| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 117/XIX/2012 Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2012 rok oraz w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2012 rok Nr 92/XV/2012 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 stycznia 2012r

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Stary Dzików uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 380.000 zł, z następujących źródeł:

a) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 350.000 zł

b) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” – 30.000 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 171.623 zł, z następujących źródeł:

a) subwencja oświatowa – 138.695 zł

b) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 32.928 zł

3. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.908.530 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej „Dąbrowa” w km 0+000-0+700” – 437.500 zł

b) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+600 na dz. nr ewid. 67/3 w miejscowości Ułazów” - 153.000 zł

c) wykonanie nawierzchni parkingu w Cewkowie - 35.050 zł

d) wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej na przebudowę stadionu w Starym Dzikowie – 13.000 zł

e) dotację podmiotową dla GOK w Starym Dzikowie – 3.500 zł

f) zadanie pn. „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w m. Stary Dzików” - 85.000 zł

g) zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych zlokalizowanych w miejscowościach: Cewków, Stary Dzików, Ułazów na terenie Gminy Stary Dzików” – 1.181.480 zł

5. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 160.000 zł przeznaczone na:

a) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ułazowie ”Kociska”” – 160.000 zł

6. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2012 rok Nr 92/XV/2012 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 stycznia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 2.671.394,39 zł”

2. § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Źródłami pokrycia deficytu będą:

- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 2.010.919,39 zł

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 660.475 zł”

3. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się przychody budżetu w kwocie 3.266.394,39 zł, z tego:

-.§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” w kwocie 660.475 zł

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2.605.919,39 zł”

4. W § 4 kwotę 2.726.241,39 zł zastępuje się kwotą 3.605.919,39 zł

5. W § 4 pkt 2 kwotę 1.131.241,39 zł zastępuje się kwotą 2.010.919,39 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 117/XIX/2012
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I ZWIĘKSZENIA

Lp.

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota (w zł)

1.

600

Transport i łączność

350.000

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

350.000

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

350.000

2.

926

Kultura fizyczna

30.000

92601

Obiekty sportowe

30.000

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

30.000

Razem zwiększenia

380.000

II ZMNIEJSZENIA

Lp.

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota (w zł)

1.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

32.928

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

32.928

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

32.928

2.

758

Różne rozliczenia

138.695

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

138.695

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

138.695

Razem zmniejszenia

171.623


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 117/XIX/2012
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

I ZWIĘKSZENIA

Lp.

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota (w zł)

1.

600

Transport i łączność

625.550

60016

Drogi publiczne gminne

153.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

153.000

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

437.500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

437.500

60095

Pozostała działalność

35.050

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35.050

2.

801

Oświata i wychowanie

1.181.480

80101

Szkoły podstawowe

1.181.480

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.181.480

3.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.500

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.500

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3.500

4.

926

Kultura fizyczna

98.000

92601

Obiekty sportowe

98.000

4270

Zakup usług remontowych

85.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13.000

Razem zwiększenia

1.908.530

II ZMNIEJSZENIA

Lp.

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)

Kwota (w zł)

1.

600

Transport i łączność

160.000

60016

Drogi publiczne gminne

160.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

160.000

Razem zmniejszenia

160.000

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Zając

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »