| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.31.2012 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 29 marca 2012r.

dotyczące uchwały Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 lutego 2012r. Nr XVIII/91/12 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Na podstawie art. 76, art. 77 i   art. 79 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 193 ust. 2   i art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.)  

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ  

_ § 2, § 8, oraz § 10 ust. 2   uchwały Rady Powiatu Przeworskiego z   dnia 22 lutego 2012r. Nr XVIII/91/12 w   sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   rodzinnej i   instytucjonalnej pieczy zastępczej  

Uzasadnienie

W dniu 1   marca 2012r. Wojewoda Podkarpacki otrzymał uchwałę Rady Powiatu Przeworskiego Nr XVIII/91/12 w   sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   rodzinnej i   instytucjonalnej pieczy zastępczej  

W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały powołano m.in. przepis art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, który to przepis stanowi delegację dla rady powiatu do określenia w   drodze uchwały, szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   rodzinnej pieczy zastępczej.  

W § 2   przedmiotowej uchwały Rada wskazała zasady oraz osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, powielając prawie w   całości treść art. 193 ustawy ( za wyjątkiem ust. 8   ustawy ). W   § 8   Rada ustaliła kryteria ponoszenia odpłatności osób zobowiązanych w   zależności od tego czy jedno dziecko przebywa w   pieczy czy też dwoje lub więcej. Z   kolei w   § 10 ust. 2   wprowadzono zwolnienie z   obowiązku ponoszenia opłaty za okresy nieobecności dziecka w   rodzinie zastępczej, w   przypadku wydania przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie dziecka.  

Zgodnie z   ugruntowanymi poglądami doktryny i   orzecznictwa organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wydając akty prawa miejscowego winny treść swoich regulacji dostosowywać ściśle do zakresu przyznanego im upoważnienia i   przysługujących im kompetencji, wynikających z   ich zadań, a   w razie wątpliwości co do zakresu tego upoważnienia wyjaśnić te wątpliwości przez zastosowanie wykładni zawężającej (por. wyrok NSA z   dnia 26 maja 1992r. sygn. akt: SA/Wr 310/92, „Wspólnota” 1993 Nr 2, s. 21; wyrok NSA z   dnia 4   lutego 1999r. sygn. akt: II S.A./Wr 1302/97, OSS 2000/3/77). Niewątpliwie zatem przepis ustawy ustanawiający upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego podlega ścisłej wykładni językowej. Przepis taki nie może również prowadzić do objęcia zakresem upoważnienia materii w   nim niewymienionych w   drodze wykładni celowościowej.  

Z powyższego wynika, że Rada Powiatu w   Przeworsku, ustalając w   § 10 ust.2 uchwały zwolnienie z   obowiązku ponoszenia opłaty za okresy nieobecności dziecka w   pieczy zastępczej w   przypadku wydania przez sąd rodzinny zgody na urlopowanie dziecka, wykroczyła poza upoważnienie ustawowe. Delegacja do takiego działania niewątpliwie nie mieści się w   kompetencji Rady Powiatu wynikającej z   art. 194 ust. 2   ustawy. Z   treści tegoż przepisu nie można również wywieść umocowania dla rady do określenia kryteriów ponoszenia odpłatności przez osoby zobowiązane w   zależności od tego czy w   pieczy przebywa jedno dziecko czy też dwoje lub więcej, w   przypadku gdy dochód na osobę w   rodzinie osób zobowiązanych przekracza netto 801 złotych.  

Ponadto organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie posiada legitymacji w   zakresie normowania stosunków dotyczących materii określonej powszechnie obowiązującym źródłem prawa. W   kontekście ustalonej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy wskazać zasadę, w   myśl której uchwała nie może regulować jeszcze raz tego, co jest zawarte w   obowiązującej ustawie, gdyż powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikacja i   ich uzupełnienie jest niezgodne z   zasadami legislacji (por. wyroki NSA: z   dnia 16 czerwca 1992r. sygn. akt: II SA 99/92, ONSA 1993, Nr 2, poz. 44 i   z dnia 20 sierpnia 1996r. sygn. akt: SA/Wr 2761/95, nie publikowany). Tego typu zabiegi naruszają § 118 w   zw. z   § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z   dnia 20 czerwca 2002r. w   sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), zgodnie z   którymi w   aktach prawa miejscowego nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych. Trzeba bowiem liczyć się z   tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w   kontekście uchwały, w   której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy (zob. wyrok NSA z   dnia 14 października 1999r. sygn. akt: II SA/Wr 1179/98). Reasumując, z   w/w względów, powtórzenie przez Radę Powiatu w   Przeworsku w   § 2   przedmiotowej uchwały zapisów art. 193 ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej, zostało uznane przez organ nadzoru za istotne naruszenie prawa.  

Mając powyższe na uwadze należało stwierdzić nieważność § 2, § 8   oraz § 10 ust. 2   uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XVIII/91/12 z   dnia 22 lutego 2012r. w   sprawie szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   rodzinnej i   instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

             

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w   terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.  

 

 

 

z up.   WOJEWODY PODKARPACKIEGO
DYREKTOR GENERALNY URZĘDU  


Janusz   Olech

Otrzymują:  

1.   Starosta Przeworski.  

2.   Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »