| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/190/12 Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2012 roku

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm) oraz art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z   2003 r. 106, poz.1002 z   późn. zm) po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii, Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Futrzak” w   Stalowej Woli oraz przez zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Rada Miasta uchwala co   następuje:  

§   1.   Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na   terenie Gminy i   Miasta Nisko w   2012 roku stanowiący integralną część uchwały.  

Rozdział 1.

§   2.   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na   terenie Gminy i   Miasta Nisko na 2012 rok.   Podstawa prawna opracowania:  

-   Ustawa z   dnia 16 września 2011 r. o   zmianie ustawy o   ochronie zwierząt oraz ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, oraz:  

-   Ustawa z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U   Nr 111, poz. 724),  

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji z   dnia 26 sierpnia 1998 r. w   sprawie zasad i   warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753),  

-   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i   Gospodarki Żywnościowej z   dnia 21 stycznia 1999 r. w   sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i   wystaw zwierząt oraz prowadzeniu schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 9, poz. 84),  

-   Ustawa z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z   późn. zm.),  

-   Ustawa z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (D. U. Nr 132, poz. 622).  

Rozdział 2.

§   3.   1.   Celem Programu jest:  

1)   zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie ich bezdomności;  

2)   zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy i   Miasta;  

3)   utrzymanie czystości i   porządku w   Gminie i   Mieście;  

4)   zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom gospodarskim i   wolno żyjącym;  

5)   edukacja mieszkańców Miasta w   zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierz at domowych.  

2.   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności obejmuje:  

-   zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt;  

-   opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie;  

-   odławianie bezdomnych zwierząt;  

-   obligatoryjną sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt przekazanych do schroniska dla zwierząt;  

-   poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

-   usypianie ślepych miotów;  

-   wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

-   zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę oraz inne choroby odzwierzęce;  

-   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt.  

Rozdział 3.

§   4.   1.   Opieka nad bezdomnymi psami polegać będzie na:  

1)   wyłapywaniu psów bezdomnych – agresywnych, stwarzających zagrożenie dla ludzi i   przekazywanie ich do Schroniska dla zwierząt z   którym Gmina podpisze umowę;  

2)   poddaniu psa diagnozie weterynaryjnej w   celu ewentualnego leczenia bądź uśpienia przez lekarza weterynarii z   którym Gmina podpisze stosowną umowę;  

3)   umieszczeniu psa w   schronisku, po wcześniejszym wyłonieniu firmy, która będzie realizowała zadanie związane z   wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i   Miasta Nisko.  

4)   poszukiwaniu właściciela psa zgodnie z   prowadzonym rejestrem;  

5)   usypianiu ślepych miotów przez lekarza weterynarii z   którym zawarta będzie stosowna umowa;  

6)   usypianiu bezdomnych psów, potrąconych na drodze gminnej, nie rokujących nadziei na   wyleczenie, po decyzji lekarza weterynarii i   w oparciu o   historię choroby;  

7)   w przypadku pogryzienia człowieka wyłapanie psa i   poddanie go okresowej kwarantannie tj. 14 dni (dotyczy psa bezdomnego);  

8)   prowadzeniu rejestru właścicieli psów w   celu:  

a)   zidentyfikowania właściciela bezdomnego psa;  

b)   sprawdzania warunków w   jakich żyją zwierzęta;  

c)   roszczeń wobec właściciela psa, w   przypadku pogryzienia lub ataku psa na   człowieka;  

d)   nadzorowania przestrzegania przepisów o   utrzymaniu czystości i   porządku;  

9)   poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych psów oraz w   miarę możliwości kontrola warunków do jakich trafia zwierzę.  

2.   Opieka nad wolno żyjącymi kotami będzie polegała na:  

1)   wyłapywaniu bezdomnych kotów i   poddawaniu ich sterylizacji przez lekarza weterynarii, z   którym zawarta zostanie stosowna umowa;  

2)   wypuszczaniu kotów po zabiegu w   miejscu ich złapania;  

3)   dokarmianiu kotów w   miejscach ich przebywania;  

4)   zabezpieczeniu przez Gminę 100% kosztów zabiegu należnych lekarzowi weterynarii na   podstawie wystawionego rachunku.  

3.   Działania podejmowane wobec zwierząt chorych i   ślepych miotów:  

1)   uśpieniu podlegają tylko zwierzęta nieuleczalnie chore, bezdomne nie kwalifikujące się   do   leczenia oraz ślepe mioty (dotyczy psów i   kotów);  

2)   decyzję o   uśpieniu podejmie lekarz weterynarii, z   którym Gmina podpisze stosowną umowę;  

3)   Gmina w   100% pokrywa koszty uśpienia chorych bezdomnych psów i   kotów oraz ślepych miotów;  

4)   zabiegi uśpienia stosuje się wyłącznie wobec zwierząt bezdomnych.  

4.   Wobec zwierząt gospodarskich nie posiadających właścicieli lub żyjących w   niehumanitarnych warunkach będą podejmowane następujące czynności:  

1)   umieszczenie zwierzęcia w   gospodarstwie rolnym, z   którym Gmina podpisze stosowną umowę;  

2)   poddanie zwierzęcia obserwacji (diagnozie) weterynaryjnej;  

3)   poszukiwanie właściciela zwierzęcia we współpracy z   Komendą Powiatową Policji oraz Inspekcją Weterynaryjną.  

Rozdział 4.

§   5.   1.   Zapobieganie bezdomności zwierząt będzie realizowane poprzez:  

1)   wprowadzenie elektronicznego znakowania psów (tzw. czipowanie);  

2)   prowadzenie rejestru psów (oznakowanych) posiadających właścicieli;  

3)   zamieszczanie informacji o   zaginionych psach na stronie internetowej Urzędu Gminy i   Miasta w   Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz na tablicach osiedlowych;  

4)   edukację mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych, szczególnie w   środowisku wiejskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej, zachęcającej właścicieli psów i   kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i   kastracji;  

5)   współpracę Gminy z   Komendą Powiatową Policji oraz Inspekcją Weterynaryjną poprzez konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa w   zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych;  

6)   prowadzenie w   placówkach oświatowych edukacji dzieci i   młodzieży na temat praw i   obowiązków wynikających z   tytułu posiadania zwierząt;  

7)   kontrolę targowisk z   udziałem Komendy Powiatowej Policji oraz Inspekcji Weterynaryjnej pod kątem nielegalnej sprzedaży psów i   kotów;  

8)   współpracę ze stowarzyszeniem, organizacją pozarządową, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;  

9)   promocję podejmowanych działań w   środkach masowego przekazu.  

Rozdział 5.

§   6.   Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy i   Miasta realizowane będzie poprzez:  

1)   nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a   w   przypadku psów należących do ras agresywnych oraz psów zachowujących się agresywnie w   kontakcie z   obcymi obowiązek wyprowadzania psa w   kagańcu;  

2)   egzekwowanie we współpracy z   Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego szczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie;  

3)   trwałe oznakowanie psów, za pomocą elektronicznego mikroprocesora („czipa”), realizowanego we współpracy z   lekarzami weterynarii (w latach 2012 – 2014 na terenie całej Gminy zostanie przeprowadzona akcja oznakowania wszystkich psów);  

4)   prowadzenie przez Gminę lub jednostkę, której Gmina powierzy, bazę danych właścicieli zaczipowanych psów na potrzeby ustalenia właściciela psa zagubionego, psa który pogryzł człowieka, poboru, windykacji i   egzekucji podatku od posiadania psa oraz weryfikacji obowiązku wykonywania corocznego szczepienia przeciwko wściekliźnie;  

5)   konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa w   zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami wymienionymi na wstępie niniejszego Programu.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   7.   1.   Koordynatorem działań Gminnego Programu dotyczącego opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest Referat Ochrony Środowiska i   Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy i   Miasta w   Nisku.  

2.   Realizacja założeń Programu wymaga współpracy Gminy z   Inspekcją Weterynaryjną, lekarzem weterynarii, Komendą Powiatową Policji oraz osobami posiadającymi uprawnienia do wyłapywania i   transportu bezdomnych zwierząt.  

3.   Środki na realizację zadań wynikających z   programu będą rokrocznie zabezpieczane w   budżecie Gminy, zgodnie z   przyjętą kalkulację (załącznik nr 1   do niniejszego Programu).  

§   8.   Środki przeznaczone na realizację zadań zawiera załącznik Nr 1   do Programu opieki opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i   Miasta Nisko w   2012 roku.  

§   9.   Traci moc Uchwała Nr XVI/183/2004 Rady Miejskiej w   Nisku z   dnia 30 stycznia 2004 r. w   sprawie zasad i   warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i   Miasta Nisko.  

§   10.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Nisko.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Waldemar   Ślusarczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/190/12    
Rady Miejskiej w   Nisku    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Zadania przewidziane do realizacji w   ramach  
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i   Miasta w   Nisku na 2012 rok,  
z uwzględnieniem środków finansowych w   kwocie ok. 50 tys. zł.  

 

Jednostka realizująca zadanie  
 

Nazwa realizowanego zadania  

Środki finansowe przeznaczone na   zadanie (zł.)  Lekarz weterynarii,  

wyłoniona w   przetargu firma, która realizowała będzie zadania z   zakresu opieki nad zwierzętami.  

-  
-  
-  
-   

Odławianie bezdomnych zwierząt z   terenu Gminy i   Miasta.  

4 000 zł.  

Transport i   zabezpieczenie miejsca w   schronisku dla bezdomnych agresywnych psów.  

10 000 zł.  

Pomoc potrąconym, rannym psom z   terenu Gminy i   Miasta (dotyczy również zdarzeń drogowych).  

3 500 zł.  

Znakowanie (czipowanie) zwierząt za pomocą elektronicznego procesora.  

25 000 zł.  

Prowadzenie bazy danych właścicieli zaczipowanych zwierząt.  

Zadanie własne Gminy  

Sterylizacja/kastracja zwierząt.  

2000 zł.  

Usypianie ślepych miotów w   ramach zawartych umów (koty wolno żyjące, zwierzęta bezdomne).  

2000 zł.  

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w   tym ich dokarmianie.  

500 zł.  

Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim.  

500 zł.  

 

Razem 47 500 zł.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »