| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/217/12 Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW ZDRÓJ"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.l w   związku z   art.27 ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr   80 poz.717 z   późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń Studium Uwarunkowań i   Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/303/2002 Rady Miejskiej w   Rymanowie z   dnia 9   sierpnia 2002r. wraz z   późniejszymi zmianami, Rada Miejska w   Rymanowie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego RYMANÓW ZDRÓJ", uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej Rymanowie z   dnia 11 września 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 129 poz. 1767) wraz z   późniejszymi zmianami, zwaną dalej „zmianą planu”.  

2.   Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu parkingu oznaczonego symbolem 3.KS o   powierzchni około 0,06 ha na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

3.   Integralną częścią uchwały jest rysunek zmiany planu w   skali 1:2000, stanowiący załącznik nr   1, sporządzony na kopii fragmentu rysunku planu wymienionego w   §1 ust.   1, obowiązujący w   zakresie zastosowanych oznaczeń.  

§   2.   Wprowadza się następujące zmiany planu:  

1)   na rysunku planu teren parkingu oznaczony symbolem 3.KS przeznacza się – w   granicach zmiany planu - na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem 17.1.MN.  

2)   w treści uchwały:  

a)   w § 9   ustęp 1   po punkcie 5   dodaje się punkt 5a w   brzmieniu: „5a) powierzchnia zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem 17.1.MN nie może być mniejsza niż 10% jego powierzchni;”  

b)   w § 10 ustęp 1   otrzymuje brzmienie: „1. Tereny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami:   1.MN - pow. 4,25 ha, 2.MN - pow. 3,25 ha, 2a.MN - pow. 0,32 ha, 3.MN -pow. 0,81 ha, 4.MN - pow. 2,05 ha, 5.MN - pow. 1,39 ha, 6.MN - pow. 1,08 ha, 7.MN - pow. 3,86 ha, 8.MN -pow. 1,46 ha, 9.MN - pow. 1,21 ha, 10.MN - pow. 0,28 ha, 11.MN - pow. 0,48 ha, 12.MN - pow. 1,01 ha, 13.MN -pow. 1,71 ha, 14.MN - pow. 1,47 ha, 15.MN - pow. 1,34 ha, 16.MN - pow. 1,72 ha, 17.MN - pow. 0,51 ha, 17.1.MN – pow. 0,06ha, 19.MN -pow. 0,96 ha.   Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:”  

c)   w § 10 ustęp 1   po punkcie 3   dodaje się punkt 3a w   brzmieniu: „3a) w   terenie oznaczonym symbolem 17.1.MN maksymalne zbliżenie do granic działki wyznacza obrys istniejących budynków w   przypadku ich rozbudowy, nadbudowy i   odbudowy;”  

d)   w §25 po punkcie 5   dodaje się pkt 6   w brzmieniu: „5. 30% dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 17.1.MN”  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

Załącznik do Uchwały Nr XIX/217/12
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 17 lutego 2012 r.
Zalacznik1.jpg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »