| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II. 4131.2.29.2012 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 28 marca 2012r.

dotyczące uchwały Rady Gminy Łańcut Nr XVII/129/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad korzystania z sal gimnastycznych wraz z zapleczem, znajdujących się na terenie szkół prowadzonych przez Gminę Łańcut

Na podstawie art. 85, 86 i   91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ  

-   § 3   ust. 3   uchwały Rady Gminy Łańcut Nr XVII/129/12 Rady Gminy Łańcut z   dnia 23 lutego 2012r. w   sprawie zasad korzystania z   sal gimnastycznych wraz z   zapleczem, znajdujących się na terenie szkół prowadzonych przez Gminę Łańcut.  

Uzasadnienie

                            Rada Gminy Łańcut w   dniu 23 lutego 2012 r. podjęła uchwałę Nr XVII/129/12 w   sprawie zasad korzystania z   sal gimnastycznych wraz z   zapleczem, znajdujących się na terenie szkół prowadzonych przez Gminę Łańcut. W   podstawie prawnej Rada powołała się m. in. na przepis art. 40 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), który stanowi podstawę do wydawania aktów prawa miejscowego w   zakresie zasad i   trybu korzystania z   gminnych obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej.  

              W § 3   ust. 3   przedmiotowej uchwały Rada postanowiła, że wysokość opłat za korzystanie z   Sali gimnastycznej ustala Wójt Gminy Łańcut na wniosek dyrektora szkoły. W   ocenie organu nadzoru zapis ten nie mieści się w   delegacji ustawowej zawartej w   art. 40 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.), gdyż przepis ten upoważnia jedynie do wydania aktów prawa miejscowego określających zasady i   tryb korzystania z   obiektów gminnych i   urządzeń użyteczności publicznej. Uprawnienia organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do stanowienia o   wysokości cen i   opłat za korzystanie z   obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego wynikają natomiast z   przepisu art. 4   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996r. o   gospodarce komunalnej (Dz. U. z   2011 r. Nr 45, poz. 236 z   późn. zm.). Z   mocy ust. 2   tego przepisu kompetencje w   powyższym zakresie rada gminy może powierzyć wójtowi, jako organowi wykonawczemu. Stwierdzić zatem należy, że to ten przepis zawiera ustawowo określoną subdelegację, upoważniającą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do przekazywania wskazanych w   art. 4   ust. 1   pkt 2   jego kompetencji.  

              Reasumując upoważnienie Wójta Gminy do decydowania o   wysokości cen i   opłat za korzystanie z   obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej musi wynikać ze stosownej, odrębnej uchwały Rady Gminy Łańcut, określającej każdorazowo zakres dopuszczalnych działań wójta. Zasadą powinno być przy tym, że uchwała Rady Gminy zawiera "sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z   prawem luzu interpretacyjnego" (zob. wyrok NSA z   26 IX 1995 r., Sa/Gd 2949/94, "Prawo Gospodarcze" 1995, nr 12, poz. 48).  

              Niewątpliwie ustalanie przez Radę Gminy cen i   opłat za korzystanie z   obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej oraz przekazanie tych kompetencji wójtowi gminy nie mieści się w   zakresie pojęcia "zasady i   tryb korzystania z   obiektów gminnych i   urządzeń użyteczności publicznej", czyli w   granicach upoważnienia zawartego w   art. 40 ust. 2   pkt 4   ustawy o   samorządzie gminnym (zob. wyrok NSA z   dnia 15 kwietnia 2003 r., sygn. akt II SA/Ka 2550/02 niepubl., wyrok NSA z   dnia 13 grudnia 2000 r., sygn. akt II SA 2320/00, OSS 2001/4/129).   Ponadto wskazać należy, że art. 4   ustawy o   gospodarce komunalnej nie stanowi podstawy do podjęcia uchwały o   charakterze aktu prawa miejscowego (wyrok NSA z   dnia 29 listopada 2001 roku, sygn. akt SA/Wr 1415/01, OSS 2002/1/16). W   ocenie organu nadzoru uchwały w   tej materii nie można zaliczyć do kategorii aktów prawa miejscowego również ze względu na brak przymiotu powszechnego obowiązywania jej norm. Jej postanowienia skierowane są do podporządkowanych gminie jednostek organizacyjnych. Jest ona tzw. aktem kierownictwa wewnętrznego, albowiem wiąże jedynie podmioty znajdujące się w   strukturze organizacyjnej, w   której akt został wydany. Nie rozstrzyga natomiast bezpośrednio o   prawach i   obowiązkach podmiotów, tworzących wspólnotę samorządową, będących w   badanym przypadku usługobiorcami usług komunalnych. Podmioty te uiszczają opłaty w   wysokości i   na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z   właściwą gminną jednostką organizacyjną lub bezpośrednio z   wójtem gminy (por.   wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Łodzi z   dnia 5   października 2007 r. sygn. akt II SA/Łd   665/07, publ. LEX nr 357623).  

              Należy zauważyć również, że niedopuszczalnym jest regulowanie w   jednej uchwale, mającej być w   zamiarze Rady aktem prawa miejscowego materii, stanowiącej prawo miejscowe (zasady korzystania z   obiektów i   urządzeń gminnych) i   regulacji nie należącej do tej kategorii (opłaty za korzystanie z   obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej).  

              Mając na względzie wskazane przez organ nadzoru istotne naruszenia prawa, należało zgodnie z   art. 91 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym stwierdzić nieważność § 3   ust. 3   uchwały Rady Gminy Łańcut Nr XVII/129/12 Rady Gminy Łańcut z   dnia 23 lutego 2012r. w   sprawie zasad korzystania z   sal gimnastycznych wraz z   zapleczem, znajdujących się na terenie szkół prowadzonych przez Gminę Łańcut.  

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, za pośrednictwem Wojewody, w   terminie 30 dni od jego otrzymania.  

 

 

 

z up.   WOJEWODY PODKARPACKIEGO
DYREKTOR GENERALNY URZĘDU  


Janusz   Olech

Otrzymuje:  

1.   Wójt Gminy Łańcut  

2.   Przewodniczący Rady Gminy Łańcut  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »