| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy Krasne

z dnia 9 lutego 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krasne spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), oraz art. 164 ust. 5c ustawy dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z   2005 r. Nr 239, poz. 2019 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Krasne  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w   sprawie udzielenia dotacji i   sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych ze środków budżetu Gminy Krasne określone w   Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne.  

§   3.   Uchyla się UchwałęNr XIX/114/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej z   budżetu Gminy Krasne spółkom wodnym, trybu postępowania i   sposobu jej rozliczania.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krasne  


Stanisław   Kunysz

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XX/121/2012    
Rady Gminy Krasne    
z dnia 9   lutego 2012 r.  
 

Regulamin w   sprawie udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Krasne dla spółek wodnych na działania związane z   bieżącym utrzymaniem wód i   urządzeń wodnych na terenie Gminy Krasne.  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.  

§   1.   1.   Regulamin określa zasady, tryb postępowania i   sposób rozliczania dotacji celowych udzielanych spółkom wodnym z   budżetu Gminy Krasne na dofinansowanie działań związanych z   bieżącym utrzymaniem wód i   urządzeń wodnych na terenie Gminy Krasne.  

2.   Ilekroć w   niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1)   Wnioskodawcy – rozumie się przez to spółkę wodną.  

2)   spółce wodnej – rozumie się przez to formę organizacyjną, o   której mowa w   Dziale VII ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z   2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zmianami), w   tym związek spółek wodnych.  

3)   Gminie – rozumie się przez to Gminę Krasne.  

4)   dotacji celowej – rozumie się przez to dotacje celowe w   rozumieniu ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).  

Rozdział 2.
Zasady udzielania dotacji i   tryb postępowania w   sprawie jej udzielenia.  

§   2.   1.   Spółka wodna może uzyskać z   budżetu Gminy pomoc finansową w   postaci dotacji na:  

1)   dofinansowanie działań związanych z   bieżącym utrzymaniem wód i   urządzeń wodnych, na terenie Gminy Krasne.  

2.   Udzielona pomoc nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.  

3.   Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o   której mowa w   pkt. 1   jest określona w   budżecie Gminy na dany rok.  

§   3.   1.   Przyznanie pomocy finansowej, o   której mowa w   §2 ust.1 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.  

2.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 1   powinien zawierać:  

1)   pełną nazwę wnioskodawcy,  

2)   adres wnioskodawcy,  

3)   datę i   numer wpisu do katastru wodnego,  

4)   numer rachunku bankowego wnioskodawcy,  

5)   dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu wnioskodawcy,  

6)   wielkość wnioskowanej dotacji,    

7)   szczegółowy opis zadania,    

8)   termin i   miejsce realizacji zadania,    

9)   przewidywany koszt realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,  

10)   podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu wnioskodawcy.  

3.   Wzór wniosku o   przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1   do niniejszego Regulaminu.  

4.   Wnioski o   udzielenie dotacji można składać po wejściu w   życie niniejszej Uchwały.  

5.   Do wniosku należy dołączyć:    

1)   aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,  

2)   oświadczenie, że spółka ma zabezpieczone środki na pokrycie udziału własnego.  

6.   Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i   merytorycznym przez Wójta Gminy Krasne.  

7.   W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Krasne może wezwać Wnioskodawcę do ich usunięcia w   wyznaczonym czasie lub do uzupełnienia wniosku.    

8.   Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.    

§   4.   1.   §   4.     1.   Decyzję o   przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Krasne.  

2.   Wójt Gminy Krasne pisemnie zawiadomi Wnioskodawcę o   sposobie załatwienia wniosku, wzywając jednocześnie Wnioskodawcę, któremu ma być udzielona dotacja do zawarcia stosownej umowy.  

3.   Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a   Gminą Krasne.  

Rozdział 3.
Sposób rozliczania dotacji.  

§   5.   1.   §   5.     1.Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w   terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania.  

2.   Rozliczenie następuje w   formie sprawozdania z   realizacji zadania.    

3.   Sprawozdanie, o   którym mowa w   ust. 2   powinno zawierać:    

1)   pełną nazwę spółki wodnej i   jej adres,    

2)   datę i   numer wpisu do katastru wodnego,    

3)   dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu Wnioskodawcy,  

4)   wielkość rozliczanej dotacji,  

5)   szczegółowy opis zrealizowanego zadania,  

6)   termin i   miejsce realizacji zadania,  

7)   zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania,  

8)   podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu Wnioskodawcy.  

4.   Wzór sprawozdania z   realizacji dotowanego zadania stanowi załącznik nr 2   do niniejszego Regulaminu.    

5.   Do sprawozdania należy dołączyć:    

1)   potwierdzone za zgodność z   oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji wraz z   dokumentacją fotograficzną określającą stan urządzeń melioracji szczegółowych przed i   po realizacji zadania,    

2)   potwierdzone za zgodność z   oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru.    

§   6.   1.   Dotacja celowa udzielona z   budżetu Gminy Krasne:  

1)   wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem,  

2)   pobrana nienależnie lub w   nadmiernej wysokości,  

3)   niewykorzystana w   całości lub części,  

podlega zwrotowi do Budżetu Gminy na zasadach określonych przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe.  

§   7.   1.   §   7.     1.   Załącznikiem Nr 1   do niniejszego Regulaminu jest wzór wniosku o   udzielenie dotacji celowej z   budżetu Gminy Krasne na dofinansowanie działań związanych z   bieżącym utrzymaniem wód i   urządzeń wodnych na terenie Gminy Krasne.  

2.   Załącznikiem Nr 2   do niniejszego Regulaminu jest wzór sprawozdania z   realizacji działań związanych z   bieżącym utrzymaniem wód i   urządzeń wodnych na terenie Gminy Krasne, na które udzielana jest dotacja celowa.  

Załącznik Nr 1   do Regulaminu w   sprawie udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Krasne dla spółek wodnych na działania związane z   bieżącym utrzymaniem wód i   urządzeń wodnych na terenie Gminy Krasne.  

Wniosek o   udzielenie dotacji celowej z   budżetu Gminy Krasne na dofinansowanie działań związanych z   bieżącym utrzymaniem wód i   urządzeń wodnych na terenie Gminy Krasne.  

I.     Dane wnioskodawcy:    

1)   Nazwa wnioskodawcy:  

  ………............................………………………………………………………………………  

2)   Adres wnioskodawcy:  

  ……………...............………………………………………………..………………………….  

3)   Data i   numer wpisu do katastru wodnego:    

…………..............................................……………...........................................................  

4)   Nazwa banku i   numer rachunku bankowego:    

…………….......................................…………….   …………………………………………  

5)   Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu wnioskodawcy:  

............................………………………………………………………………………………  

II.     Wielkość wnioskowanej dotacji:    

1)   Wnioskowana kwota dotacji:    

……………………………………………………………………………………………………  

2)   Słownie:   ………………………………………………………………………………………  

III.     Opis zadnia przeznaczonego do realizacji z   wnioskowanej dotacji:    

1)   Zakres przedmiotowy zadania ,opis    

.........................................................................................................................................  

2)   Zakładane rezultaty realizacji zadnia:  

  ...........................................................................……………………………………………    

3)   Termin i   miejsce realizacji zadania:    

…….………………………………………………………………………………………………  

IV.     Przewidywany koszt realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:    

1)   Przewidywany koszt realizacji zadania zgodnie z   kosztorysem ofertowym:    

.........................................................................................................................................  

2)   Źródła finansowania zadania, w   tym:    

a)   wkład własny wnioskodawcy    

……………………………………………………………………………………………………  

b)   dotacja z   budżetu Gminy  

  ……………………………………………………………………………………………………  

c)   inne źródła    

……………………………………………………………………………………………………  

d)   razem    

……………………………………………………………………………………………………  

V.     Dodatkowe uwagi:    

......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

VI.     Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu wnioskodawcy:    

 

 

 

.........................................................................  

.................................................................................  

(miejscowość, data)  

( podpis i   pieczęć przedstawiciela spółki wodnej)  

Załączniki:    

1)   Aktualny odpis dokumentów rejestrowych.    

2)   Statut spółki.    

3)   Oświadczenie spółki wodnej o   zabezpieczeniu udziału własnego.    

4)   Przedmiar robót wraz z   mapą przeglądową oraz kosztorys inwestorski realizowanego zadania.    

5)   Inne:   ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

Załącznik Nr 2   do Regulaminu w   sprawie udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Krasne dla spółek wodnych na działania związane z   bieżącym utrzymaniem wód i   urządzeń wodnych na terenie Gminy Krasne.  

Sprawozdanie z   realizacji z   realizacji działań związanych z   bieżącym utrzymaniem wód i   urządzeń wodnych na terenie Gminy Krasne na które udzielana jest dotacja celowa.  

I.     Dane podmiotu rozliczającego dotacje:  

1)   Nazwa:   ………………………………………………..………………………………….......  

2)   Adres:   ………………...…………………………………………………………………........  

3)   Data i   numer wpisu do katastru wodnego:   ……………………………………................  

4)   Nazwa banku i   numer rachunku bankowego:   ……….………………………..……….....  

5)   Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu podmiotu rozliczającego dotację:   …………....…………………………………………………………………………..  

II.     Wielkość rozliczanej dotacji:    

1)   Kwota dotacji z   budżetu Gminy Krasne udzielona na podstawie umowy z   dnia................................………………………………………………………………......  

2)   Słownie:   …………………………………………………………………………………........  

III.     Opis zrealizowanego zadania z   uzyskanej dotacji:    

1)   Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania  

..........................................................……........................................................................  

2)   Osiągnięte rezultaty realizacji zadnia:  

  ……………..................………………………………………………………………………....  

3)   Data rozpoczęcia robót:    

……..………………………………………….......................................................................  

4)   Data zakończenia i   odbioru robót  

  ……………………………………………………………………………………………………  

IV.     Koszty realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:    

1)   Wartość całkowita zadania…………………………………………………………............  

2)   Kwota dotacji przyznanej przez Gminę………………………………………...................  

3)   Kwota dotacji otrzymanej przez spółkę wodną……………………………………………  

4)   Kwota dotacji wykorzystanej przez spółkę wodną .......................................................  

5)   Data zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy  

………………………………………………………………………………………………….....  

6)   Kwota własnego wkładu finansowego spółki wodnej  

………………………………………………………………………………………………….....  

7)   Inne źródła finansowania  

………………………………………………………………………………………………….....  

V.     Dodatkowe uwagi:    

...........................................................................................................................................  

VI.     Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w   imieniu wnioskodawcy:    

 

 

 

........................................................  

..............................................................  

(miejscowość, data)  

( podpis i   pieczęć przedstawiciela spółki wodnej)  

Załączniki:    

1)   Kosztorys powykonawczy na rozliczaną kwotę dotacji.    

2)   Protokół odbioru robót.    

3)   Inne:   ............................................................................................................................  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »