| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/661/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 7 lutego 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XX/215/2011 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Dębica

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Nr XX/215/2011 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Dębica,- działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) stwierdza nieważność postanowień zamieszczonych we wzorze sprawozdania (częściowego i końcowego) z wykonania przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu, o którym mowa w § 9 ust. 1 uchwały Nr XX/215/2011 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011 r., stanowiącym załącznik do Nr 2 do tej uchwały, określających obowiązek złożenia przez osoby występujące w imieniu klubu sportowego oświadczenia, że zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655, z późn. zm.) oraz załączenia do sprawozdania kopii dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr XX/215/2011 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Dębica, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 12 stycznia 2012 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w wyniku badania przedmiotowej uchwały stwierdziło, co następuje.

Rada Miejska w Dębicy działając na postawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) w uchwale Nr XX/215/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. postanowiła m. in., że:

- w par. 1 ust. 1 - przedmiotowa uchwała reguluje warunki i tryb udzielania finansowania przez Gminę Miasto Dębica przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej;

- w par. 1 ust. 2 – wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trycie określonych w uchwale;

- w § 9 ust. 1 – przyznana dotacja celowa podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały;

- we wzorze sprawozdania (częściowego i końcowego) z wykonania przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu, o którym mowa w § 9 ust. 1 uchwały, stanowiącym załącznik do Nr 2 do tej uchwały - osoby występujące w imieniu klubu sportowego składają oświadczenie, że zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655, z późn. zm.) oraz mają obowiązek załączenia do sprawozdania kopii dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych;

- w § 13 – uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Kolegium Izby zważyło co następuje.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.

W myśl art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 127, poz. 857, z późn. zm.) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania tego zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.

Klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Dotacja ta ma służyć realizacji celu publicznego z zakresu sportu, który jednostka samorządu terytorialnego zamierza osiągnąć i może być przeznaczona w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. (art. 28 cyt. ustawy o sporcie).

Stosownie do art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawę tę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;

2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50 % lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;

4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności:

a) finansują je w ponad 50 % lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub

d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;

5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:

a) ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,

b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;

6) podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania.

Podmioty te przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Rada Miejska w Dębicy stanowiąc we wzorze sprawozdania (częściowego i końcowego) z wykonania przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu, o którym mowa w § 9 ust. 1 uchwały, stanowiącym załącznik do Nr 2 do tej uchwały, że osoby występujące w imieniu klubu sportowego składają oświadczenie, że zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655, z późn. zm.) oraz mają obowiązek załączenia do sprawozdania kopii dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych,

- naruszyła w istotny sposób art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 143, poz. 857), a także art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), gdyż zobowiązała osoby składające w imieniu klubu sportowego sprawozdanie częściowe lub końcowe z wykonania przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu, na realizację którego przyznano dotację z budżetu miasta, do wykazania, że zamówienia udzielone przez klub sportowy, czyli podmiot spoza sektora finansów publicznych, na dostawy, usługi i roboty budowlane finansowane ze środków pochodzących z przyznanej dotacji z budżetu miasta na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu, były realizowane z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz do załączenia kopii dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych do sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Mając na względzie powyższe Kolegium Izby orzekło jak w sentencji.

Na powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie przysługuje Radzie Miejskiej w Dębicy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »