| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy w Ostrowie

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów w 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm.) i   art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (j. t. Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002, z   późn. zm.) Rada Gminy w   Ostrowie uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów w   2012 r.”, stanowiący  załącznik do   niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów .  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XV/130/12    
Rady Gminy w   Ostrowie    
z dnia 30 marca 2012 r.  
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrów  

§   1.   Celem programu jest zapobieganie i   ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Ostrów oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i   gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w   granicach administracyjnych Gminy Ostrów.  

§   2.   1.   Wykonawcami programu są:  

1)   Gmina Ostrów,  

2)   schroniska dla zwierząt,  

3)   organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statusowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z   organami gminy.  

2.   Funkcje koordynatora działań podejmowanych w   ramach Programu pełnił będzie Wójt Gminy Ostrów za pośrednictwem Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i   Rozwoju Gminy.  

§   3.   1.   W przypadku wystąpienia problemu bezdomności zwierząt domowych lub gospodarskich na terenie Gminy Ostrów będą podejmowane z   urzędu lub w   wyniku zawiadomienia mieszkańców działania zmierzające do zapewnienia opieki wymienionym zwierzętom. interwencyjnie, na wezwanie mieszkańców gminy lub z   urzędu.  

2.   Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i   odławiane będą zwierzęta domowe lub gospodarskie które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez właściciela lub osoby pod której opieką pozostały a   brak jest ustalenia dotychczasowego właściciela lub opiekuna.  

3.   Wymienione w   ust. 3   zwierzęta, a   w szczególności psy, będą odławiane po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników urzędu gminy, iż zwierzę pozostaje bez opieki, swobodnie przemieszcza się, stwarzając zagrożenie dla porządku publicznego.  

4.   Odłowione bezdomne zwierzęta domowe przekazywane będą do schroniska a   w   przypadku zwierząt rannych do gabinetu weterynaryjnego, z   którym została zawarta stosowna umowa.  

5.   Odłowione bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone będą do gospodarstwa rolnego, wskazanego przez Wójta Gminy Ostrów.  

§   4.   Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie przez:  

1.   ustalanie miejsc, w   których przebywają koty wolno żyjące,  

2.   zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w   miejscach ich przebywania,  

3.   w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w   szczególności na okres zimowy,  

4.   współdziałanie w   tym zakresie z   organizacjami społecznymi.  

                                                                                   

§   5.   1.   Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy wykonywać będzie osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia tych czynności, z   którą gmina posiada podpisaną umowę.  

2.   Wyłapywaniem objęte będą bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w   stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a   w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i   bezpieczeństwu ludzi.  

3.   Do chwili ustalania danych o   wyłapywanym zwierzęciu, jak w   pkt. 2, oraz możliwości jego adopcji, zwierzęta te będą przetrzymywane doraźnie przez osobę wyłapującą, z   którą Gmina posiada podpisaną umowę.  

4.   Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i   zdrowia zwierząt, a   także nie będzie zadawał im cierpienia.  

§   6.   1.   Gmina realizować będzie obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w   schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z   jednostką prowadzącą schronisko.  

2.   Zabiegi sterylizacji i   kastracji przeprowadzone będą wyłącznie przez lekarza weterynarii.  

§   7.   Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez:  

1.   informowanie o   możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy tj. ogłoszenia, w   tym również na stronach internetowych,  

2.   współdziałanie z   organizacjami społecznymi w   zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.  

§   8.   Usypianie ślepych miotów:  

1.   Usypianie ślepych miotów wykonywane będzie wyłącznie przez lekarza weterynarii w   schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w   lecznicy dla zwierząt, w   sposób humanitarny.  

2.   Fakt i   przyczyna uśpienia ślepych miotów odnotowywana będzie w   ewidencji prowadzonej przez gminę.  

3.   Zwłoki uśpionych zwierząt będą odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.  

§   9.   1.   Gmina zapewni umieszczenie w   gospodarstwie rolnym bezdomnych zwierząt gospodarskich, na podstawie umowy zawartej przez gminę z   właścicielem gospodarstwa, gdy zajdzie taka potrzeba.  

2.   Jednocześnie z   umieszczeniem zwierząt w   gospodarstwie gmina podejmie starania w   zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.  

§   10.   W przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej realizowane będzie poprzez umowę z   lekarzem weterynarii, mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.  

§   11.   W przypadku pojawienia się zwierzęcia innego niż gospodarskie lub domowe, zagrażającego bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt domowych czy gospodarskich, a   nie ma możliwości dostarczenia zwierzęcia do miejsca naturalnego bytowania, zawiadamia się niezwłocznie dyżurującego lekarza weterynarii oraz łowczego, właściwego miejscowemu Kołu Łowieckiemu, bądź inną osobę, uprawnioną do użycia broni palnej.  

§   12.   Edukacja mieszkańców Gminy w   zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:  

1.   zachęcenie nauczycieli ze szkół z   terenu Gminy do włączenia treści programowych w   dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z   humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i   hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i   kastrację.  

2.   organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i   młodzieży z   terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i   zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z   zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i   instytucjami.  

§   13.   1.   Koszty realizacji zadań określonych w   niniejszym programie ponosi gmina.  

2.   Na realizację zadań związanych z   opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt gmina zabezpiecza kwotę 8.000,00 zł.  

3.   Środki te zostaną wydatkowane na podstawie przedłożonych faktur.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »