| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/321/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIX/118/2011 Rady Gminy Leżajsk z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce działające na terenie Gminy Leżajsk

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 „a” ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) po zbadaniu uchwały Nr XIX/118/2011 Rady Gminy Leżajsk z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce działające na terenie Gminy Leżajsk stwierdzanie ważność uchwały Nr XIX/118/2011 Rady Gminy Leżajsk z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce działające na terenie Gminy Leżajsk w części dotyczącej:

- postanowień §6 uchwały regulujących tryb kontroli udzielanych dotacji - czym naruszono art. 60 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.235 ze zm.) zgodnie z którym rada gminy w drodze uchwały określa wysokość i zasady ustalania dotacji.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2012 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwała Nr XIX/118/2011 Rady Gminy Leżajsk z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce działające na terenie Gminy Leżajsk.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej badając przedmiotowa uchwałę w trybie nadzoru wszczęło uchwałą Nr I/9/2012 z dnia 10 stycznia 2011 r. postępowanie nadzorcze.

Kolegium Izby stwierdziło, co następuje:

Uchwałą Nr XIX/118/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce działające na terenie gminy Leżajsk Rady Gminy Leżajsk uregulowała również tryb kontroli dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce działające na terenie gminy Leżajsk wykraczając tym poza granice upoważnienia ustawowego określonego w art. 60 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.235 ze zm).

Kolegium Izby zważyło, co następuje:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały, a zasady i tryb ich ogłaszania określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95).

Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 ze zm.) żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić: gmina; osoby fizyczne; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Odpowiednio do art. 60 ust.1 cytowanej ustawy wymienione wyżej podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy. Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu wysokość i zasady ustalania dotacji celowej o której mowa w ust. 1 określa rada gminy w drodze uchwały.

Zgodnie z powołanymi przepisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, rada gminy określa w drodze uchwały wysokość i zasady ustalania dotacji celowej w sytuacji, gdy decyduje się dotować podmioty prowadzące żłobki czy kluby dziecięce.

Szczegółowe upoważnienie ustawowe zawarte w art. 60 ust 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 określa materię, która może być przedmiotem regulacji w drodze aktu prawa miejscowego i organ kompetentny do jego wydania. Zatem delegacja ustawowa zawarta w przywołanym przepisie, ogranicza się jedynie do określenia wysokości i zasad udzielenia dotacji przez radę gminy, a regulacja innych zagadnień wykraczających poza zakres ustawowy, takich jak tryb kontroli udzielonej dotacji, czy też zasady jej rozliczania, nie może być w przedmiotowej uchwale dokonywana.

Mając powyższe na uwadze Kolegium stwierdziło, że regulacja trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, zamieszczona w §6 uchwały Nr XIX/118/2011 Rady Gminy Leżajsk z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby działające na terenie Gminy Leżajsk, wykracza poza granice upoważnienia ustawowego określonego w art. 60 ust 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i tym samym w istotny sposób narusza powołany przepis.

Mając na względzie powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej orzekło jak w sentencji.

Na powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie przysługuje Radzie Gminy Leżajsk prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »