| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/215/2011 Rady Miejskiej w Dębicy

z dnia 29 grudnia 2011r.

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Dębica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn.zm.), oraz art.27 ust.2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127poz.857 z późn.zm.) Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje:

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała reguluje warunki i tryb udzielania finansowania przez Gminę Miasto Dębica przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej. 2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w uchwale.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) sporcie – należy przez to rozumieć określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn.zm.) wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach, 2) klubie sportowym – należy przez to rozumieć prowadzącą działalność, w zakresie sportu, osobę prawną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów, a także inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność w zakresie sportu, 3) przedsięwzięcie – należy przez to rozumieć zadanie realizowane przez klub sportowy, stanowiące wydatki bieżące tego klubu, które w sposób bezpośredni przyczynią się do rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Dębica, 4) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia, 5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację między Gminą Miasto Dębica, a klubem sportowym.

Rozdział II.
Warunki otrzymania wsparcia finansowego

§ 3. 1. Dotację z budżetu może otrzymać klub sportowy działający na terenie Gminy Miasto Dębica. 2. Klub sportowy ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek do Burmistrza Miasta Dębicy o udzielenie dotacji celowej. 3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. 4. Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 1) realizacji programów szkolenia sportowego, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu, 2) ubezpieczenia zawodników, 3) zakupu sprzętu sportowego, 4) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach wraz z wyżywieniem zawodników, 5) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 6) sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej, 7) kosztów pośrednich (np. obsługa księgowa, utrzymanie rachunku bankowego), związanych z realizacją przedsięwzięcia stanowiące maksymalnie 10% wysokości dofinansowania, 8) pokrycia kosztów utrzymania zawodników nie będących mieszkańcami Gminy Miasta Dębica do wysokości 25% przyznanej dotacji. 5. Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności: 1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego, 2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu, 3) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, 4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 6. Kwota dofinansowania realizacji danego przedsięwzięcia z budżetu Gminy Miasto Dębica nie może przekroczyć 90% jego kosztów. 7. Forma wypłaty przyznanej dotacji celowej przyznanej klubom sportowym, zostanie określona w umowie.

Rozdział III.
Tryb udzielenia dotacji

§ 4. 1. Dotacja celowa na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu może być przyznana przez Burmistrza Miasta Dębicy na wniosek klubu sportowego. 2. Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z terminem składania wniosków o wsparcie finansowe zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębicy. 3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały. 4. Do wniosku należy dołączyć: 1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego, 2) aktualny statut 3) załączniki, jak we wniosku 5. Wnioski niekompletne, bądź zgłoszone po terminie, nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji celowej.

§ 5. 1. Do rozpatrzenia złożonych wniosków Burmistrz Miasta Dębicy powołuje Komisję odrębnym zarządzeniem. 2. Po ocenie wniosków Burmistrz Miasta Dębicy podejmuje decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Dębica w formie zarządzenia. 3. Przy ocenie złożonych wniosków bierze się pod uwagę: 1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Dębica, 2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na rozwój sportu, 3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia, 4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą, 5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy. 4. Wysokość przyznanej dotacji może być wyższa od wnioskowanej przez klub sportowy. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu przedsięwzięcia. 5. Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Rozdział IV.
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

§ 6. 1. Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia zawarta zostanie umowa. 2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać w szczególności: 1) oznaczenie stron umowy, 2) opis przedsięwzięcia na jakie dotacja została przyznana i termin jego wykonania, 3) wysokość dotacji udzielonej klubowi wykonującemu przedsięwzięcie i tryb płatności, 4) termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego, 5) tryb i zakres kontroli realizowanego przedsięwzięcia, 6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, 7) warunki rozwiązania umowy, 8) zasady wydatkowania i rozliczenia dotacji z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, 9) termin i zakres sprawozdania. 3. Integralnym elementem umowy jest ostateczny kosztorys przedsięwzięcia. 4. Dotację celową na realizację przedsięwzięcia przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego na warunkach określonych w umowie. 5. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu zawartego w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji celowej, ani istotnego odstępstwa od założeń przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2. 6. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające dokonanie przez klub sportowy przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu projektu do 30% istniejącej pozycji kosztorysowej bez konieczności zmiany umowy. 7. Przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu przekraczające 30% kwoty danej pozycji kosztorysu wymaga zmiany umowy. 8. Podmiot otrzymujący dotację celową nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia na cele inne niż określone w umowie.

§ 7. Przypadki i zasady zwrotu dotacji celowej określone są w przepisach art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 8. 1. Umowa, o której mowa w § 6. ust. 1 może być rozwiązana na mocy porozumienia stron umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. 2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron w przypadku określonym w ust. 1 skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w sporządzonym protokole. 3. Umowa może być rozwiązana przez Gminę Dębica ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1) wykorzystywania udzielonej dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem, 2)nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, 3) przekazania przez klub sportowy część lub całość dotacji celowej osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego umowa określona w § 6. ust. 1, 4) odmowy przez klub sportowy poddania się kontroli lub w terminie określonym przez Gminę Miasto Dębica nie doprowadzenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 5) nieprzedłożenia sprawozdania, o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2. 4. Rozwiązując umowę, Gmina Miasto Dębica określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3.

§ 9. 1. Przyznana dotacja celowa podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały. 2. Klub sportowy otrzymujący dotację celową zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania w terminach określonych w umowie nie później jednak niż 30 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 3. Zakończenie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Gminę Miasto Dębica sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział V.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 10. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w 2012 roku powinny być złożone w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

§ 11. Informację o wykorzystaniu dotacji celowych udzielonych podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu Burmistrz Miasta Dębicy przedstawi w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy


Stefan Bieszczad

Załącznik do Uchwały Nr XX/215/2011
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zalaczniki do Uchwały Nr XX/215/2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WNCL

Butikowa firma doradcza wyspecjalizowana w strategicznym zarządzaniu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »