganizowanego przez Wójta Gminy, podczas którego mieszkańcy tych miejscowości wyrażą swoją opinię na kartach konsultacyjnych.

§ 6. Ustala się wzory kart konsultacyjnych stanowiących załączniki:

- Załącznik Nr 2 dla mieszkańców osady Pastwiska

- Załącznik Nr 3 dla mieszkańców wsi Odrzechowa.

§ 7. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji Wójt powoła komisję w składzie 3-5 osobowym.

2. O przedmiocie konsultacji, miejscu i czasie jej przeprowadzenia Wójt poinformuje mieszkańców na 14 dni przed ustalonym terminem przez rozplakatowanie obwieszczeń.

§ 8. Urząd Gminy sporządzi spisy mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacjach i przygotuje karty konsultacyjne, które zostaną przekazane komisji powołanej przez Wójta.

§ 9. Komisja najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia konsultacji przekaże Wójtowi Gminy protokół przedstawiający wyniki konsultacji oraz analizę uwag zgłoszonych przez mieszkańców wsi w ramach konsultacji.

§ 10. Wójt Gminy przedstawia protokół oraz analizę, o której mowa w § 8 na najbliższej sesji Rady Gminy oraz ogłasza wyniki konfrontacji w trybie zwyczajowo przyjętym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/45/2011
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 8 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

U VIII 45 ZAL1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/45/2011
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 8 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

U VIII 45 ZAL2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/45/2011
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 8 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

U VIII 45 ZAL3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »