| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/53/11 Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.Nr.142.poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to forma współpracy Miasta Leżajska z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności.

3. Zadania publiczne podlegające realizacji w ramach inicjatywy lokalnej w trybie określonym niniejszą uchwałą, obejmują zadania opisane w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2. 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy miasta Leżajska bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego realizowanego na terenie miasta Leżajska na formularzu, którego wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 składny jest do Burmistrza Leżajska.

§ 3. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Komisja ds. wspierania inicjatyw lokalnych powołana przez Burmistrza Leżajska.

2. Komisja ds. wspierania inicjatyw lokalnych, w ciągu 14 dni od daty otrzymania niezbędnych dokumentów:

1) dokonuje analizy wniosku,

2) dokonuje oceny wniosku zgodnie z kryteriami zawartymi w Karcie oceny merytorycznej wniosku stanowiący zał. nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Komisja może zwrócić się do Wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów określając mu odpowiedni termin. W takim przypadku bieg terminu do zakończenia prac Komisji ulega przedłużeniu o czas konieczny do uzupełnienia wniosku.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

a) aktualny odpis z KRS bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji),

b) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika),

2) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup mieszkańców – pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.

§ 4. 1. Ostatecznej oceny wniosków dokonuje Burmistrz Leżajska.

2. Ocenie podlegają tylko wnioski, które uzyskały powyżej 50% możliwych do uzyskania punktów w karcie oceny.

3. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Leżajska informuje Wnioskodawcę na piśmie w terminie 7 dni od dnia jego rozpatrzenia.

§ 5. Środki finansowe przeznaczone przez Wnioskodawcę na realizację zadania nie mogą pochodzić z budżetu Miasta.

§ 6. Wnioski o których mowa w § 2, powinny być złożone w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym.

§ 7. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta zawiera się umowę z Wnioskodawcą o realizację inicjatywy lokalnej. Umowa winna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy opis współfinansowanego zadania publicznego oraz termin wykonania inicjatywy,

2) wysokość kwoty współfinansowania Miasta i tryb płatności,

3) udział Wnioskodawcy,

4) obowiązek realizacji zadania w danym roku budżetowym,

5) tryb kontroli wykonania zadania,

6) termin i sposób rozliczenia realizacji zadania,

7) regulacje ustalające fakt przejścia na Miasto prawa własności do urządzeń i budowli powstałych w wyniku realizacji inicjatywy,

8) zobowiązanie Wnioskodawcy do przedstawienia dokumentów potwierdzających wywiązanie się z ciążących na nim zobowiązań względem wykonawcy i podwykonawcy.

2. Miasto może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Ireneusz Stefański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/11
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/11
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Karta oceny merytorycznej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »