| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/115/12 Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Cmentarz" w miejscowości Wiśniowa

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa uchwalonego uchwałą Nr XXXI/213/2001 Rady Gminy w   Wiśniowej z   dnia 13 września 2001 r.z późniejszymi zmianami.  

Rada Gminy Wiśniowa  
uchwala co następuje:  

I.  

PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   1.   Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nowy Cmentarz” w   miejscowości Wiśniowa, zwany dalej planem.  

             

2.   Plan obejmuje obszar o   powierzchni około 4,29 ha, położony przy drodze gminnej nr 112451R Wiśniowa – Szufnarowa – Rakówki.  

3.   Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1)   załącznik Nr 1   – rysunek planu, wykonany na kopii mapy zasadniczej w   skali 1:1000, będący integralną częścią uchwały i   obowiązujący w   zakresie określonym legendą;  

2)                 załącznik Nr 2   - rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   niniejszym planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

§   2.   1.   W granicach planu wyznacza się następujące tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone na rysunku planu symbolami:  

1)   ZC   – teren cmentarza, w   tym 1ZC, 2ZC;  

2)   1KS, U   – teren obsługi komunikacyjnej oraz zabudowy usługowej;  

3)   R   – teren rolny, w   tym 1R, 2R;  

4)   ZL   – teren lasu, w   tym 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL;  

5)   1KD-L   – teren drogi publicznej klasy lokalnej;  

6)   1KDx   – teren ciągu pieszo – jezdnego.  

II.  

USTALENIA DLA CAŁEGO TERENU OBJĘTEGO PLANEM  

§   3.   1.   Przy zagospodarowaniu terenów objętych planem należy uwzględnić:  

1)   położenie w   otulinie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 63/05 Wojewody Podkarpackiego z   dnia 16 czerwca 2005 r. w   sprawie Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z   przepisami szczegółowymi niniejszej uchwały;  

2)   położenie w   granicach obszaru zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych, poprzez dostosowanie lokalizacji obiektów i   technologii ich posadowienia do warunków geotechnicznych posadowienia obiektów na gruncie oraz zgodnie z   przepisami szczegółowymi niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   Na terenie objętym planem dopuszcza się:  

1)   lokalizację kondygnacji podziemnej budynku;  

2)   lokalizacje obiektów małej architektury oraz nośników reklamowych;  

3)   na terenach 1ZC, 2ZC, 1R, 2R, 1KS,U, 1KD-L i   1KDx dopuszcza się przebudowę sieci infrastruktury technicznej oraz budowę nowych sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem, iż nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z   ich przeznaczeniem w   planie;  

4)   na terenach 1ZC, 2ZC, 1R, 2R, 1KS,U i   1KDx dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych o   powierzchniach nie większych niż 0,02 ha z   przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w   ilości nie większej niż dwie działki na danym terenie.  

2.   Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji studni.  

§   5.   Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (nie dotyczy sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg), w   rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska.  

§   6.   1.   Zasady obsługi terenu w   zakresie infrastruktury technicznej:  

1)   zaopatrzenie w   energię elektryczną   z sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych poza jego granicami poprzez ich rozbudowę o   napięciu nie mniejszym niż 230 V;  

2)   zaopatrzenie w   wodę   z sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie objętym planem lub z   sieci zlokalizowanych poza jego granicami od strony północnej i   południowo - wschodniej, poprzez ich rozbudowę o   parametrach nie mniejszych niż     25 mm;  

3)   zaopatrzenie w   gaz   poprzez rozbudowę sieci gazowej zlokalizowanej poza jego granicami od strony zachodniej i   południowej, o   ciśnieniu nie większym niż 10kPa;  

4)   zaopatrzenie w   sieć   teletechniczną   poprzez włączenie do istniejącej sieci zlokalizowanej na terenie objętym planem lub z   sieci teletechnicznej zlokalizowanej poza jego granicami;  

5)   odprowadzenie   ścieków bytowo - sanitarnych   do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe z   wywożeniem na oczyszczalnię ścieków na zasadach określonych przepisami szczególnymi. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowo - sanitarnych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej po stronie zachodniej, wschodniej lub południowej terenu objętego planem, o   parametrach nie mniejszych niż     200 mm;  

6)   odprowadzenie   wód opadowych   z budynków oraz parkingów i   powierzchni utwardzonych powierzchniowo na teren własnej działki, w   sposób nie powodujący zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntu;  

7)   gromadzenie i   usuwanie odpadów komunalnych   oraz związanych z   prowadzoną działalnością na zasadach obowiązujących w   gminie;  

8)   zaopatrzenie w   ciepło   z indywidualnych źródeł ciepła nie pogarszających stanu środowiska naturalnego.  

§   7.   Do czasu realizacji ustaleń planu tereny należy użytkować w   sposób dotychczasowy.  

§   8.   1.   Tereny oznaczone symbolem   1ZC   o pow. 0,33 ha i   2ZC   o pow. 0,44 ha przeznacza się pod   cmentarz.  

2.   Zasady zagospodarowania terenu:  

1)   ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynku zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej;  

3)   wskaźnik intensywności zabudowy dla działki budowlanej nie mniej niż 0,015 i   nie więcej niż 0,05;  

4)   tereny 1ZC i   2ZC należy zagospodarować jako dwie odrębne działki budowlane;  

5)   na terenie 2ZC dopuszcza się lokalizację wyłącznie jednego budynku: domu przedpogrzebowego lub kostnicy;  

6)   na terenie 1ZC nie dopuszcza się lokalizacji budynków;  

7)   w granicach terenu zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych, zakazuje się lokalizacji grobów, krypt i   grobowców.  

3.   Cechy zabudowy domu przedpogrzebowego lub kostnicy:  

1)                 wysokość budynku - do 10 m;  

2)                 wysokość krzyża lub wieży – do 15 m;  

3)                 dach o   schemacie dwu- lub wielospadowym, o   nachyleniu połaci dachowych od 30 0   do 60 0   ;  

4)                 kierunek najdłuższej kalenicy budynku równolegle lub prostopadle do granic działki budowlanej z   możliwością odchylenia do 2 0   ;  

5)                 pokrycie dachowe: blacha, dachówka ceramiczna lub materiał dachówko- podobny w   kolorze czerwonym, brązowym lub grafitowym;  

6)                 powierzchnia zabudowy nie większa niż 140 m 2   ;  

7)                 kubatura budynku nie większa niż 1200 m 3   .  

4.   Dostępność komunikacyjna terenu 1ZC bezpośrednio do drogi 1KD-L, terenu 2ZC do drogi 1KD-L przez ciąg pieszo - jezdny 1KDx.  

§   9.   1.   Teren oznaczony symbolem   1KS,U   o pow. 0,18haprzeznacza się pod   obsługę   komunikacyjną oraz   zabudowę   usługową   .  

2.   Zasady zagospodarowania terenu:  

1)   ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków usługowych zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 10 % powierzchni działki budowlanej;  

3)   dopuszcza się zagospodarowanie do 20% terenu pod budynki usługowe – z   zastrzeżeniem, iż wskaźnik intensywności zabudowy dla działki budowlanej nie będzie mniejszy niż 0,03 i   nie większy niż 0,12;  

4)   zakazuje się lokalizacji usług związanych z   żywieniem zbiorowym oraz przechowujących artykuły żywności.  

3.   Cechy zabudowy budynków usługowych:  

1)   wysokość zabudowy do 9   m;  

2)   dach o   schemacie dwu- lub wielospadowym, o   nachyleniu połaci dachowych od 30 0   do 45 0   ;  

3)   kierunek najdłuższej kalenicy budynku usługowego równolegle do linii zabudowy zlokalizowanej od strony drogi publicznej, z   możliwością odchylenia do 2 0   ;  

4)   pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna lub materiał dachówko - podobny w   kolorze czerwonym, brązowym lub grafitowym  

5)   łączna kubatura budynków nie większa niż 500 m 3   licząc na każde 0,04 ha powierzchni działki budowlanej.  

4.   Zasady kształtowania działek budowlanych:  

1)   powierzchnia działki nie mniejsza niż 0,04 ha;  

2)   kierunek podziału terenu równolegle lub prostopadle do istniejących granic działek;  

3)   dopuszcza się podział terenu na nie więcej niż 3   działki budowlane.  

5.   Miejsca postojowe indywidualne dla obsługi funkcji usługowej:  

1)   nie mniej niż 1   miejsce na 30 m 2   powierzchni użytkowej;  

2)   dopuszcza się obsługę w   zakresie miejsc postojowych z   całego terenu 1KS,U.  

6.   Dostępność komunikacyjna terenu do drogi 1KD-L.  

§   10.   1.   Tereny oznaczone symbolem   1R   o pow. 0,67 ha,   2R   o pow. 1,78 ha, przeznacza się pod   tereny rolne.  

2.   Dostępność komunikacyjna terenów bezpośrednio do drogi 1KD-L lub dojazdami wewnętrznymi do w/w drogi publicznej.  

§   11.   1.   Tereny oznaczone symbolem   1ZL   o pow. 0,008 ha,   2ZL   o pow. 0,07 ha,   3ZL   o pow. 0,18 ha,   4ZL   o pow. 0,24 ha, przeznacza się pod   tereny lasu.  

2.   Teren 2ZL, 3ZL i   4ZL należy zalesiać w   odległości nie mniejszej niż 5   m od granicy działek rolnych oraz 3   m od terenu cmentarza i   dróg gruntowych/wewnętrznych.  

3.   Nie dopuszcza się lokalizacji budynków.  

4.   Dostępność komunikacyjna terenów poprzez drogi wewnętrzne zlokalizowane  
w obrębie planu lub poza jego granicami do drogi publicznej 1KD-L lub innych dróg publicznych.  

§   12.   1.   Teren oznaczony symbolem   1KD-L   o pow. 0,30 ha przeznacza się pod   drogę publiczną klasy lokalnej.  

2.   Szerokość w   granicach planu do 19 m, zgodnie z   rysunkiem planu.  

3.   Dopuszcza się wykonanie jednostronnych miejsc postojowych lokalizowanych równolegle do jezdni.  

§   13.   1.   Teren oznaczony symbolem   1KDx   o pow. 0,10 ha przeznacza się pod   ciąg pieszo – jezdny.  

2.   Szerokość w   granicach planu do 8   m, zgodnie z   rysunkiem planu.  

III.  

PRZEPISY KOŃCOWE  

§   14.   Ustala się 30 % stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat za wzrost wartości nieruchomości, w   związku z   uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

§   15.   Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wiśniowa.  

§   16.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zbigniew   Miga

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIV/115/12    
Rady Gminy Wiśniowa    
z dnia 17 lutego 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XIV/115/12    
Rady Gminy Wiśniowa    
z dnia 17 lutego 2012 r.  
 

              Realizację zapisanych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Nowy Cmentarz” w   miejscowości Wiśniowa   , inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, przewiduje się poprzez finansowanie ze środków gminy.  

Źródłami finansowania ww. inwestycji i   zadań będą również w   zależności od potrzeb:  

a)   środki pomocowe Unii Europejskiej,  

b)   kredyt bankowy,  

c)   emisja obligacji komunalnych,  

d)   środki prywatne.  

Nakłady ponoszone na realizację inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej będą odpowiednio zagwarantowane w   wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w   budżecie gminy, z   uwzględnieniem wykorzystania ewentualnych środków pozabudżetowych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »