| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P- II. 4131.2.13.2012 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 7 lutego 2012r.

dotyczące uchwały Nr XV/106/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 85, 86 i   91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj.   Dz. U. z   2001 r., Nr 142., poz. 1591 z   późn. zm.), art. 40 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 r. o   gospodarce komunalnej (Dz. U. z   1997 r. Nr 9, poz. 43 z   późn. zm.)  

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ  

§   3.   uchwały Nr XV/106/2011 Rady Gminy Zarszyn z   dnia 28 grudnia 2011 r. w   sprawie zasad korzystania z   gminnych obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i   opłat za korzystanie z   tych obiektów i   urządzeń.  

Uzasadnienie

Rada Gminy Zarszyn w   dniu 28 grudnia 2011 r. podjęła uchwałę Nr XV/106/2011 w   sprawie zasad korzystania z   gminnych obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i   opłat za korzystanie z   tych obiektów i   urządzeń. Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru w   dniu 9   stycznia 2012 r. Organ nadzoru oceniając przedmiotową uchwałę pod kątem zgodności z   prawem stwierdził, że   narusza ona przepisy art. 40 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 r. o   gospodarce komunalnej (Dz. U. z   1997 r. Nr 9, poz. 43 z   późn. zm.).  

Przedmiotową uchwałą Rada określiła zasady korzystania z   gminnych obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej oraz określiła sposób ustalania cen i   opłat za korzystanie z   tych obiektów i   urządzeń.  

W § 6   uchwały Rada postanowiła, iż uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Przepis art. 40 ust. 2   pkt 4   ustawy o   samorządzie gminnym, który Rada Gminy powołała w   podstawie prawnej uchwały, upoważnia radę gminy do wydania aktów prawa miejscowego określających zasady i   tryb korzystania z   obiektów gminnych i   urządzeń użyteczności publicznej.  

Tymczasem zgodnie z   § 3   przedmiotowej uchwały Rada określiła sposób ustalania opłat za pozastatutowe korzystanie z   obiektów i   urządzeń. Natomiast na mocy § 3   pkt 1   kwestionowanej uchwały ustalono, iż wysokość odpłatności ustala Wójt Gminy.  

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż ustalanie cen i   opłat za korzystanie z   obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej nie mieści się w   zakresie pojęcia "zasady i   tryb korzystania z   obiektów gminnych i   urządzeń użyteczności publicznej", czyli w   granicach upoważnienia zawartego w   art. 40 ust. 2   pkt 4   ustawy o   samorządzie gminnym (zob. wyrok NSA z   dnia 15 kwietnia 2003 r., sygn. akt II SA/Ka 2550/02 niepubl., wyrok NSA z   dnia 13 grudnia 2000 r., sygn. akt II SA 2320/00, OSS 2001/4/129).  

Natomiast podstawę prawną do wydania przedmiotowej uchwały stanowi, również powołany w   podstawie prawnej, przepis art. 4   ust. 1   pkt 2   ustawy o   gospodarce komunalnej, upoważniający radę gminy m. in. do ustalenia wysokości cen i   opłat albo sposobu ustalania cen i   opłat za usługi komunalne o   charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z   obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 4   ust. 2   tej ustawy, z   którego treści wynika, iż "uprawnienia, o   których mowa w   ust. 1   pkt 2, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek". Jednakże wskazać należy, że art. 4   ustawy o   gospodarce komunalnej nie stanowi podstawy do podjęcia uchwały o   charakterze aktu prawa miejscowego (wyrok NSA z   dnia 29 listopada 2001 roku, sygn. akt SA/Wr 1415/01, OSS 2002/1/16). W   ocenie organu nadzoru uchwały w   tej materii nie można zaliczyć do kategorii aktów prawa miejscowego również ze względu na brak przymiotu powszechnego obowiązywania jej norm. Jej postanowienia skierowane są do podporządkowanych gminie jednostek organizacyjnych. Jest ona tzw. aktem kierownictwa wewnętrznego, albowiem wiąże jedynie podmioty znajdujące się w   strukturze organizacyjnej, w   której akt został wydany. Nie rozstrzyga natomiast bezpośrednio o   prawach i   obowiązkach podmiotów, tworzących wspólnotę samorządową, będących w   badanym przypadku usługobiorcami usług komunalnych. Podmioty te uiszczają opłaty w   wysokości i   na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z   właściwą gminną jednostką organizacyjną lub bezpośrednio z   wójtem gminy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Łodzi z   dnia 5   października 2007 r. sygn. akt II SA/Łd 665/07, publ. LEX nr 357623).  

Należy stwierdzić, iż niedopuszczalnym jest regulowanie w   jednej uchwale, mającej być w   zamiarze Rady aktem prawa miejscowego materii, stanowiącej prawo miejscowe (zasady korzystania z   obiektów i   urządzeń gminnych) i   regulacji nie należącej do tej kategorii (opłaty za korzystanie z   obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej).  

Mając na względzie wskazane przez organ nadzoru istotne naruszenia prawa, należało zgodnie z   art. 91 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym stwierdzić nieważność § 3   uchwały Nr XV/106/2011 Rady Gminy Zarszyn z   dnia 28 grudnia 2011 r. w   sprawie zasad korzystania z   gminnych obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i   opłat za korzystanie z   tych obiektów i   urządzeń.  

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, w   terminie 30 dni od jego otrzymania.  

Otrzymuje:  

-   Wójt Gminy Zarszyn  

-   Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn  

 

 

 

z up.   WOJEWODY PODKARPACKIEGO
DYREKTOR GENERALNY URZĘDU  


Janusz   Olech

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »